1191/2001

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus valtion tukemien vuokra-asuntojen asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1190/1993) 4 §:n 3 momentin sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta 29 päivänä kesäkuuta 2001 annetun lain (604/2001) 11 §:n 2 momentin ja 43 §:n 5 momentin nojalla:

Yleiset säännökset
1 §
Soveltamisala

Aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain (1190/1993) 4 §:n 3 momentissa ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) 11 §:n 2 momentissa tarkoitettua sosiaalista tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellista tarvetta on arvosteltava siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Tätä asetusta sovelletaan myös valittaessa asukkaita asuntoon, jota koskee vuokra-asuntojen korkotuesta annetun lain (867/1980) 10 §:n 1 momentissa säädetty 20 vuoden käyttörajoitusaika.

2 §
Asukasvalinnan tavoitteet

Asukasvalinnan tavoitteena on, että valtion tukemat arava- ja korkotukivuokra-asunnot osoitetaan vuokra-asuntoa eniten tarvitseville ruokakunnille ja samalla pyritään vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen.

Valintaperusteet
3 §
Asukkaaksi valitsemisen perusteet

Asukkaaksi valitsemisen perusteena on pidettävä hakijaruokakunnan asunnontarvetta, varallisuutta ja tuloja.

Etusijalle on asetettava asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnon tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijaruokakunnat.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, voidaan asukasvalinnassa yksittäistapauksessa poiketa etusijajärjestyksestä, jos se hakijaruokakunnan erityisolosuhteet, paikkakunnan vuokra-asuntotilanne tai vuokratalon asukasrakenne huomioon ottaen on erityisen perusteltua.

4 §
Asunnontarve

Asunnontarvetta arvosteltaessa tulee erityisesti ottaa huomioon hakijaruokakunnan asunto-olot ja niiden parantamisen kiireellisyys sekä ruokakunnan koko ja ikärakenne.

5 §
Varallisuus

Varallisuutena tulee ottaa huomioon hakijaruokakunnan yhteenlaskettu varallisuus, jollei sen arvo ole vähäinen tai jollei se ole välttämätön ruokakunnan jäsenelle elinkeinon tai ammatin harjoittamisesta saatavan kohtuullisen toimeentulon hankkimiseksi.

Asukkaaksi ei saa valita, jos hakijaruokakunnalla on huomioon otettavaa varallisuutta siinä määrin, että se kykenee hankkimaan tarvettaan vastaavan asunnon ilman valtion tukea. Muutoin varallisuus otetaan huomioon asukkaaksi valitsemiseen vaikuttavana tekijänä.

6 §
Tulot ja niistä tehtävät vähennykset

Hakijaruokakunnan tuloja määriteltäessä otetaan huomioon ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden pysyvät tulot laskettuina kuukautta kohti (kuukausitulot). Tuloksi ei kuitenkaan lueta asumistukea eikä asumistukiasetuksen (949/1993) 1 §:ssä tarkoitettuja tuloja.

Hakijaruokakunnan kuukausituloista vähennetään:

1) 340 euroa jokaisesta ruokakuntaan kuuluvasta lapsesta, joka ei ole täyttänyt kahdeksaatoista vuotta sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jona tässä asetuksessa tarkoitettua asukkaaksi valitsemista haetaan;

2) lapsen elatusapu, jota suoritetaan tuomioistuimen päätöksen tai asianmukaisen kirjallisen sopimuksen perusteella; ja

3) kaksi prosenttia ruokakunnan maksamattomien valtion takaamien opintolainojen määrästä.

Jos hakijaruokakuntaan kuuluu enemmän kuin yksi tulonsaaja, vähennetään kunkin muun kuin eniten ansaitsevan henkilön kuukausituloista 670 euroa. Hakijaruokakuntaan kuuluvan henkilön kuukausituloista vähennetään hänen vuorotyöstä saamansa palkanlisä enintään 170 euroon saakka.

7 §
Enimmäistulotaulukot

Asukkaaksi valitsemisen edellytyksenä on, että ruokakunnan kuukausitulot eivät sen jälkeen, kun niistä on tehty 6 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut vähennykset, ylitä asunnon sijaintikunnan ja hakijaruokakunnan koon mukaan määräytyviä alempia ja ylempiä enimmäistuloja.

Alempia enimmäistuloja sovelletaan valittaessa hakijaruokakunta asukkaaksi aravavuokra-asuntoon seuraavien taulukoiden mukaisesti:

Espoossa, Helsingissä, Järvenpäässä, Kauniaisissa, Keravalla, Kirkkonummella, Nurmijärvellä, Sipoossa, Tuusulassa, Vantaalla ja Vihdissä sovellettavat alemmat enimmäistulot

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6
1 850 2 270 2 510 2 780 3 010 3 230

Muissa kunnissa sovellettavat alemmat enimmäistulot

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6
1 680 2 070 2 270 2 520 2 740 2 940

Ylempiä enimmäistuloja sovelletaan seuraavien taulukoiden mukaisesti valittaessa hakijaruokakunta asukkaaksi:

1) vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetussa laissa tarkoitettuun vuokra-asuntoon tai vuokra-asuntoon, jota koskee vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 10 §:n 1 momentissa säädetty 20 vuoden käyttörajoitusaika;

2) työ- tai virkasuhteen perusteella vuokrattavaan asuntoon, joka sijaitsee vuokratalossa, jossa hakijan työnantaja on omistajana; ja

3) vuokra-asuntoon aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun kymmenen vuoden rajoitusajan aikana:

Espoossa, Helsingissä, Järvenpäässä, Kauniaisissa, Keravalla, Kirkkonummella, Nurmijärvellä, Sipoossa, Tuusulassa, Vantaalla ja Vihdissä sovellettavat ylemmät enimmäistulot

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6
2 190 2 670 2 960 3 280 3 550 3 820

Muissa kunnissa sovellettavat ylemmät enimmäistulot

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6
1 980 2 440 2 670 2 980 3 230 3 460
8 §
Enimmäistulotaulukoiden soveltaminen

Jos hakijaruokakuntaan kuuluu enemmän kuin kuusi henkilöä, korotetaan 7 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja tulojen enimmäismääriä 170 eurolla kutakin lisähenkilöä kohti.

9 §
Asumisväljyys

Asunnon tulee olla kooltaan kohtuullinen suhteessa ruokakunnan kokoon ja ikärakenteeseen. Asunnon koon kohtuullisuutta määriteltäessä tulee ottaa huomioon myös erityyppisten asuntojen kysyntä ja tarjonta paikkakunnalla.

Erityiset perusteet
10 §
Erityiset asukasvalintaperusteet

Hakija voidaan valita asukkaaksi vuokra-asuntoon, vaikka 5 ja 7 §:ssä säädetyt edellytykset eivät täyty, jos kysymyksessä on:

1) sellainen asumisen tukeminen, joka on sosiaalisista tai terveydellisistä syistä erityisen tarpeellista;

2) asunnon osoittaminen perusparannettavassa aravavuokratalossa asuvalle ruokakunnalle;

3) vuokra-asuntokäytössä olevan talon ylläpidon ja hoidon kannalta välttämätön ruokakunta;

4) ruokakuntien keskinäinen asuntojen vaihtaminen vuokra-asunnosta toiseen;

5) asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 45, 46, 48 tai 88 §:n nojalla vuokrasuhteen jatkamiseen oikeutettu henkilö; taikka

6) vuokra-asunto, jota koskee aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain 3 §:n 1 momentin nojalla kymmenen vuoden rajoitusaika ja vuokraus tapahtuu mainitun kymmenen vuoden aikana; poikkeus voi koskea kuitenkin enintään 15 prosenttia vuokratalon kaikista asunnoista.

Vuokra-asuntojen tarkoituksenmukaisen käytön edistämiseksi voidaan hakija valita vuokra-asuntoon, vaikka 3 §:n 2 momentissa hakijaruokakunnan asunnontarpeelle asetetut edellytykset eivät täyty, jos hakijan käytössä oleva aravavuokra-asunto tällöin vapautuu.

11 §
Tilapäiset poikkeukset asukasvalinnassa

Kunta voi antaa luvan käyttää vuokra-asuntoa tilapäisesti, kuitenkin enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan, muiden kuin edellä tässä asetuksessa mainitut edellytykset täyttävien henkilöiden asuntona, kun kyseessä on yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisten ja tarpeellisten tai muutoin erittäin kiireellisten toimenpiteiden suorittaminen. Luvan antaminen ei saa oleellisesti haitata edellytykset täyttävien hakijoiden asunnonsaantia. Poikkeuslupa voi koskea vain vähäistä määrää asuntoja.

12 §
Edellytykset täyttävien hakijoiden puuttuminen

Milloin tämän asetuksen mukaiset edellytykset täyttäviä hakijoita ei ole, voidaan asukkaiksi valita muitakin hakijoita. Asukkaaksi on tällöin kuitenkin valittava hakija, jonka olot ovat lähinnä tässä asetuksessa määrättyjen edellytysten mukaiset.

Voimaantulosäännös
13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan omistusaravalainan myöntämisessä, omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sekä asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista 21 päivänä syyskuuta 1995 annettu valtioneuvoston päätös (1135/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Ylitarkastaja
Ulla-Maija Sirviö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.