1341/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 8 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen (940/1978) 1 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1293/2000, seuraavasti:

1 §

Työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruus on:

1) yksityisellä työnantajalla:

a) I maksuluokassa 2,95 prosenttia;

b) II maksuluokassa 5,15 prosenttia;

c) III maksuluokassa 6,05 prosenttia;

2) kunnalla ja kuntayhtymällä sekä kunnallisella liikelaitoksella 4,00 prosenttia;

3) evankelis-luterilaisella kirkolla sekä sen seurakunnalla ja seurakuntayhtymällä 4,00 prosenttia;

4) ortodoksisella kirkkokunnalla ja sen seurakunnalla 4,00 prosenttia;

5) Ahvenanmaan maakunnalla 6,80 prosenttia;

6) valtiolla ja sen laitoksella 6,80 prosenttia.

Yksityisen työnantajan maksuluokka määräytyy kalenterivuotta toiseksi edeltävältä verovuodelta toimitettua verotusta varten annetussa veroilmoituksessa ilmoitettujen kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenosta tehtyjen säännönmukaisten poistojen ja samana verovuonna maksettujen palkkojen perusteella. Jos kyseiseltä verovuodelta ei ole toimitettu verotusta, käytetään sitä edeltävältä verovuodelta toimitetun verotuksen tietoja. Työnantajan sosiaaliturvamaksun II maksuluokkaan kuuluu liiketoimintaa harjoittava yksityinen työnantaja, joka on velvollinen suorittamaan valtiolle tuloveroa, sekä tuloverolain (1535/1992) 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu liiketoimintaa harjoittava elinkeinoyhtymä, jos poistojen määrä on yli 50 500 euroa sekä vähintään 10 ja enintään 30 prosenttia maksetuista palkoista. Liiketoimintaa harjoittava työnantaja ja elinkeinoyhtymä kuuluvat III maksuluokkaan, jos poistojen määrä on yli 50 500 euroa ja yli 30 prosenttia maksetuista palkoista. Muut yksityiset työnantajat kuuluvat I maksuluokkaan.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään yksityisestä työnantajasta, sovelletaan vastaavasti sellaiseen valtion liikelaitokseen, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/1987).


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Asetuksen 1 §:n 1 momentin 1―4 kohdassa tarkoitettujen työnantajien sosiaaliturvamaksu on kuitenkin 1 päivän tammikuuta ja 28 päivän helmikuuta 2002 välisenä aikana yksityisellä työnantajalla I maksuluokassa 3,60 prosenttia, II maksuluokassa 5,60 prosenttia ja III maksuluokassa 6,50 prosenttia sekä kunnalla, kuntayhtymällä ja kunnallisella liikelaitoksella, evankelis-luterilaisella kirkolla sekä sen seurakunnalla ja seurakuntayhtymällä sekä ortodoksisella kirkkokunnalla ja sen seurakunnalla 4,75 prosenttia.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.