1369/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Puolustusministeriön työjärjestys

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/1922) 9 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 145/2000:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä työjärjestyksessä säädetään puolustusministeriön johtamisesta ja hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön organisaatiosta ja sisäisestä työnjaosta, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta.

Ministeriön suunnittelu- ja laskentajärjestelmästä, maksuliikenteestä sekä kirjanpidos-ta määrätään tarkemmin taloussäännössä.

2 luku

Ohjaus ja johtaminen

2 §
Ministeriön hallinnonalan johtaminen

Ministeri johtaa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Hänen apunaan on minis-teriön johtoryhmä.

3 §
Ohjaus ja johtaminen

Puolustusministeriön hallinnonalalla sovelletaan ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä muiden hallintoyksiköiden välillä tulosohjausta ja ministeriössä tulosjohtamista.

Hallinnonalan tulosohjausta johtavat ministeri ja kansliapäällikkö.

Ministeriön keskeiset tulostavoitteet vahvistaa ministeri, osaston ja toimintayksikön tavoitteet kansliapäällikkö sekä osaston yksikön tavoitteet osastopäällikkö, kukin tu-lostavoitteista käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Osastopäälliköiden ja muiden esimiesten tulee huolehtia siitä, että vahvistetut tulosta-voitteet saavutetaan.

4 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriöllä on johtoryhmä, joka käsittelee ministeriön ja hallinnonalan kannalta periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia taikka toiminnan yhteensovittamisen kannalta keskeisiä asioita.

Johtoryhmään kuuluvat puheenjohtajana ministeri ja varapuheenjohtajana kanslia-päällikkö sekä osastopäälliköt ja muut ministerin erikseen määräämät virkamiehet. Johtoryhmän sihteerin määrää kansliapäällikkö.

5 §
Ohjausryhmät

Ministeriötä tai hallinnonalaa koskevien kysymysten valmistelemiseksi pidetään osas-topäällikkökokouksia, joihin osallistuvat kansliapäällikön lisäksi osastopäälliköt ja muut kansliapäällikön määräämät virkamiehet. Lisäksi ministeri tai kansliapäällikkö voi asettaa muitakin ohjausryhmiä yhteensovittamaan asioiden valmistelua.

3 luku

Organisaatio sekä osastojen, yksiköiden ja virkamiesten tehtävät

6 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on puolustuspoliittinen osasto, hallintopoliittinen osasto ja resurssipoliit-tinen osasto. Osastoihin kuuluu yksiköitä, siten kuin jäljempänä säädetään.

Lisäksi ministeriössä on kansliapäällikön alaisuudessa erillisinä toimintayksikköinä hallintoyksikkö, tarkastusyksikkö ja tiedotusyksikkö sekä turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö.

7 §
Kansliapäällikkö

Kansliapäällikön tehtävänä on sen ohella, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä sääde-tään:

1) avustaa ministeriä ministeriön johtamisessa;

2) vastata hallinnonalan sekä ministeriön toiminnan, organisaation ja henkilöstöpolitiikan yleisestä kehittämisestä;

3) johtaa hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman, talousarvioehdotuksen ja tulostavoitteiden valmistelua sekä seurata niiden toteutumista;

4) yhteensovittaa osastojen toimintaa;

5) käydä tuloskeskustelut osastopäälliköiden ja erillisten toimintayksiköiden johtajien kanssa;

6) vastata ministeriön laajakantoisten ja merkittävien hankkeiden käynnistämisestä ja seurannasta yhteistyössä ministeriön osastojen kanssa;

7) seurata hallinnonalan virastojen, laitosten ja muiden hallintoyksiköiden toimintaa;

8) johtaa kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamiseen liittyvien asioiden valmistelua ja toimia puolustusministeriötä tässä tehtävässä avustavan turvallisuus- ja puolustusasiain komitean puheenjohtajana;

9) käsitellä ne asiat, jotka ministeri hänen käsiteltävikseen antaa.

Kansliapäällikkö päättää tarvittaessa siitä, miten hänen hoidettavinaan olevat asiat valmistellaan ja ketkä virkamiehet osallistuvat asioiden käsittelyyn.

8 §
Osastopäällikkö

Osastopäällikkö johtaa osaston toimintaa ja vastaa osastolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Osastopäällikkö ratkaisee osaston päätettävät asiat, jollei ratkaisuvaltaa tässä työjärjes-tyksessä anneta muulle osaston virkamiehelle.

Osastopäällikön tulee seurata ja arvioida kehitystä osaston toimialalla ja tehdä tarvit-tavia aloitteita.

Osastopäällikön on pidettävä ministeri ja kansliapäällikkö tietoisina osaston toimialal-la vireillä olevista tärkeistä asioista.

9 §
Yhteiset tehtävät ja työnjako

Kukin osasto ja toimintayksikkö vastaa oman toimialansa osalta:

1) pitkän aikavälin suunnittelusta sekä toiminta- ja taloussuunnitelman ja talous-arvioehdotuksen valmistelusta;

2) tulosohjauksen valmistelusta ja seurannasta;

3) toimintaympäristön kehityksen seurannasta ja arvioinnista;

4) yhteistoimintaverkostoista ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

Tarkemman työnjaon osastossa ja toimintayksikössä antaa tarvittaessa asianomaisen osaston osastopäällikkö tai toimintayksikön johtaja vahvistamassaan sisäisessä määrä-yksessä.

Ministeriön henkilöstöön kuuluva on velvollinen tarvittaessa suorittamaan ne muut tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö tai asianomainen osastopäällikkö tai toimin-tayksikön johtaja määrää.

10 §
Puolustuspoliittinen osasto

Puolustuspoliittisessa osastossa on kansallisen puolustuspolitiikan yksikkö ja kansain-välisen puolustuspolitiikan yksikkö.

Osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) turvallisuus- ja puolustuspoliittisen toimintaympäristön kehityksen arviointia sekä seurannan yhteensovittamista;

2) puolustuspolitiikan perusteiden tuottamista;

3) puolustusvoimille annettavien suunnitteluperusteiden tuottamista;

4) hallinnonalan pitkän aikavälin suunnittelun, toiminta- ja taloussuunnittelun sekä tulosohjauksen perusteiden tuottamista ja yhteensovittamista;

5) sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskykyvaatimusten määrittämistä ja yhteensovittamista osana kokonaismaanpuolustusta;

6) yleistä maanpuolustusvalmiutta;

7) yleisen asevelvollisuuden, naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen perusteita ja ohjausta;

8) kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoimintaa;

9) aseriisuntaa ja -valvontaa.

11 §
Hallintopoliittinen osasto

Hallintopoliittisessa osastossa on kehittämisyksikkö, säädösvalmistelu- ja yleishallintoyksikkö ja tutkimusyksikkö.

Osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) säädösvalmistelua;

2) hallinnonalan oikeudellista ohjausta;

3) ministeriön päätösten ja toimenpiteiden lainmukaisuutta;

4) hallinnollisen kehityksen seurantaa ja arviointia;

5) hallinnonalan toiminnan, organisaation ja osaamisen kehittämistä;

6) ohjaus-, johtamis- ja informaatiojärjestelmien kehittämistä;

7) hallinnonalan tietotarpeiden määrittämistä ja tutkimustyön kokonaiskoordinointia;

8) tutkimusten ja arviointien tuottamista;

9) tutkimus- ja arviointitiedon vaikuttavuuden todentamista.

Osaston tutkimusyksikköön kuuluvat maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) sihteeristö, jonka tehtävistä säädetään maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnasta annetussa asetuksessa (1073/1975) ja maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan (MATINE) sihteeristö, jonka tehtävistä säädetään maanpuolustuksen tieteellisestä neuvottelukunnasta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (582/1965).

12 §
Resurssipoliittinen osasto

Resurssipoliittisessa osastossa on henkilöstöyksikkö, materiaaliyksikkö, talousyksikkö sekä yhdyskunta- ja ympäristöyksikkö.

Osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) hallinnonalan tulosohjausta ja talous-suunnittelua;

2) hallinnonalan talousarvion valmistelua ja täytäntöönpanoa;

3) talousseurannan toteuttamista;

4) hallinnonalan henkilöstö- ja työnantajapolitiikan linjausten tuottamista;

5) henkilöstövoimavarojen ohjausta ja hallinnonalan muita laaja-alaisia henkilöstöasioita;

6) hallinnonalan materiaalipolitiikkaa ja hankeohjausta sekä puolustusmateriaaliyhteistyötä;

7) puolustustarvikkeiden vientivalvontaa;

8) virka- ja työvoima-apua;

9) yhdyskunta- ja ympäristöpolitiikan tuottamista ja ohjausta;

10) ympäristöturvallisuuden varmistamista.

13 §
Hallintoyksikkö

Hallintoyksikkö käsittelee ministeriön sisäisiä asioita, jotka koskevat:

1) ministeriön johdon tukipalveluja;

2) henkilöstöhallintoa ja henkilöstön osaamisen kehittämistä;

3) valmius- ja turvallisuussuunnittelua;

4) ministeriölle tilivirastona kuuluvia tehtäviä;

5) tiedonhallinnan yleistä järjestämistä;

6) muita toiminnan tukipalveluja, jolleivät ne tämän työjärjestyksen nojalla kuulu muulle yksikölle.

14 §
Tiedotusyksikkö

Yksikön tehtävänä on:

1) tiedotustoiminnan suuntalinjojen määrittäminen;

2) ministeriön ulkoinen ja sisäinen tiedottaminen;

3) ministeriön ylimmän johdon tiedotuspalvelujen järjestäminen;

4) sähköinen tiedottaminen.

Yksikkö avustaa myös osastoja ja toimintayksikköjä tiedotustoiminnassa.

15 §
Tarkastusyksikkö

Hallinnonalan sisäistä tarkastusta varten ministeriössä on tarkastusyksikkö.

Yksikön tehtävänä on tarkastaa ja arvioida hallinnonalan virastojen ja laitosten varojen käytön laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä toiminnan tuloksellisuutta. Yksikkö laatii tarkastussuunnitelman.

16 §
Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö

Sihteeristö valmistelee turvallisuus- ja puolustusasiain komitealle kuuluvat asiat ja toimii valtioneuvoston valmiuspäällikkökokouksen sihteeristönä sekä valmiussihteerikokousten puheenjohtajana. Komitean tehtävistä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä.

17 §
Ministerin erityisavustaja

Ministerin erityisavustaja toimii ministerin avustajana ja suorittaa vain ministerin hänelle antamia tehtäviä toimimatta ministeriössä esittelijänä. Ministerin erityisavustajalle on annettava hänen pyynnöstään ne tiedot, joita hän tarvitsee tehtävänsä suorittamiseksi. Erityisavustajan tulee vastaavasti antaa virkamiehille näiden tehtäviensä hoitamisessa tarvitsemat tiedot.

Ministerin erityisavustajalla on oikeus osallistua edellä 4 §:ssä tarkoitetun johtoryhmän sekä 5 §:ssä tarkoitettujen ohjausryhmien kokouksiin.

4 luku

Asioiden valmistelu

18 §
Asioiden käsittely

Asiat, joita ei ole määrätty millekään osastolle tai toimintayksikölle, käsitellään siinä osastossa tai toimintayksikössä, johon ne luonteensa puolesta lähinnä kuuluvat.

Jos syntyy epätietoisuutta siitä, minkä osaston tai toimintayksikön käsiteltäväksi jokin asia kuuluu, ratkaisee asian kansliapäällikkö, jollei ministeri määrää siitä.

19 §
Tiimityöskentely

Ministeriössä voidaan ilman erillistä asettamispäätöstä tai määräystä muodostaa tiettyä asiakokonaisuutta tai tehtävän valmistelua varten eri osastojen ja toimintayksiköiden virkamiehistä yhteistyötiimejä.

20 §
Työryhmät sekä projektityöskentely

Erityistä tehtäväkokonaisuutta tai tehtävää varten voidaan toistaiseksi tai määräajaksi asettaa projekti tai työryhmä ja sen puheenjohtajaksi ja jäseniksi määrätä vahvistetusta työnjaosta riippumatta ministeriön henkilöstöä. Projektin tai työryhmän asettaa minis-teri, kansliapäällikkö tai osastopäällikkö.

Milloin ministeriön virkamies kutsutaan toisen ministeriön, muun viraston tai laitok-sen asettamaan sivuelimeen, on asiasta ilmoitettava asianomaiselle osastopäällikölle.

Osastopäällikkö tai toimintayksikön johtaja voi vapauttaa projektiin tai työryhmään määrätyn henkilön varsinaisista tehtävistään siinä laajuudessa kuin tarkoituksenmukainen osallistuminen työskentelyyn edellyttää.

21 §
Yhteistoiminta

Ministeriön sisäiset asiat valmistellaan yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Esimies-ten ja muiden esittelijöiden tulee huolehtia, että yhteistoiminnasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan asioiden valmistelussa.

Yhteistoiminnasta ministeriössä säädetään yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja lai-toksissa annetussa laissa (651/1988) ja määrätään lain 15 §:ssä tarkoitetussa yhteistoimintasopimuksessa.

22 §
Ministeriön johdon informoiminen

Ministerille ja kansliapäällikölle on hyvissä ajoin ennen asian ratkaisemista tai esittelyä ilmoitettava hallinnonalaa koskevasta tärkeästä asiasta.

Osastosta esiteltävistä asioista on hyvissä ajoin ennen esittelylistan jakamista tai asian esittelemistä ministerille tai kansliapäällikölle taikka ennen asian käsittelyä valtioneuvoston tai eduskunnan valiokunnassa informoitava osastopäällikköä.

23 §
Esittelylupa

Tasavallan presidentin esittelyssä, valtioneuvoston yleisistunnossa, valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa tai valtiovarainministeriön raha-asiainkäsittelyssä käsiteltävä asia on tarvittaessa selostettava ministerille hyvissä ajoin ennen esittelyä. Esittelylistaa ei saa jakaa ennen kuin ministeri on hyväksynyt esittelylistan luonnoksen. Kiireellisessä tapauksessa esittelylista voidaan kuitenkin jakaa kansliapäällikön luvalla.

Mitä edellä säädetään esittelylistojen jakamisesta, on noudatettava myös puolustusministeriön kannanottoja sisältävien muistioiden jakamisessa ministerivaliokuntien käsittelyä varten.

24 §
Eduskunnassa kuuleminen

Milloin ministeriön virkamies kutsutaan kuultavaksi eduskunnan valiokuntaan, hänen on ennakolta ilmoitettava asiasta ministerille ja kansliapäällikölle.

5 luku

Ratkaisuvallan järjestäminen

25 §
Ministerin ratkaisuvalta

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat, jollei ratkaisuvaltaa ole annettu ministeriön virkamiehille.

26 §
Virkamiesten ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö, osastopäälliköt, osaston yksiköiden johtajat sekä toimintayksiköiden johtajat ratkaisevat ministeriössä päätettäviä muita kuin periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia asioita sen mukaan kuin jäljempänä tässä luvussa säädetään.

27 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) toiminta- ja taloussuunnitelman, talousarvion sekä organisaatiota koskevien päätösten täytäntöönpanoa sekä tulosohjausta ja tulosjohtamista, jollei asia kuulu asianomaisesta toimialasta vastaavan osastopäällikön ratkaistaviin;

2) lausunnon tai selvityksen antamista tai esityksen tekemistä asioissa, jotka eivät yksinomaan koske yhden osaston toimialaa;

3) valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) 5 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla määrättäviä virkamiesten palkkauksia;

4) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on merkittävä;

5) henkilön siirtämistä osastosta toiseen;

6) virkamiehen irtisanomista valtion virkamieslain (750/1994) 27 §:n nojalla;

7) tasavallan presidentin tai valtioneuvoston nimittämän virkamiehen sivutoimilupaa;

8) matkamääräyksen antamista osastopäälliköille ja toimintayksiköiden johtajille;

9) osastopäälliköiden ja toimintayksiköiden johtajien vuosilomasuunnitelmaa.

28 §
Osastopäällikön ratkaisuvalta

Osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon tai selvityksen antamista taikka esityksen tekemistä muulle viranomaiselle osaston toimialaan kuuluvassa asiassa;

2) matkamääräyksen antamista osastonsa yksikön johtajalle sekä matkamääräyksen antamista ulkomaille tehtävää virkamatkaa varten osaston muulle henkilöstölle;

3) kirjallisen varoituksen antamista osaston virkamiehelle;

4) osaston henkilöstön vuosilomasuunnitelmaa.

29 §
Toimintayksikön johtajan ja osaston yksikön johtajan ratkaisuvalta

Toimintayksikön johtaja ja osaston yksikön johtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon tai selvityksen antamista taikka esityksen tekemistä muulle viranomaiselle yksikön toimialaan kuuluvassa asiassa, joka on merkitykseltään vähäinen;

2) matkamääräysten antamista yksikön henkilöstölle kotimaassa tehtävää virkamatkaa varten.

30 §
Puolustuspoliittisen osaston osastopäällikkö

Puolustuspoliittisen osaston osastopäällikkö ratkaisee sen lisäksi, mitä 28 §:ssä säädetään, asiat jotka koskevat:

1) aluevalvontaa, ei kuitenkaan voimakeinojen käyttöä koskevia asioita;

2) sotilaallista kriisinhallintaa ja rauhanturvaamistoimintaa.

31 §
Resurssipoliittisen osaston osastopäällikkö

Resurssipoliittisen osaston osastopäällikkö ratkaisee sen lisäksi, mitä 28 §:ssä säädetään, asiat jotka koskevat:

1) hallinnonalan talousarvion toimeenpanoa;

2) sotilasilma-alustyypin ja taistelualuksen hylkäämistä;

3) käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myymistä, jos omaisuuden arvo on enintään 250.000 euroa, sekä käytöstä poistetun omaisuuden lahjoittamista;

4) puolustusvoimien virka- ja työvoima-apua.

32 §
Säädösvalmistelu- ja yleishallintoyksikön johtaja

Säädösvalmistelu- ja yleishallintoyksikön johtaja ratkaisee sen lisäksi, mitä 29 §:ssä säädetään, rintamaveteraaneja koskevat asiat.

33 §
Materiaaliyksikön johtaja

Materiaaliyksikön johtaja ratkaisee sen lisäksi, mitä 29 §:ssä säädetään, asiat, jotka koskevat hankintaennakoiden vakuuksien hyväksymistä.

34 §
Henkilöstöyksikön johtaja

Henkilöstöyksikön johtaja ratkaisee sen lisäksi, mitä 29 §:ssä säädetään asiat, jotka koskevat;

1) puolustushallinnon palkkausehtoja tai niihin verrattavia palvelussuhteen ehtoja, joista ministeriö lainsäädännön tai virkaehtosopimusten nojalla päättää;

2) sotilas- ja virkapukuja ja niihin kuuluvia arvomerkkejä.

35 §
Hallintoyksikön johtaja

Hallintoyksikön johtaja ratkaisee sen lisäksi, mitä 29 §:ssä säädetään asiat, jotka koskevat:

1) henkilön nimittämistä virkaan, jonka palkkausluokka on enintään A 21, tai ottamista vastaavaan työsuhteiseen tehtävään;

2) nimittämistä virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen silloin, kun vastaavaan virkaan nimittää ministeri tai kansliapäällikkö sekä työsuhteisen toimihenkilön sijaisen ottamista;

3) harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämistä ministerin nimittämälle sekä enintään palkkausluokkaan A 21 kuuluvalle virkamiehelle tai vastaavan vapautuksen antamista työsopimussuhteiselle henkilöstölle;

4) todistuksen antamista virkamiehelle irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä sekä vastaavan todistuksen antamista työsuhteiselle;

5) muun kuin tasavallan presidentin tai valtioneuvoston nimittämän virkamiehen sivutoimilupaa;

6) ministeriön virkamiesten ikälisiä ja työsopimussuhteisen henkilöstön palvelusvuosilisiä sekä vuosilomakorvauksia;

7) sellaisen virkavapauden myöntämistä, johon virkamiehellä on oikeus lain tai asetuksen taikka valtion virkaehtosopimuslain mukaisen virkaehtosopimuksen nojalla, sekä tällaista virkavapautta vastaavan vapautuksen myöntämistä vastaavalle työsopimussuhteiselle henkilöstölle;

8) vahingonkorvauksia;

9) tilivirastotehtävien hoitamista;

10) maksupisteiden perustamista ja lakkauttamista;

11) saatavan tileistä poistamista;

12) käyttöomaisuuden arvonkorotuksia;

13) ministeriön kaluston ja irtaimen materiaalin hylkäämistä ja poistamista;

14) ministeriön ratkaisua viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 14 ja 28 §:ssä tarkoitetussa asiassa.

6 luku

Nimitykset, sijaisuudet ja virkavapaudet

36 §
Määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittää enintään vuodeksi puolustusministeriö ja yli vuodeksi valtioneuvosto, kun vastaavaan virkaan nimittää tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto.

Muuhun määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittää puolustusministeriö.

37 §
Sijaisuudet

Kansliapäällikön ollessa estynyt hoitamasta virkaansa hänen sijaisenaan toimii minis-terin määräämä osastopäällikkö tai muu virkamies, jonka tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto on nimittänyt.

Osastopäällikön sijaisena toimii hänen määräämänsä saman osaston yksikön johtaja taikka muu virkamies, jonka tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto on nimittänyt. Osaston yksikön sekä toimintayksikön johtajan sijaisesta määrätään asian-omaisen osaston tai toimintayksikön sisäisessä määräyksessä.

38 §
Virkavapaus

Virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain, asetuksen tai virkaehtosopimuk-sen nojalla, myöntää puolustusministeriö.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden myöntää tasavallan presidentin tai valtioneuvoston yleisistunnon nimittämälle virkamiehelle enintään kahdeksi vuodeksi puolustusministeriö ja yli kahdeksi vuodeksi valtioneuvoston yleisistunto sekä puolustusministeriön nimittämälle virkamiehelle puolustusministeriö.

7 luku

Siirtymäsäännös ja voimaantulo

39 §
Siirtymäsäännös

Poiketen siitä, mitä edellä on säädetty puolustusministeriön organisaatiosta ja tehtävistä, puolustusministeriössä on 30 päivänä marraskuuta 2002 lakkaava kiinteistö- ja ympäristöosasto, joka käsittelee valtion kiinteistöhallinnon muutokseen liittyvät puolus-tushallintoa koskevat asiat ja toimeenpanee siihen liittyvät hallinnan siirrot. Osastoon kuuluu kiinteistötalouden vastuualue.

40 §
Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tällä työjärjestyksellä kumotaan 27 päivänä lokakuuta 2000 annettu puolustusministeriön työjärjestys siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Puolustusministeri
Jan-Erik Enestam

Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana
Seppo Kipinoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.