1336/2001

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ratahallintokeskuksen maksuista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Ratahallintokeskuksen maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista.

2 §
Omakustannusarvon perusteella hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Ratahallintokeskus perii suoritteen omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) valtion rataverkolla liikkuvan kaluston tekninen tarkastus ja hyväksyminen, joita ovat:

a) uuden kaluston tyyppihyväksyntä; ja

b) käytössä olevan kaluston tarkastus ja hyväksyminen;

2) vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvien yksityisraiteiden ja turvalaitteiden tarkastus ja hyväksyminen;

3) liikennöitsijöiden turvallisuustodistukset toimilupaa varten;

4) lupa yksityisraideliittymää varten;

5) yksityisrautateiden tarkastus;

6) lupa tasoristeystä varten;

7) poikkeuslupa junaturvallisuussäännöstä;

8) poikkeuslupa terveydentilavaatimuksista; sekä

9) joukkoliikenteen tarkastusmaksutoiminta.

Pykälän 1 momentin 1, 4, 6 ja 7 kohdassa tarkoitetuista suoritteista peritään kiinteää keskimääräistä omakustannusarvoa vastaavaa perusmaksua, joka perustuu suoritteeseen liittyvästä tietojen hankinnasta ja niiden tarkistamisesta sekä päätöksen valmistelusta aiheutuvaan työhön. Perusmaksun lisäksi peritään tuntiveloitusta, jos suorite edellyttää laajempaa työpanosta kuin mitä perusmaksussa on otettu huomioon. Tuntiveloituksen perusteena ovat suoritteelle kohdennetut työkustannukset, osuus yhteiskustannuksista ja muut kustannukset jaettuna käytetyillä työtunneilla. Lisäksi veloitetaan valtion matkustussäännön mukaiset matkakustannukset. Yksinomaan tuntiveloituksen perusteella veloitetaan 2, 3 ja 8 kohdassa tarkoitetuista suoritteista. Vähin maksu on yhden tunnin hinta. Joukkoliikenteen tarkastusmaksutoiminnasta peritään toiminnasta aiheutuvat kustannukset lisättynä niiden osuudella hallintokuluista.

Maksu voidaan jättää perimättä valtion rataverkolla liikkuvan, käytössä olevan museokaluston teknisestä tarkastuksesta ja hyväksymisestä, jos hakijan toiminnan tarkoituksena on rautatiekulttuurin edistäminen pääasiallisesti ilman voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkimista hakijalle.

3 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Ratahallintokeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat

1) risteämälupa;

2) säiliövaunujen tarkastus mittatekniikan keskuksen (MIKES) pyynnöstä;

3) yksityisraiteilla liikkuvan kaluston tarkastus sen omistajan pyynnöstä;

4) yksityisen radan ja laitteiden tarkastus omistajan pyynnöstä;

5) huonetilojen, rakennusten, rakennelmien, maa-alueiden ja rakennettujen kiinteistöjen käyttöoikeuden luovuttaminen;

6) maaomaisuuteen myönnettävät käyttö-, rasite- tai muut vastaavat oikeudet sekä kiven, soran ja muiden näihin verrattavien ainesten luovuttaminen ja puun myynti;

7) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen; sekä

8) muu toimeksiantoon perustuva Ratahallintokeskuksen suorite.

4 §
Hylkäävistä päätöksistä perittävät maksut

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut peritään myös hakemukseen annetuista hylkäävistä päätöksistä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2002 saakka.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä asetuksella kumotaan 18 päivänä joulukuuta 1996 annettu liikenneministeriön päätös Ratahallintokeskuksen maksuista (1081/1996).

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Hallitusneuvos
Hannu Pennanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.