1174/2001

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus rahaliikenteen valvontalaitteista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään 23 päivänä marraskuuta 2001 annetun arpajaislain (1047/2001) 67 §:n 1 momentin 5 kohdan sekä 10 päivänä helmikuuta 1995 annetun viihdelaitelain (164/1995) 5 §:n 2 momentin, 6 §:n 3 momentin, 8 §:n 1 momentin ja 17 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa (1050/2001):

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee arpajaislain (1047/ 2001) 3 §:n 4 kohdassa tarkoitetuissa raha-automaateissa, 3 §:n 11 kohdassa tarkoitetuissa tavaravoittoautomaateissa, 56 §:ssä tarkoitetuissa peliautomaateissa ja pelilaitteissa sekä viihdelaitelain (164/1995) 1 §:ssä tarkoitetuissa viihdelaitteissa käytettäviä rahaliikenteen valvontalaitteita.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tyyppitarkastuksella tarkastuslaitoksen suorittamaa tarkastusta, jonka tarkoituksena on selvittää, että rahaliikenteen valvontalaite on sille asetettujen vaatimusten mukainen;

2) hyväksynnällä tarkastuslaitoksen antamaa päätöstä, jolla todetaan, että rahaliikenteen valvontalaite on sille asetettujen vaatimusten mukainen;

3) rahalukolla laitetta, joka saattaa 1 §:ssä tarkoitetun automaatin ja pelilaitteen käyttökuntoon; ja

4) hyväksymispäätöstä vastaavalla todistuksella todistusta, jonka tarkastuslaitos antaa jo aiemmin tyyppitarkastetusta ja hyväksytystä rahaliikenteen valvontalaitteesta.

3 §
Tarkastuslaitokselle toimitettavat laitteet ja tiedot

Edellä 1 §:ssä tarkoitetuilla automaateilla ja pelilaitteilla pelitoimintaa harjoittavan on toimitettava tyyppitarkastusta varten rahaliikenteen valvontalaite sisäasiainministeriön hyväksymään tarkastuslaitokseen. Valvontalaitteen ohessa on kirjallisesti ilmoitettava rahaliikenteen valvontalaitteen merkki, malli ja tekniset tiedot.

Tarkastuslaitos voi vaatia, että sille toimitetaan myös muita laitteita sekä tietoja ja selvityksiä, jos ne ovat välttämättömiä tyyppitarkastuksen suorittamiseksi.

4 §
Rahaliikenteen valvontalaitemallien vähäiset erot

Jos rahaliikenteen valvontalaite eroaa vain vähäisessä määrin tyyppitarkastetusta mallista ja ero on riittävällä tarkkuudella asiakirjoista todettavissa, tarkastuslaitos voi sallia, että sille toimitetaan vain mitoitettu piirros tai kuva rahaliikenteen valvontalaitteesta sekä 3 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

5 §
Poikkeukset tyyppitarkastusvelvollisuudesta

Tyyppitarkastusvelvollisuus ei koske samana mallina pidettävää jo aiemmin tyyppitarkastettua rahaliikenteen valvontalaitetta. Samana mallina pidetään rahaliikenteen valvontalaitteita, jotka ovat toistensa kaltaisia rakenteeltaan, toimintaperiaatteiltaan ja mallimerkinnältään.

Tyyppitarkastusvelvollisuus ei myöskään koske rahaliikenteen valvontalaitetta, joka on tarkastettu jossain toisessa Euroopan talousalueen valtiossa sijaitsevassa hyväksytyssä tarkastuslaitoksessa, jos voidaan todeta, että rahaliikenteen valvontalaite täyttää sille arpajaislaissa tai viihdelaitelaissa asetetut olennaiset vaatimukset.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tarkastuslaitos antaa 1 §:ssä tarkoitetuilla automaateilla ja pelilaitteilla pelitoimintaa harjoittavalle hyväksymispäätöstä vastaavan todistuksen.

6 §
Rahaliikenteen valvontalaitteelle asetetut vaatimukset

Rahaliikenteen valvontalaitteen tulee tallentaa kumulatiivisesti tiedot 1 §:ssä tarkoitetun automaatin ja pelilaitteen käyttämisestä perityistä maksuista. Valvontalaitteen tulee olla toimintaperiaatteiltaan sellainen, ettei perityistä maksuista tallentuneita lukumäärätietoja voida vähentää. Valvontalaitteen näytön tulee olla vähintään viisinumeroinen.

Valvontalaitteen tallentamien virheellisten tapahtumien määrä saa olla enintään yksi tapahtuma tuhannesta. Valvontalaitteen tulee olla kestävyydeltään sellainen, että se luotettavasti tallentaa vähintään satatuhatta tapahtumaa.

7 §
Toimenpiteet tyyppitarkastuksessa

Tyyppitarkastuksessa:

1) todetaan rahaliikenteen valvontalaitteen malli, merkki ja tekniset tiedot;

2) todetaan rahaliikenteen valvontalaitteen toimintaperiaate;

3) suoritetaan tarpeelliset tarkistukset rahaliikenteen valvontalaitteen toimintavarmuuden toteamiseksi; ja

4) annetaan päätös valvontalaitteen hyväksymisestä.

8 §
Rahaliikenteen valvontalaitteen hyväksymispäätös

Hyväksymispäätöksessä todetaan:

1) rahaliikenteen valvontalaitteen malli ja merkki;

2) valvontalaitteen toimintaperiaate;

3) valvontalaitteen hyväksytty kytkentätapa; ja

4) muut valvontalaitteen luotettavan toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan 7 päivänä kesäkuuta 1995 annettu viihdelaiteasetus (853/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY, mukaisesti.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Neuvotteleva virkamies
Tuula Sundström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.