1388/2001

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001

Laki arvonimistä suoritettavasta verosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Arvonimistä suoritettava vero

Avoimesta kirjeestä, jolla tasavallan presidentti myöntää arvonimistä annetussa tasavallan presidentin asetuksessa (381/2000) tarkoitetun arvonimen, suoritetaan veroa valtiolle sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

2 §
Veron määrä

Avoimesta kirjeestä, jolla myönnetään arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen 2 §:n liitteessä 1 mainittu arvonimi, suoritetaan veroa seuraavasti:

Jos arvonimen saaja ei ole päätoimisessa virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon Jos arvonimen saaja on päätoimisessa virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon
Vero euroa Vero euroa
Ryhmään 1 kuuluvat arvonimet 48 400 12 100
Ryhmään 2 kuuluvat arvonimet 33 300 8 300
Ryhmään 3 kuuluvat arvonimet 24 200 6 000
Ryhmään 4 kuuluvat arvonimet 19 300 4 800
Ryhmään 5 kuuluvat arvonimet 16 400 4 100
Ryhmään 6 kuuluvat arvonimet 12 000 3 000
Ryhmään 7 kuuluvat arvonimet 8 700 2 200
Ryhmään 8 kuuluvat arvonimet 6 200 1 550
Ryhmään 9 kuuluvat arvonimet 4 250 1 100
Ryhmään 10 kuuluvat arvonimet 3 300 820
Ryhmään 11 kuuluvat arvonimet 2 700 680
Ryhmään 12 kuuluvat arvonimet 1 100 270
Ryhmään 13 kuuluvat arvonimet 770 200
Ryhmään 14 kuuluvat arvonimet 640 160
Ryhmään 15 kuuluvat arvonimet 330 80
Ryhmään 16 kuuluvat arvonimet 70 50

Avoimesta kirjeestä, jolla myönnetään arvonimi valtion, kunnan tai kirkon palveluksesta eläkkeelle siirtyneelle henkilölle, suoritetaan samansuuruinen vero kuin avoimesta kirjeestä, jolla myönnetään arvonimi virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon olevalle.

3 §
Verovelvollinen

Arvonimeä koskevan esityksen tekijä on velvollinen suorittamaan veron avoimesta kirjeestä, jolla myönnetään arvonimi.

4 §
Veron määrääminen

Valtioneuvoston kanslia määrää veron avoimesta kirjeestä, jolla arvonimi myönnetään.

5 §
Veron maksaminen

Vero maksetaan valtiovarainministeriön määräämään maksupaikkaan. Veron määrännyt viranomainen tekee asiakirjoihin merkinnän maksetusta verosta.

Verohallitus antaa tarkemmat säännökset veron maksamisesta ja asiakirjoihin tehtävistä merkinnöistä sekä muista menettelyn yksityiskohdista.

6 §
Muutoksenhaku

Valtioneuvoston kanslian toimenpiteisiin arvonimestä suoritettavaa veroa koskevissa asioissa saadaan hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa päivästä, jona vero on suoritettu tai olisi ollut suoritettava.

7 §
Oikeus muutoksenhakuun

Verovelvollinen saa hakea muutosta velvollisuuteen suorittaa vero tai suoritettavan veron määrään.

Valtion puolesta oikeus muutoksenhakuun on veroasiamiehellä.

8 §
Veron palauttaminen ja maksuunpano muutoksenhaun perusteella

Veroviraston on palautettava muutoksenhaun perusteella palautettava vero korkoineen tai pantava maksuun muutoksenhaun perusteella maksuunpantava vero viivästysseuraamuksineen.

Jos veroa palautetaan muutoksenhaun perusteella, palautettavalle verolle maksetaan veronkantoasetuksessa (903/1978) säädetty korko veron maksupäivästä palautuspäivään.

9 §
Veronkantolain säännösten soveltaminen

Veron palauttamisessa ja verovirastolle maksettavan veron kannossa ja perinnässä noudatetaan veronkantolain (611/1978) säännöksiä, jollei tässä laissa tai sen nojalla toisin säädetä.

10 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tällä lailla kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annettu leimaverolaki (662/1943) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tätä lakia sovelletaan avoimeen kirjeeseen, jolla arvonimi myönnetään lain tultua voimaan. Leimaveron palauttamista, maksuunpanoa ja muutoksenhakua koskevia leimaverolain säännöksiä sovelletaan kuitenkin leimaveroon, joka on suoritettu tai olisi ollut suoritettava ennen tämän lain voimaantuloa.

HE 195/2001
VaVM 35/2001
EV 186/2001

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Martti Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.