1425/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään kuolemansyyn selvittämisestä 1 päivänä kesäkuuta 1973 annetun lain (459/1973) 17 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1215/2001, 28 päivänä tammikuuta annetun kansanterveyslain (66/1972) 49 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1216/2001, ja 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 59 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1217/2001, seuraavasti:

1 §

Lääkäri, joka on toimittanut oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen, saa toimituksesta, siinä laaditusta lausunnosta ja pöytäkirjasta sekä kaksin kappalein antamastaan lausunnon ja pöytäkirjan jäljennöksestä palkkiona täydellisestä ruumiinavauksesta yhteensä 187,19 euroa ja osittaisesta ruumiinavauksesta (kuolintoteamusruumiinavaus) yhteensä 138,25 euroa.

Sen lisäksi lääkäri saa erikseen määrätyn matkakustannusten korvauksen ja päivärahan sekä korvauksen esittämiensä kuitattujen laskujen mukaan niistä kuluista, jotka hänelle ovat aiheutuneet oikeuskemiallisesta tai mikroskooppisesta tutkimuksesta ja astioista, joihin ruumiinosia on otettu talteen sellaista tutkimusta varten, sekä muista niihin verrattavista menoista ja avustuksesta suoritetusta kohtuullisesta palkkiosta.

Ulkonaisesta ruumiintarkastuksesta joka on suoritettu asianomaisen viranomaisen määräyksestä tai pyynnöstä, lääkäri saa, paitsi erikseen määrättyä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa, palkkiona tarkastuksesta sekä lausunnosta jäljennöksineen yhteensä 21,70 euroa.

Lääkäri saa jäljempänä mainituista tutkimuksista ja niistä antamistaan lausunnoista kaksoiskappaleineen palkkiota yhteensä:

euroa
1) keuhkojen formaliinifiksaatiotutkimus 36,33
2) aivojen formaliinifiksaatiotutkimus 16,15
3) elimen valostustutkimus 50,62
4) vainajan osa-alueen röntgentutkimus lausuntoineen 22,20
5) koko vainajan röntgentutkimus lausuntoineen 60,55
6) kudosnäytteen entsyymivärjäystutkimus 14,13
7) näytteen elektronimikroskooppinen tutkimus 48,61
8) lasiaisnäytteen ottaminen 5,89
9) vainajan gynekologinen tutkimus 24,39
2 §

Elävän henkilön kliinisestä tutkimuksesta, joka on suoritettu asianomaisen viranomaisen määräyksestä tai pyynnöstä, lääkäri saa, paitsi erikseen määrättyä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa, palkkiona tutkimuksesta sekä lausunnosta kaksoiskappaleineen yhteensä 22,37 euroa. Jos tällainen lausunto annetaan aikaisemmin suoritetun tutkimuksen tai sairauskertomuksen nojalla, on palkkio kuitenkin 14,13 euroa.

Jos 1 momentissa tarkoitettuun tutkimukseen liittyy näytteiden ottaminen taikka oikeuskemiallinen tai mikroskooppinen tutkimus, lääkäri saa esittämiensä kuitattujen laskujen mukaan korvauksen myös täten hänelle aiheutuneista kuluista.

Lääkäri saa oikeuslääketieteellisestä päihdetutkimuksesta ja siitä antamastaan lausunnosta kaksoiskappaleineen palkkiota yhteensä 27,92 euroa. Lääkärille tai muulle terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluvalle maksettava palkkio verinäytteen ottamisesta alkoholipitoisuuden määrittämistä varten tämän toimenpiteen suorittamista koskevine todistuksineen on yhteensä 5,72 euroa.

Palkkio ulkonaisen ruumiintarkastuksen yhteydessä suoritetusta verinäytteen ottamisesta veren alkoholipitoisuuden tai veriryhmän määrittämistä varten tämän toimenpiteen suorittamista koskevine todistuksineen on yhteensä 11,27 euroa.

Jos 1 ja 3 momentissa tarkoitetun tutkimuksen suorittaa tai verinäytteen ottaa yliopiston oikeuslääketieteen yksikössä toimiva lääkäri, hän saa tutkimusta tai näytteenottoa varten tapahtuneesta käynnistä palkkiona 27,92 euroa, johon sisältyy verinäytteenotto sitä koskevine todistuksineen.

Lääkäri saa jäljempänä mainituista tutkimuksista ja niistä antamistaan lausunnoista kaksoiskappaleineen palkkiota yhteensä:

euroa
1) peräsuolen tähystys 14,13
2) mahalaukun, pohjukaissuolen tai vemmelsuolen tähystys 36,33
3) hius-, karva-, kynsi- tai tahranäytteen otto 5,89
3 §

Lääkäri tai hammaslääkäri, joka ei ole suorittanut 1 §:ssä tarkoitettua ruumiinavausta tai -tarkastusta taikka 2 §:ssä tarkoitettua tutkimusta, saa, jos ne eivät kuulu hänen virkatehtäviinsä, jäljempänä mainituista tutkimuksista ja niistä antamistaan lausunnoista kaksoiskappaleineen palkkiota yhteensä:

euroa
A. Lääkäri:
1) yhden elimen mikroskooppinen tutkimus 17,32
ja jos samaan lähetykseen kuuluu useamman näytteen tutkiminen, kunkin seuraavan elimen tutkimus 5,72
2) näytteen ottamisesta sperma-analyysiä varten 5,72
3) sperma- ja veritahran tutkimus 17,32
4) sperma-analyysin suorittaminen 26,24
5) keuhkojen piileväpitoisuuden tutkimus 33,64
ja samassa yhteydessä tapahtuva kunkin seuraavan elimen tutkimus 10,09
6) vesinäytteen piileväpitoisuuden tutkimus 33,64
7) luiden tutkimus identifiointia ja kuolinsyyn selvittämistä varten 187,19
8) erityisasiantuntemusta vaativa mikroskooppinen tutkimus (esimerkiksi neuropatologia) 44,40

Lääkäri, joka on suorittanut 1 §:ssä tarkoitetun ruumiinavauksen, saa, jos asianomaiset tutkimukset eivät kuulu hänen virkatehtäviinsä, palkkiota puolet edellä kohdassa A 1 mainituista palkkioista.

euroa
B. Hammaslääkäri:
1) tuntemattoman vainajan identifioimista varten suoritettu suun tarkastus ja hammasstatuksen laatiminen 41,71
2) iän määrittämistä varten suoritettu hampaiden histologinen tutkimus 44,23
3) puremajälkien tutkimus 17,32

Muusta harvinaislaatuisesta laboratoriotutkimuksesta, jota terveydenhuollon oikeusturvakeskus on pitänyt tarpeellisena, maksetaan oikeusturvakeskuksen hyväksymä edellä mainittuihin verrattavassa suhteessa oleva palkkio.

Oikeushammaslääketieteellisistä tutkimuksista ja niistä annetuista lausunnoista kaksoiskappaleineen saa hammaslääkäri korvauksena työhön käytetyn ajan mukaan 58,87 euroa tunnilta.

Lisäksi lääkäri ja hammaslääkäri saavat esittämiensä kuitattujen laskujen mukaan korvauksen näytteisiin tarvittavista astioista ja näytteiden lähetyskuluista.

4 §

Muissa kuin 1―3 §:ssä mainituissa tapauksissa tapahtuneesta tai niihin välittömästi liittyvästä poliisiviranomaisen avustamisesta kuulustelussa tai muussa rikoksen tutkinnassa lääkäri saa, jos avustaminen ei kuulu hänen virkatehtäviinsä, paitsi erikseen määrättyä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa, palkkiota avustuksestaan sekä asiassa mahdollisesti tarvittavasta lausunnosta kaksoiskappaleineen siihen käytetyn ajan mukaan 58,87 euroa tunnilta.

5 §

Jos tarkastus, tutkimus tai avustaminen on viranomaisen määräyksestä tai pyynnöstä osaksi tai kokonaan tapahtunut kello 21―7 välillä tai pyhäpäivänä, on 1 §:n 1 ja 3 momentissa, 2 §:n 1, 3, 4 ja 5 momentissa sekä 3 §:n 1 momentin A-otsikon 3 kohdassa tarkoitettu palkkio suoritettava kaksinkertaisena.

6 §

Ruumiinavauksista laadittujen toimituskirjojen ja laskujen lähettämisessä lääninhallitukselle on meneteltävä, niin kuin siitä erikseen säädetään. Muun toimenpiteen osalta on molemmat toimituskirjat ja laskut annettava toimenpidettä pyytäneelle viranomaiselle, jonka tulee toimittaa laskut merkintöineen toimenpiteen suorittamisesta lääninhallitukselle.

Lääninhallitus maksaa tämän jälkeen hyväksyttävät palkkiot. Laskujen ja lääninhallitukselle tulleiden toimituskirjojen edelleen toimittamisesta on voimassa, mitä oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia koskevista asiakirjoista erikseen säädetään tai määrätään.

Suoritettu palkkio ja korvaus on perittävä siltä, jonka tuomioistuin on velvoittanut ne korvaamaan valtiolle. Jos tällaista velvoitusta ei ole määrätty tai asia ei ole ollut tuomioistuimen käsiteltävänä, ne jäävät valtion vahingoksi.

7 §

Jos 1 §:n 3 momentissa tai 2―5 §:ssä tarkoitetun toimenpiteen on suorittanut terveyskeskuksen palveluksessa oleva henkilö työaikanaan, suoritetaan tässä asetuksessa tarkoitettu korvaus ja palkkio terveyskeskusta ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle.

8 §

Lääkäri ja hammaslääkäri, joka on julkisen viran tai toimen haltija, on oikeutettu saamaan korvauksen toimiessaan tuomioistuimen määräämänä asiantuntijana. Asiassa, jossa hän virkansa tai toimensa nojalla on velvollinen antamaan tai jossa hän aikaisemmin on antanut lausunnon, hän on kuitenkin oikeutettu saamaan vain mahdolliset matkakulut ja päivärahan.

9 §

Tässä asetuksessa määrätyt korvausperusteet eivät koske yliopiston henkilökunnan yliopistojen ja lääninhallitusten välisten sopimusten nojalla tekemiä ruumiinavauksia ja muita tutkimuksia, joiden korvausperusteista säädetään erikseen.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan oikeuslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta tulevasta korvauksesta 28 päivänä joulukuuta 1956 annettu asetus (689/1956) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Hallitussihteeri
Heidi Manns-Haatanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.