1342/2001

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Sisäasiainministeriön asetus lääninhallituksen suoritteiden maksuista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään lääninhallituksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksuttomat suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 5 §:n mukaan lääninhallitusten maksuttomia suoritteita ovat:

1) lääninhallitusten alaisuudessa toimivien viranomaisten ohjaus, valvonta ja tilivirastotehtävät:

2) pakkokeinon asettamista koskevat tehtävät sekä

3) muut lääninhallituksille säännösten mukaan kuuluvat yleiset valvonta- ja tarkastustehtävät.

Maksua ei peritä valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentin nojalla seuraavista lääninhallituksen suoritteista

1) hallinnollinen kantelupäätös;

2) päätös asian jättämisestä tutkimatta;

3) lääninhallitusasetuksen (120/1997) 11 §:n 1 momentissa tarkoitetun valtion edun tai oikeuden valvonta tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa tai toimituksessa;

4) valtiolle tulevien haasteiden ja asiakirjojen tiedoksianto;

5) ulosmittausvalituspäätös tai päätös valituksesta ulosottoviranomaisen muuhun menettelyyn;

6) yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden täytäntöönpano;

7) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano;

8) päätös kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 81 §:n 2 momentin mukaiseen valitukseen ja 36 §:n mukaiseen oikaisuvaatimukseen;

9) yhteishaun alueelliseen toteutukseen liittyvät tehtävät;

10) päätös valitukseen peruskoulun, peruskoulua korvaavan tai vastaavan koulun ja lukion oppilasta sekä ammatillisen oppilaitoksen opiskelijaa koskevissa asioissa;

11) peruskoulun, peruskoulua korvaavan tai vastaavan koulun ja lukion oppilaan tai ammatillisen oppilaitoksen opiskelijan arvostelua ja vuosiluokalle siirtämistä koskeva päätös;

12) lihantarkastusasetuksen (21/1960) mukaan lääninhallituksille kuuluva henkilöstöhallintoa koskeva tehtävä;

13) alueelliseen maanpuolustuskoulutukseen ja valmiussuunnitteluun liittyvä tehtävä;

14) valtionosuuteen tai muuhun valtion rahoitukseen liittyvä päätös sekä

15) julkisoikeudellisen veron tai maksun suorittaminen lääninkassaan.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia päätöksiä, todistuksia ja muita julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteähintaiset maksut, ovat tämän päätöksen liitteessä olevassa maksutaulukossa luetellut suoritteet.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksu määrätään suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat:

1) lääninhallituksen viranomaisen tai muun hakijan pyynnöstä tekemä erillinen tarkastus, lukuun ottamatta 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja tämän päätöksen liitteessä tarkoitettuja tarkastus- ja valvontatehtäviä;

2) lääninhallitusasetuksen 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun valtion edun ja oikeuden valvonta tuomioistuimessa taikka muussa viranomaisessa tai toimituksessa;

3) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat jäljennökset lääninhallituksessa säilytettävistä asiakirjoista lukuun ottamatta suoritteita, jotka ovat valtion maksuperustelain 5 ja 6 §:n nojalla maksutonta virkatoimintaa, ja tavaraliikenteen yhteisöluvan jäljennöstä, josta on maksu määrätty erikseen tämän maksupäätöksen liitteessä sekä

4) talletuksen ja vakuuden vastaanottaminen. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos talletuksen ja vakuuden antaminen liittyy osana muuhun lääninhallituksen päätökseen, josta on erikseen säädetty maksu. Maksua ei niin ikään peritä, jos kyseessä on ulosottomiehen ulosottolain nojalla tekemä talletus eikä talletuksesta aiheutuvaa maksua voida sisällyttää ulosottoasiain täytäntöönpanoa koskeviin kuluihin tai, jos kyseessä on luonnonsuojeluksellisesta syystä tehty pakkolunastusta koskeva talletus.

4 §
Valituksista perittävät maksu

Valituksista annettavasta päätöksestä peritään liitteenä olevan maksutaulukon mukainen kiinteähintainen maksu.

Tämän päätöksen 2 §:n 2 momentin 5, 8 ja 10 kohdassa tarkoitetuista valituksista ei kuitenkaan peritä maksua. Maksua ei myöskään peritä asianomaisen oikeutta ja etua koskevassa asiassa, jos henkilö on todistettu asianmukaisesti varattomaksi tai muutoin on painavia perusteita maksuttomuudelle henkilön taloudellisen aseman vuoksi. Jos lääninhallitus muuttaa kunnan tai muun viranomaisen päätöstä valittajan eduksi, maksua ei niin ikään peritä.

Jos samalla kirjelmällä yhtä useampi asianosainen saattaa valitusasian lääninhallituksen käsiteltäviksi, peritään heiltä vain yksi päätöstä koskeva maksu. Jos lääninhallitus erottaa eri asiat erikseen käsiteltäväksi, peritään kustakin näin erotetusta asiasta asianosaisilta maksu erikseen.

5 §
Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun perintää koskevia määräyksiä

Myönteisestä ja kielteisestä julkisoikeudellisesta päätöksestä peritään saman suuruinen maksu, jollei asiasta ole toisin säädetty tai määrätty. Jos lääninhallituksen yhdellä asiakirjalla antama päätös sisältää usean tässä päätöksessä erikseen maksulliseksi määrätyn päätöksen, peritään niistä kustakin maksut tämän päätöksen mukaisesti.

Julkisoikeudellisesta päätöksestä ei peritä erikseen kuulutus- eikä muutakaan käsittelymaksua. Telekopiona lähetettävästä maksusta peritään sama maksu kuin asiakirjasta muutoinkin. Kun tämän päätöksen liitteessä tarkoitettu todistus lähetetään postitse asiakkaalle, postimaksua ei peritä.

6 §
Muut maksulliset suoritteet

Lääninhallituksen muita maksullisia suoritteita, joiden maksut lääninhallitus päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) kauppakirjan tai muun vastaavan sopimuksen laatiminen;

2) kiinnityksen uusiminen;

3) velkakirjan laatiminen;

4) koulutuspalvelut;

5) postituspalvelut;

6) selvitykset, tutkimukset ja julkaisut;

7) takauksen uusiminen;

8) taloushallintopalvelut;

9) tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut;

10) lääninhallituksen hallinnassa olevien toimitilojen käyttö;

11) muut kuin 3 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetut jäljennökset sekä

12) muut virastopalvelut

7 §
Ahvenanmaan maakunnan lääninhallituksen maksut

Tätä asetusta sovelletaan soveltuvin osin Ahvenanmaan maakunnan lääninhallituksen suoritteisiin.

Ahvenanmaan maakunnan lääninhallituksen hoitaessa maakunnan alueella kuljettajantutkintoihin sekä ajoneuvojen katsastukseen ja rekisteröintiin liittyviä tehtäviä tai maatalouselinkeinoihin liittyviä tehtäviä peritään lääninhallituksen mainituista suoritteista maksut noudattaen liikenne- ja viestintäministeriön päätöstä ajoneuvohallinnon maksuista ja maatalouselinkeinopiirien suoritteiden maksuista annettuja säännöksiä tai määräyksiä, jollei toisin ole erikseen säädetty tai määrätty.

Ahvenanmaan maakunnan lääninhallitus perii alusrekisteriviranomaisena maksut sen mukaan kuin merenkulkulaitoksen alusrekisterisuoritteista perimistä maksuista on erikseen säädetty tai määrätty.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja on voimassa vuoden 2002 loppuun.

Tällä asetuksella kumotaan toistaiseksi voimassaoleva sisäasiainministeriön päätös lääninhallituksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista (1441/1994) myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Tämän maksuasetuksen mukaiset maksut voidaan vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa myös käyttäen maksuvälineenä markkamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromääräinen hinta muutetaan markkamääräiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä pyristämällä loppusumma lähimpään penniin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Alue- ja kuntaministeri
Martti Korhonen

Ylitarkastaja
Eeva Puttonen

MAKSUTAULUKKO

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.