1402/2001

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä tammikuuta 2001 annetun valtiovarainministeriön työjärjestyksen (54/2001) 4 §:n 5 kohta, 6 §:n 2 kohta, 14 §:n 1 momentti, 24 §, 27 §:n 2 momentti, 29 §:n 2 momentti, 46 § ja sen otsikko, sekä

lisätään 2 §:n 1 momenttiin uusi 8 kohta, uusi 9 a § ja 50 §:n 2 momenttiin uusi 8 kohta seuraavasti:

2 §
Osastot, yksiköt ja esikuntaelimet

Ministeriössä on seuraavat perusyksiköt:


8) valtioneuvoston tietohallintoyksikkö.


4 §
Budjettiosasto

Budjettiosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


5) valtion maksuliikettä sekä maksuvalmiuden turvaamista ja siihen liittyvän lyhytaikaisen luoton ottamista;


6 §
Rahoitusmarkkinaosasto

Rahoitusmarkkinaosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


2) valtion lainanoton ja velanhoidon sekä kassavarojen sijoittamisen strategista ohjausta ja valvontaa;


9 a §
Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö

Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö valmistelee valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat valtioneuvoston yhteistä tietohallintoa koskevat asiat sekä yksittäisen ministeriön sisäiseen tietohallintoon kuuluvat asiat, joista se palvelusopimuksen nojalla on ottanut vastatakseen.

14 §
Osastojen ja sisäisten yksiköiden päälliköt

Osaston päällikkönä toimii osastopäällikkö, hallintoyksikön päällikkönä hallitusneuvos, hallintojohtaja ja valtioneuvoston tietohallintoyksikön päällikkönä tietohallintojohtaja.


24 §
Hallinnollisen alivaltiosihteerin tehtävät

Ministerin hallinnolliseksi alivaltiosihteeriksi määräämän alivaltiosihteerin tulee ministerin ja valtiosihteerin apuna johtaa ja yhteensovittaa erityisesti henkilöstöosaston, hallinnon kehittämisosaston, hallintoyksikön ja valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimialaan kuuluvien asioiden valmistelua, kehittää ministeriön sisäistä toimintaa, organisaatiota ja henkilöstöpolitiikkaa sekä johtaa johdon tuen työskentelyä.

27 §
Osastopäällikön tehtävät

Hallintojohtajasta, valtioneuvoston tietohallintoyksikön päällikkönä toimivasta tietohallintojohtajasta, EU-asioiden sihteeristön päälliköstä ja viestinnän päälliköstä on soveltuvin osin voimassa, mitä 1 momentissa ja muualla tässä työjärjestyksessä on sanottu osastopäälliköstä.

29 §
Sijaisten määrääminen

Osastopäällikön, hallintojohtajan ja valtioneuvoston tietohallintoyksikön päällikkönä toimivan tietohallintojohtajan sijaiset määrää valtiosihteeri.


46 §
Osastopäällikön, hallintojohtajan ja tietohallintojohtajan ratkaistavat ministeriössä päätettävät nimitysasiat

Osastopäällikkö, hallintojohtaja ja valtioneuvoston tietohallintoyksikön päällikkönä toimiva tietohallintojohtaja nimittävät perusyksikköön sijoitettuun virkaan ja määräaikaiseen virkasuhteeseen sekä ottavat työsopimussuhteeseen silloin, kun ministeriön nimitettävälle virkamiehelle tai työsopimussuhteeseen otettavalle maksettava palkkaus on tasoltaan enintään palkkausluokkaa A 24 vastaava.

50 §
Alivaltiosihteerien ratkaistavat asiat

Hallinnollinen alivaltiosihteeri ratkaisee asiat, jotka koskevat:


8) palvelusopimusta, jolla valtioneuvoston tietohallintoyksikkö ottaa vastatakseen yksittäisen ministeriön sisäisistä tietohallintopalveluista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Hallitusneuvos, hallintojohtaja
Heikki Euramo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.