1308/2001

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvälittäjärekisteristä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 5 ja 12 §:n sekä maaseutuelinkeinorekisteristä 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1515/1994) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä edelliset ovat osaksi laissa 424/1994 ja jälkimmäinen osaksi laissa 301/2001:

1 §
Tarkoitus

Tässä asetuksessa säädetään eläinvälittäjätunnuksesta ja sen käytöstä. Asetuksen tarkoituksena on parantaa eläinten jäljitettävyyttä ja ehkäistä eläintautien leviämistä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) eläinvälittäjällä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka itse tai toisen välityksellä myy tai ostaa ammattimaisesti nautaeläimiä, sikoja, lampaita tai vuohia sekä on vastuussa eläimistä tilapäisesti, enintään 30 vuorokauden ajan. Eläinvälittäjällä tarkoitetaan myös sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ostaa nautaeläimiä, sikoja, lampaita tai vuohia vain teurastamista varten;

2) pitopaikalla laitosta, rakennusta, tarhaa tai muuta paikkaa, jossa nautaeläimiä, sikoja, lampaita tai vuohia pidetään, kasvatetaan tai käsitellään;

3) eläinkuljettajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti kuljettaa eläimiä itse tai toisen palveluksessa tai joka vuokraa tai muutoin luovuttaa toisen käyttöön eläinten kuljetukseen tarkoitetun kuljetusvälineen;

4) eläinvälittäjärekisterillä maaseutuelinkeinorekisteristä annetussa laissa (1515/1994) tarkoitetun maaseutuelinkeinorekisterin osarekisteriä; ja

5) eläinvälittäjätunnuksella maaseutuelinkeinorekisterin pitäjän eläinvälittäjärekisteriin rekisteröityneelle eläinvälittäjälle antamaa tunnusta.

3 §
Rekisteröityminen

Eläinvälittäjän on ennen toimintansa aloittamista rekisteröidyttävä eläinvälittäjärekisteriin. Rekisteröitymisilmoitus on toimitettava siihen lääninhallitukseen, jonka toimialueella eläinvälittäjän toimialue pääasiallisesti sijaitsee.

Eläinvälittäjän on ilmoitettava rekisteröitymisilmoituksessa seuraavat tiedot:

1) maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut henkilötiedot omistajatunnusta, sekä koulutus- ja ammattitietoja lukuun ottamatta;

2) eläinvälitystoiminnan vastuuhenkilö;

3) maantieteellinen alue, jossa eläinvälitystoimintaa on tarkoitus pääasiallisesti harjoittaa;

4) eläinvälitystoiminnan kohteena olevat eläinlajit;

5) eläinvälittäjän omistamat tai hallitsemat pitopaikat;

6) toiminnan aloituspäivä;

7) toimiiko eläinvälittäjä myös eläinkuljettajana;

Edellä 2 momentissa mainittujen tietojen lisäksi maaseutuelinkeinorekisterin pitäjän on tallennettava eläinvälittäjärekisteriin eläinvälittäjätunnus.

4 §
Ilmoitusvelvollisuus toiminnassa tapahtuneista muutoksista

Eläinvälittäjän tulee viipymättä ilmoittaa kirjallisesti lääninhallitukselle 3 §:n 2 momentissa tapahtuneista muutoksista.

Eläinvälittäjän on ilmoitettava myös toiminnan keskeyttämisestä vähintään kuuden kuukauden ajaksi, keskeytetyn toiminnan uudelleen aloittamisesta ja toiminnan lopettamisesta

5 §
Eläinvälittäjätunnus

Maaseutuelinkeinorekisterin pitäjä antaa rekisteröitymisvahvistuksen yhteydessä eläinvälittäjälle tiedoksi eläinvälittäjätunnuksen, jota eläinvälittäjän tulee käyttää kulloinkin kyseessä olevaa eläinlajia koskevien säädösten edellyttämällä tavalla eläinten vastaanottamista, luovuttamista ja siirtämistä koskevien tietojen luetteloinnissa, ilmoittamisessa ja rekisteröinnissä.

6 §
Valvontaviranomaiset

Tämän asetuksen noudattamisen valvontaa johtaa ja ohjaa maa- ja metsätalousministeriö. Tämän asetuksen noudattamista valvovat läänineläinlääkäri läänin alueella, kunnaneläinlääkäri virka-alueellaan sekä työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosaston valvoja toimialueellaan.

7 §
Seuraamukset

Tämän asetuksen rikkomisesta tai noudattamatta jättämisestä aiheutuvista seuraamuksista säädetään eläintautilain (55/1980) 23 §:ssä ja maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain 13 §:ssä.

8 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Eläinvälittäjien, jotka ovat aloittaneet toimintansa ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on rekisteröidyttävä eläinvälittäjärekisteriin viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2002.

Neuvoston direktiivi 97/12/EY (31997L0012); EYVL N:o L 109; 25.4.1997, s. 1

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Hallitusneuvos
Kristiina Pajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.