Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1345/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus arpajaisista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään 23 päivänä marraskuuta 2001 annetun arpajaislain (1047/2001) nojalla:

1 luku

Rahapelitoiminta

1 §
Rahapelilupahakemus

Rahapelilupahakemuksessa tulee mainita:

1) luvan hakija;

2) arpajaislain (1047/2001) 11 §:n 2 momentissa tarkoitetut rahapelit, joiden toimeenpanoon lupaa haetaan;

3) aika, joksi lupaa haetaan; ja

4) hakemuksen perustelut.

Raha-arpajaisia sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelejä koskevassa rahapelilupahakemuksessa tulee lisäksi olla ehdotukset siitä:

1) kuinka suuri osuus kertyvistä pelimaksuista on maksettava pelaajille voittoina;

2) miten voitot on pyöristettävä; sekä

3) miten perimättä jääneet voitot on jaettava.

Raha-automaattien käytettävänä pitämistä, kasinopelien toimeenpanemista ja pelikasinotoimintaa koskevassa rahapelilupahakemuksessa tulee lisäksi mainita:

1) raha-automaattien ja kasinopelien enimmäismäärä;

2) pelikasinoiden lukumäärä;

3) pelikasinoiden sijaintipaikat;

4) pelikasinoiden aukioloajat;

5) pelikasinossa olevien kasinopelien laji; sekä

6) pelikasinossa olevien raha-automaattien ja kasinopelien enimmäismäärät.

Totopelejä koskevassa rahapelilupahakemuksessa tulee lisäksi olla:

1) totopelejä koskevat, edellä 2 momentin 1―3 kohdassa mainitut ehdotukset; ja

2) ehdotus totopeleistä kertyvien pelipanosten kokonaismäärän jaosta valtion ja luvan saaneen rahapeliyhteisön kesken.

2 §
Rahapelilupa

Rahapeliluvassa tulee mainita:

1) luvan saaja;

2) luvan voimassaoloaika;

3) arpajaislain 11 §:n 2 momentissa tarkoitetut rahapelit, joiden toimeenpanoon lupa oikeuttaa; sekä

4) arpajaislain 13 §:ssä säädetyt ehdot ja määräykset.

3 §
Raha-arpajaisten arpoihin merkittävät tiedot

Raha-arpajaisten arpaan tai sen myynnin yhteydessä maksutta annettavaan ilmoitukseen tulee merkitä:

1) raha-arpajaisten toimeenpanija;

2) arpojen myyntiaika;

3) arvan hinta;

4) arpojen lukumäärä;

5) voittojen määrä ja arvo;

6) juokseva numero tai muu tunnistetieto; ja

7) mistä ja milloin voitot saa periä.

Jos arvonta on suoritettu ennen arpojen myynnin aloittamista, arvassa tulee olla mer-kintä voitosta.

4 §
Raha-arpajaisten arvonta ja arpojen sekoittaminen

Raha-arpajaisissa arvonta tulee suorittaa luotettavalla tavalla. Jos arvonta suoritetaan ennen arpojen myynnin aloittamista, arvat tulee ennen myynnin aloittamista sekoittaa. Arvat tulee sekoittaa siten, että voittoarvat jakautuvat tasaisesti muiden arpojen joukkoon.

Arpojen sekoittamisesta tulee laatia pöytäkirja (raha-arpojen sekoittamispöytäkirja), jonka virallinen valvoja tai arpajaislain 43 §:n 2 momentissa tarkoitettu julkinen notaari allekirjoittaa.

5 §
Raha-arpajaisten arvontapöytäkirja

Raha-arpajaisten arvonnasta ja arvonnan tuloksen vahvistamisesta tulee laatia pöytä-kirja (raha-arpajaisten arvontapöytäkirja), jonka virallinen valvoja tai arpajaislain 43 §:n 2 momentissa tarkoitettu julkinen notaari allekirjoittaa. Arvontapöytäkirjassa tulee mainita:

1) arvonnan suorittaja;

2) arvonnan suorittamisaika, -paikka ja -tapa;

3) voittojen määrä sekä kunkin voiton arvo; ja

4) muut tarpeelliset tiedot.

Jos arvonta suoritetaan arpojen myyntiajan päätyttyä, arvontapöytäkirjassa tulee lisäksi mainita voittoarpojen yksilöintitiedot.

6 §
Veikkaus-, vedonlyönti- ja totopelien tulosten vahvistamispöytäkirja

Veikkaus-, vedonlyönti- ja totopelien tulosten vahvistamisesta tulee laatia pöytäkirja (vahvistamispöytäkirja), jonka virallinen valvoja allekirjoittaa.

Vahvistamispöytäkirjassa tulee mainita:

1) pelikierros tai ravikilpailu, jota vahvistaminen koskee;

2) pelikierroksella arvotut numerot tai merkit sekä veikkaus-, vedonlyönti- ja totopelien kohteena olevien kilpailujen tulokset;

3) voittojen lukumäärä voittoluokittain; ja

4) voittojen luku- tai euromäärä.

7 §
Ratkaisusuosituksen hakeminen

Arpajaislain 48 §:ssä tarkoitettua ratkaisusuositusta tulee hakea kirjallisesti sisäasiainministeriöltä 21 päivän kuluessa veikkaus-, vedonlyönti- ja totopelien tulosten vahvistamisesta sekä raha-arpajaisten arpaan merkityn myyntiajan päättymisestä. Määräaikaa laskettaessa ei vahvistamispäivää oteta lukuun.

Hakemuksessa tulee mainita:

1) hakijan nimi ja osoitetiedot;

2) raha-arpajaiset, veikkaus-, vedonlyönti- tai totopeli, jonka voitonmaksua erimielisyys koskee;

3) pelikierroksen tai totopelin vahvistettu tulos, jota erimielisyys koskee; sekä

4) hakemuksen perustelut.

Hakemukseen tulee liittää erimielisyyden kohteena oleva raha-arpa, peliä koskeva pelitosite tai sen jäljennös.

8 §
Ratkaisusuositus

Ratkaisusuosituksessa tulee mainita:

1) 7 §:n 2 momentin 1―3 kohdassa tarkoitetut tiedot ja

2) ratkaisusuositus perusteluineen.

Ratkaisusuosituksessa tulee lisäksi mainita, että ratkaisusuositukseen ei saa hakea muutosta ja että ratkaisusuosituksen antaminen ei estä asian viemistä tuomioistuimen ratkaistavaksi.

2 luku

Tavara-arpajaiset

9 §
Tavara-arpajaislupahakemus

Tavara-arpajaislupahakemuksessa tulee mainita:

1) luvan hakija;

2) kertyvien varojen käyttötarkoitus;

3) arpojen myyntiaika ja -alue;

4) arpajaisten toimeenpanotapa;

5) arvan hinta;

6) arpojen lukumäärä;

7) arpojen yhteenlaskettu myyntihinta;

8) arvonnan suorittamistapa sekä tieto siitä, suoritetaanko arvonta ennen arpojen myynnin aloittamista;

9) suoritetaanko arvonta myytyjen vai kaikkien myynnissä olleiden arpojen kesken;

10) voittojen määrä, arvo ja laji;

11) mistä ja milloin voitot saa periä;

12) miten ja missä arvonnan lopputuloksesta ilmoitetaan, jos arvonta suoritetaan arpojen myyntiajan päättymisen jälkeen; sekä

13) käytännön toimeenpanijaksi esitettävän luonnollisen henkilön osalta nimi ja henkilötunnus sekä oikeushenkilön osalta yhteisön tai säätiön yksilöintitiedot.

Lupahakemukseen tulee liittää:

1) toimintakertomus tai muu selvitys siitä, että yhteisö tai säätiö toimii tarkoituksensa toteuttamiseksi;

2) ote yhteisön tai säätiön arpajaisten toimeenpanemista koskevasta kokouspöytäkirjasta;

3) jäljennös yhteisön tai säätiön viimeksi hyväksytystä tilinpäätöksestä;

4) jäljennös yhteisön tai säätiön säännöistä;

5) ote yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteristä taikka julkisoikeudellisen yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä;

6) käytännön toimeenpanijaksi esitettävää oikeushenkilöä koskeva ote yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteristä; sekä

7) käytännön toimeenpanijaksi esitettävää luonnollista henkilöä koskeva arpajaislain 28 §:n 2 momentissa tarkoitettu selvitys.

Lupaviranomainen voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen siitä, mitä 2 momentin 1 ja 3―6 kohdassa säädetään.

10 §
Tavara-arpajaislupa

Tavara-arpajaisluvassa tulee mainita:

1) luvan saaja;

2) luvan voimassaoloaika;

3) tavara-arpajaisten käytännön toimeenpanija, jos sellainen on määrätty;

4) 9 §:n 1 momentin 2―12 kohdassa tarkoitetut tiedot; sekä

5) muut arpajaisten toimeenpanoon liittyvät tarpeelliset lupaehdot.

11 §
Tavara-arpajaisten arpoihin merkittävät tiedot

Tavara-arpajaisten arpaan tai sen myynnin yhteydessä maksutta annettavaan ilmoitukseen tulee merkitä:

1) luvan saaja;

2) luvan voimassaoloaika;

3) tavara-arpajaisten käytännön toimeenpanija, jos sellainen on määrätty; ja

4) 9 §:n 1 momentin 2, 3, 5, 6, 8 ja 10―12 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä 9 kohdassa tarkoitettu tieto, jollei arvontaa ole suoritettu ennen arpojen myynnin aloittamista.

Arvassa tulee olla juokseva numero tai muu tunnistetieto. Jos arvonta on toimitettu ennen arpojen myynnin aloittamista, arvassa tulee olla merkintä voitosta.

12 §
Tavara-arpajaisten arvonta

Tavara-arpajaisissa arvonta tulee suorittaa luotettavalla tavalla. Jollei arvontaa ole suoritettu ennen arpojen myynnin aloittamista, arvonta tulee suorittaa kahden viikon kuluessa tavara-arpajaisluvan voimassaoloajan päättymisestä.

13 §
Tavara-arpajaisten arvontapöytäkirja, voittoluettelo ja arpojen sekoittaminen

Tavara-arpajaisten arvonnasta tulee laatia pöytäkirja (tavara-arpajaisten arvontapöytäkirja), jonka arpajaislain 29 §:n 1 momentissa tarkoitettu valvoja allekirjoittaa. Tavara-arpajaisten arvontapöytäkirjassa tulee mainita:

1) arvonnan suorittamisaika, -paikka ja -tapa;

2) arvonnan suorittaja;

3) suoritettiinko arvonta myytyjen vai kaikkien myynnissä olleiden arpojen kesken;

4) miten ja missä arvonnan suorittamisesta ilmoitetaan; sekä

5) muut arvontaa koskevat tarpeelliset tiedot.

Voittoarvoista ja voitoista tulee laatia luettelo (voittoluettelo), jonka arvonnan valvoja allekirjoittaa. Voittoluettelo on liitettävä tavara-arpajaisten arvontapöytäkirjaan.

Jos arvonta on suoritettu ennen arpojen myynnin aloittamista, arvat tulee ennen myynnin aloittamista sekoittaa arpajaislain 29 §:n 1 momentissa tarkoitetun valvojan läsnäollessa. Arpojen sekoittaminen tulee suorittaa siten, että voittoarvat jakautuvat tasaisesti muiden arpojen joukkoon. Arpojen sekoittamistavasta tulee tehdä merkintä tavara-arpajaisten arvontapöytäkirjaan.

14 §
Arvonnan tuloksesta ilmoittaminen

Jos arvonta on suoritettu sen jälkeen, kun arpojen myyntiaika on päättynyt, arvonnan tuloksesta on ilmoitettava viimeistään viikon kuluttua arvonnan suorittamisesta arpojen myyntialueen suurilevikkisimmässä sanomalehdessä. Ilmoitukseen tulee sisällyttää voittoluettelo tai ilmoitus siitä, missä koko voittoluettelo on yleisön nähtävänä.

Ilmoituksessa tulee lisäksi mainita:

1) tavara-arpajaisten toimeenpanija;

2) lupaviranomainen ja luvan numero;

3) arvonta-aika ja -paikka;

4) arvonnan suorittaja;

5) arvonnan valvoja; sekä

6) mistä ja milloin voitot saa periä.

Lupaviranomainen voi myöntää poikkeuksen 1 momentissa säädetystä ilmoitusvelvollisuudesta, jos se arpajaisiin osallistuvien henkilöiden määrä, arpojen yhteenlaskettu myyntihinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista. Jos poikkeus myönnetään, on sitä koskevassa päätöksessä mainittava, miten ilmoitusvelvollisuus tulee täyttää.

15 §
Tavara-arpajaisten tilitys

Tavara-arpajaisten tilityksessä tulee mainita:

1) luvan numero ja voimassaoloaika;

2) arpojen yhteenlaskettu myyntihinta;

3) myytyjen arpojen lukumäärä;

4) myydyistä arvoista kertynyt kokonaistulo;

5) arpajaisten toimeenpanokulut yksilöityinä;

6) arpajaisten käytännön toimeenpanijan palkkio;

7) arpajaisveron määrä;

8) arpajaisten tuotto; sekä

9) kenelle ja milloin arpajaisten tuotto on luovutettu.

Tilitykseen tulee liittää:

1) selvitys siitä, miten tuotto käytetään tavara-arpajaisluvassa määrättyyn tarkoitukseen;

2) tavara-arpajaisten arvontapöytäkirja liitteineen;

3) jos arvonta on suoritettu ennen arpojen myynnin aloittamista, selvitys myydyistä arvoista ja niille osuneista voitoista;

4) selvitys myymättömistä arvoista ja niille osuneista voitoista;

5) selvitys perimättä jääneistä voitoista; sekä

6) tosite suoritetusta arpajaisverosta.

Lupaviranomaisen on pidettävä tilitys liitteineen yleisön nähtävänä 30 päivän ajan tarkastamisesta lukien. Luvansaajan tulee säilyttää tilitys liitteineen kirjanpitolain (1336/ 1997) 2 luvun 10 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.

16 §
Pienarpajaisten arpoihin merkittävät tiedot

Arpajaislain 27 §:n 1 momentissa tarkoitettujen pienarpajaisten arpaan tai sen myynnin yhteydessä maksutta annettavaan ilmoitukseen tulee merkitä:

1) arpajaisten toimeenpanija;

2) arvan hinta;

3) arpojen lukumäärä;

4) kertyvien varojen käyttötarkoitus;

5) arvonnan suorittamistapa;

6) suoritetaanko arvonta myytyjen vai kaikkien myynnissä olleiden arpojen kesken;

7) voittojen määrä, arvo ja laji; sekä

8) missä ja milloin tilitys pidetään nähtävänä.

Arvassa tulee olla merkintä, jonka perusteella voidaan todeta, sisältyykö arpaan voitto.

17 §
Pienarpajaisten arvonta ja arvonnasta laadittava pöytäkirja

Pienarpajaisten arvonta tulee suorittaa luotettavalla tavalla. Arvonnasta tulee laatia pöytäkirja (pienarpajaisten arvontapöytäkirja), jonka allekirjoittaa arvonnan suorittanut henkilö tai arpajaislain 27 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa arpajaisissa arpajaisten toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä vastaava täysivaltainen henkilö.

Pienarpajaisten arvontapöytäkirjassa tulee mainita:

1) arpajaisten toimeenpanoaika, -paikka ja -tapa;

2) arpojen lukumäärä;

3) arvonnan suorittamistapa;

4) arvonnan suorittaja; sekä

5) muut tarpeelliset tiedot.

Voittoarvoista ja voitoista tulee laatia luettelo, jonka arvonnan suorittaja allekirjoittaa. Voittoluetteloon tulee liittää arvontapöytäkirja.

18 §
Pienarpajaisten tilitys

Pienarpajaisten tilityksessä tulee mainita:

1) arpajaisten toimeenpanoaika ja -paikka;

2) arpojen yhteenlaskettu myyntihinta;

3) myydyistä arvoista kertynyt kokonaistulo;

4) arpajaisten toimeenpanokulut yksilöityinä;

5) arpajaisten tuotto;

6) kenelle ja milloin arpajaisten tuotto on luovutettu; sekä

7) mihin tarkoitukseen arpajaisten tuotto käytetään.

Tilitykseen tulee liittää pienarpajaisten arvontapöytäkirja liitteineen. Arpajaisten toi-meenpanijan tai arpajaislain 27 §:n 2 momentissa tarkoitettujen pienarpajaisten toimeenpanosta vastaavan henkilön tulee pitää tilitys nähtävänä kahden viikon ajan tilityksen valmistumisen jälkeen.

Pienarpajaisten toimeenpanijan tulee säilyttää tilitys kirjanpitolain 2 luvun 10 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. Arpajaislain 27 §:n 2 momentissa tarkoitettujen pienarpajaisten toimeenpanosta vastaavan henkilön tulee säilyttää tilitys yhden vuoden ajan arpajaisten toimeenpanosta.

19 §
Arvauskilpailua koskeva ilmoitus

Arpajaislain 31 §:n 1 momentissa tarkoitetussa arvauskilpailua koskevassa ilmoituksessa tulee mainita:

1) arvauskilpailun toimeenpanija;

2) kertyvien varojen käyttötarkoitus;

3) arvauskohde;

4) arpojen myyntiaika ja -alue;

5) arvan hinta;

6) arpojen lukumäärä;

7) arpojen yhteenlaskettu myyntihinta;

8) miten arvaus tulee tehdä;

9) milloin ja miten voittaja todetaan;

10) voittojen määrä, arvo ja laji;

11) mistä ja milloin voitot saa periä; sekä

12) miten ja missä voittajista ilmoitetaan.

Ilmoitukseen tulee liittää 9 §:n 2 momentin 2, 4 ja 5 kohdassa mainitut selvitykset ja asiakirjat.

20 §
Arvauskilpailun arpoihin merkittävät tiedot

Arvauskilpailun arvassa tai sitä vastaavassa ilmoituksessa tulee olla 19 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot. Arvassa tulee lisäksi olla juokseva numero tai muu tunnistetieto.

21 §
Arvauskilpailun voittajien toteaminen ja toteamispöytäkirja

Arvauskilpailun voittajat tulee todeta luotettavalla tavalla. Arvauskilpailun voittajien toteamisesta tulee laatia pöytäkirja (toteamispöytäkirja), jonka arpajaislain 29 §:n 1 momentissa tarkoitettu valvoja ja pienarpajaisina toimeenpannussa arvauskilpailussa edellä 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu henkilö allekirjoittaa.

Toteamispöytäkirjassa tulee mainita:

1) voittajien toteamisaika, -paikka ja -tapa;

2) toimituksen suorittaja;

3) miten ja missä arvauskilpailun voittajista ilmoitetaan; sekä

4) muut arvauskilpailun toimeenpanoon liittyvät tarpeelliset tiedot.

Voittoarvoista ja voitoista tulee laatia luettelo, jonka voittajien toteamisen valvoja allekirjoittaa. Luettelo tulee liittää toteamispöytäkirjaan.

22 §
Arvauskilpailun voittajasta ilmoittaminen

Arvauskilpailun toimeenpanijan tulee ilmoittaa voittajat viimeistään viikon kuluttua voittajien toteamisesta arpojen myyntialueen suurilevikkisimmässä sanomalehdessä. Ilmoituksen yhteydessä tulee julkaista voittoluettelo tai ilmoituksessa tulee mainita, missä koko voittoluettelo on yleisön nähtävänä.

Ilmoituksessa tulee lisäksi mainita:

1) arvauskilpailun toimeenpanija;

2) viranomainen, jolle arvauskilpailua koskeva ilmoitus on tehty;

3) miten, missä ja milloin voittajat on todettu;

4) voittajien toteaja;

5) arvauskilpailun valvoja; sekä

6) mistä ja milloin voitot saa periä.

Arvauskilpailua koskevan ilmoituksen vastaanottanut viranomainen voi myöntää poikkeuksen 1 momentissa säädetystä ilmoitusvelvollisuudesta, jos se arvauskilpailuun osallistuvien henkilöiden määrä, arpojen yhteenlaskettu myyntihinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista. Jos poikkeus myönnetään, on sitä koskevassa päätöksessä mainittava, miten ilmoitusvelvollisuus tulee täyttää.

23 §
Arvauskilpailun tilitys

Arvauskilpailun tilityksessä tulee mainita:

1) arvauskilpailun toimeenpanija;

2) arpojen yhteenlaskettu myyntihinta;

3) myydyistä arvoista kertynyt kokonaistulo;

4) arvauskilpailun toimeenpanokulut yksilöityinä;

5) arpajaisveron määrä;

6) arvauskilpailun tuotto; sekä

7) kenelle ja milloin arvauskilpailun tuotto on luovutettu.

Tilitykseen tulee liittää:

1) selvitys siitä, miten tuotto käytetään 19 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainittuun tarkoitukseen;

2) toteamispöytäkirja liitteineen;

3) selvitys myydyistä arvoista ja niille osuneista voitoista;

4) selvitys perimättä jääneistä voitoista; sekä

5) tosite suoritetusta arpajaisverosta.

Viranomaisen, jolle on tehty arvauskilpailua koskeva ilmoitus, on pidettävä tilitys yleisön nähtävillä 30 päivän ajan tilityksen tarkastamisesta lukien. Arvauskilpailun toimeenpanijan tulee säilyttää tilitys liitteineen kirjanpitolain 2 luvun 10 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.

3 luku

Bingopeli

24 §
Bingolupahakemus

Bingolupahakemuksessa tulee mainita:

1) luvan hakija;

2) kertyvien varojen käyttötarkoitus;

3) pelin toimeenpanoaika ja -paikka;

4) osallistumismaksu; sekä

5) kalleimman voiton arvo.

Lupahakemukseen tulee liittää:

1) toimintakertomus tai muu selvitys siitä, että yhteisö tai säätiö toimii tarkoituksensa toteuttamiseksi;

2) ote bingopelin toimeenpanoa koskevasta kokouspöytäkirjasta;

3) jäljennös yhteisön tai säätiön viimeksi hyväksytystä tilinpäätöksestä;

4) jäljennös yhteisön tai säätiön säännöistä;

5) ote yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteristä taikka julkisoikeudellisen yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä; sekä

6) pelisäännöt.

Kun bingopelin toimeenpanija hakee uutta lupaa, hakemukseen on liitettävä 2 momentissa mainituista selvityksistä ne, joita lupaviranomainen pitää tarpeellisina.

25 §
Bingolupa

Bingoluvassa tulee mainita:

1) luvan saaja;

2) luvan voimassaoloaika;

3) 24 §:n 1 momentin 2―5 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) tilityskausi; sekä

5) muut bingopelin toimeenpanoon liittyvät tarpeelliset lupaehdot.

26 §
Bingopelin tilitys

Bingopelin tilityksessä tulee mainita:

1) luvan voimassaoloaika;

2) osallistumismaksuista kertynyt kokonaistulo;

3) bingopelin toimeenpanokulut yksilöityinä;

4) tilikaudella voittoina jaetut oikeudet uusiin peleihin;

5) arpajaisveron määrä;

6) bingopelin tuotto; sekä

7) kenelle ja milloin tuotto on luovutettu.

Tilitykseen tulee liittää:

1) selvitys siitä, miten tuotto käytetään bingoluvassa määrättyyn tarkoitukseen;

2) arpajaislain 37 §:ssä tarkoitettu lausunto;

3) selvitys myydyistä pelilipukkeista ja niille osuneista voitoista;

4) selvitys perimättä jääneistä voitoista;

5) selvitys kalleimman voiton arvosta; sekä

6) tosite suoritetusta arpajaisverosta.

Luvansaajan on säilytettävä tilitys kirjanpitolain 2 luvun 10 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.

4 luku

Tavaravoittoautomaatit

27 §
Tavaravoittoautomaattilupahakemus

Tavaravoittoautomaattilupahakemuksessa tulee mainita:

1) luvan hakija;

2) kertyvien varojen käyttötarkoitus;

3) automaatin sijoituspaikka;

4) automaatin yksilöintitiedot;

5) automaatin toimintaperiaate;

6) pelipanoksen arvo;

7) pienimmän ja suurimman voiton arvo; sekä

8) voittojen määrä ja niiden laji.

Lupahakemukseen tulee liittää:

1) toimintakertomus tai muu selvitys siitä, että yhteisö tai säätiö toimii tarkoituksensa toteuttamiseksi;

2) ote tavaravoittoautomaattitoiminnan aloittamista koskevasta kokouspöytäkirjasta;

3) jäljennös viimeksi hyväksytystä tilinpäätöksestä;

4) jäljennös yhteisön tai säätiön säännöistä;

5) ote yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteristä taikka julkisoikeudellisen yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä; sekä

6) jäljennös tavaravoittoautomaatissa olevaa rahaliikenteen valvontalaitetta koskevasta hyväksymispäätöksestä tai hyväksymispäätöstä vastaavasta todistuksesta.

Lupaviranomainen voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen 2 momentissa tarkoitettujen selvitysten ja asiakirjojen liittämisestä.

Arpajaislain 56 §:ssä tarkoitettuja eräitä peliautomaatteja ja pelilaitteita koskevassa lupahakemuksessa tulee mainita 1 momentin 1 ja 3―5 kohdassa mainitut tiedot.

28 §
Tavaravoittoautomaattilupa

Tavaravoittoautomaattilupapäätöksessä tulee mainita:

1) luvan saaja;

2) 27 §:n 1 momentin 2―8 kohdassa tarkoitetut tiedot; sekä

3) muut tavaravoittoautomaattitoimintaan liittyvät tarpeelliset lupaehdot.

Arpajaislain 56 §:ssä tarkoitetuissa eräitä peliautomaatteja ja pelilaitteita koskevassa lupapäätöksessä tulee mainita edellä 27 §:n 4 momentissa säädetyt tiedot.

29 §
Tavaravoittoautomaatista saatavan voiton enimmäisarvo

Tavaravoittoautomaatista saatavan voiton arvo ei saa ylittää 35 euroa.

30 §
Tavaravoittoautomaatin pitämisestä tehtävä tilitys

Arpajaislain 3 §:n 11 kohdassa tarkoitetun tavaravoittoautomaatin pitämisestä tehtävässä tilityksessä tulee mainita:

1) luvan numero ja voimassaoloaika;

2) toiminnasta kertynyt kokonaistulo;

3) toiminnan kulut yksilöityinä;

4) arpajaisveron määrä;

5) toiminnan tuotto; sekä

6) kenelle ja milloin toiminnan tuotto on luovutettu.

Tilitykseen tulee liittää:

1) selvitys siitä, miten tuotto käytetään tavaravoittoautomaattiluvassa määrättyyn tarkoitukseen;

2) arpajaislain 59 §:n mukaiset selvitykset ja tositteet; sekä

3) tosite arpajaisveron suorittamisesta.

Lupaviranomaisen on pidettävä tilitys liitteineen yleisön nähtävänä 30 päivän ajan tarkastamisesta lukien. Luvansaajan tulee säilyttää tilitys liitteineen kirjanpitolain (1336/ 1997) 2 luvun 10 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.

5 luku

Erinäiset säännökset ja voimaantulo

31 §
Tietojen toimittamisvelvollisuus

Lääninhallitusten ja kihlakuntien poliisilaitosten tulee pyynnöstä toimittaa sisäasiainministeriölle arpajaistoiminnan tilastoimista varten ja sosiaali- ja terveysministeriölle arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seurantaa ja tutkimusta varten tarpeelliset tiedot.

32 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Lainsäädäntöneuvos
Jouni Laiho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.