1169/2001

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 23 päivänä marraskuuta 2001 annetun arpajaislain (1047/2001) 12 §:n 2 momentin ja 19 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Raha-automaattiyhdistyksen järjestysmuodosta ja hallinnosta sekä tuottojen tilittämisestä.

Raha-automaattiyhdistys on arpajaislain (1047/2001) 12 §:ssä tarkoitettu rahapeliyhteisö.

2 §
Nimi, asema ja kotipaikka

Raha-automaattiyhdistys, ruotsinkielinen nimi Penningautomatföreningen, on oikeuskelpoinen julkisoikeudellinen yhdistys, jonka toiminta-alueena on koko maa.

Raha-automaattiyhdistyksen kotipaikka on Espoo.

3 §
Toiminnan tarkoitus

Raha-automaattiyhdistyksen, jäljempänä yhdistys, toiminnan tarkoituksena on hankkia varoja terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen pitämällä yleisön käytettävänä raha-automaatteja, toimeenpanemalla kasinopelejä ja harjoittamalla pelikasinotoimintaa.

4 §
Jäsenet

Yhdistyksen jäseninä voivat olla keskeisessä asemassa olevat terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävät yleishyödylliset oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt.

Jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta päättää yhdistyksen kokous. Saapuneet jäsenhakemukset on käsiteltävä viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana kokoontuvassa kokouksessa.

5 §
Yhdistyksestä erottaminen ja eroaminen

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos jäsen:

1) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai

2) ei enää täytä tässä asetuksessa jäsenyydelle asetettuja ehtoja.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 §
Toimielimet

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous, hallitus ja johtokunta.

7 §
Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun kokous niin päättää tai milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten yhdistyksen hallitukselta vaatii.

8 §
Kokouskutsu

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta lähetetyssä kirjatussa kirjeessä.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

9 §
Äänioikeus ja puhevallan käyttäminen yhdistyksen kokouksessa

Yhdistyksen kokouksessa on jäsenellä yksi ääni. Sama henkilö saa edustaa vain yhtä jäsentä.

Yhdistyksen hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla on yhdistyksen kokouksessa puhevalta, mutta ei äänioikeutta, eivätkä he saa edustaa yhdistyksen jäseniä.

10 §
Kokousmenettely

Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja. Hänen tehtävänään on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä toimituttaa kokouksen puheenjohtajan vaali.

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi jäsenten edustajaa.

11 §
Kokouksessa päätettävät asiat

Yhdistyksen kokouksessa:

1) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle;

2) hyväksytään toiminnan ja talouden yleiset periaatteet seuraavaksi tilikaudeksi;

3) valitaan 12 §:n mukaisesti hallituksen jäsenet;

4) valitaan 19 §:ssä mainitun tilintarkastajan lisäksi yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö;

5) määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi tilikaudeksi; sekä

6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 §
Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja yksitoista muuta jäsentä, jotka valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi. Valtioneuvosto määrää hallitukseen puheenjohtajan, ensimmäisen varapuheenjohtajan ja viisi muuta jäsentä. Hallituksessa tulee olla yksi jäsen sosiaali- ja terveysministeriöstä, yksi sisäasiainministeriöstä ja yksi valtiovarainministeriöstä.

Hallituksen toisen varapuheenjohtajan ja kuusi muuta jäsentä valitsee yhdistyksen kokous. Muista jäsenistä vain kolme voi olla sellaisia, jotka ovat olleet hallituksen jäseniä edellisen toimikauden aikana tai edustavat sellaista yhteisöä tai säätiötä, joka mainittuna aikana on ollut hallituksessa edustettuna.

Sama henkilö tai samaa yhteisöä tai säätiötä edustava henkilö voi olla yhdistyksen kokouksen valitsema varapuheenjohtaja tai muu jäsen yhtäjaksoisesti enintään kaksi toimikautta.

13 §
Hallituksen päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kuusi muuta jäsentä on läsnä. Kun hallituksessa käsitellään yhdistyksen tuotosta myönnettäviä avustuksia koskevia asioita, tulee läsnä olla ainakin yhtä monta valtioneuvoston määräämää jäsentä kuin yhdistyksen kokouksen valitsemaa jäsentä.

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajalle kuuluvat tehtävät tämän ollessa estynyt. Käsiteltäessä yhdistyksen tuotosta myönnettäviä avustuksia koskevia asioita voi toinen varapuheenjohtaja toimia kokouksen puheenjohtajana vain silloin kun valtioneuvoston määräämiä jäseniä on läsnä enemmän kuin yhdistyksen kokouksen valitsemia jäseniä.

14 §
Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

1) edustaa yhdistystä sekä ohjata ja valvoa sen toimintaa;

2) valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna täytäntöön kokouksen päätökset;

3) hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi tilikaudeksi;

4) nimittää ja erottaa toimitusjohtaja ja johtokunnan jäseninä toimivat johtajat sekä vahvistaa heidän palkkauksensa;

5) tehdä valtioneuvostolle ehdotus yhdistyksen tuotoista jaettavien avustusten jaosta sekä liittää ehdotukseen avustussuunnitelma seuraavalle kolmelle vuodelle;

6) tiedottaa avustusten hakuajoista ja hakumenettelystä; ja

7) huolehtia avustusten käytön valvonnan järjestämisestä.

15 §
Johtokunta

Yhdistyksen johtokunnan muodostavat toimitusjohtaja ja hallituksen nimittämät johtajat.

16 §
Päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen toimielimissä tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, jollei erikseen muuta säädetä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet. Jos valittavana on kuitenkin yksi henkilö, valituksi tulemiseen vaaditaan yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa.

17 §
Hallintomenettelylain noudattaminen

Yhdistyksessä on noudatettava hallintomenettelylakia (598/1982) käsiteltäessä yhdistyksen tuotosta myönnettäviä avustuksia koskevia asioita. Hallintomenettelylain 10 §:n 1 momentin 5 kohdan osalta noudatetaan lakia kuitenkin siten, että yhdistyksen hallituksen jäsen on käsiteltäessä sen tuotosta myönnettäviä avustuksia koskevia asioita esteellinen vain silloin, kun hallituksessa käsitellään sanotussa lainkohdassa tarkoitetun yhteisön tai säätiön hakemusta tai muuta sitä välittömästi koskevaa asiaa.

18 §
Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet kaksi yhdessä tai johtokunnan määräämien yhdistyksen toimihenkilöiden kanssa. Johtokunta pitää luetteloa henkilöistä, joilla on nimenkirjoitusoikeus. Luettelo julkaistaan vuosittain virallisessa lehdessä ja siitä annetaan tietoja ja otteita niitä haluaville.

Haasteen ja muun tiedoksiannon on katsottava tulleen yhdistyksen tietoon, kun se on toimitettu johtokunnan jäsenelle tai hänen määräämälleen.

19 §
Tilintarkastus

Yhdistyksen kokouksen valitseman tilintarkastajan lisäksi on yhdistyksellä yksi valtiovarainministeriön määräämä tilintarkastaja, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetussa laissa (467/1999) tarkoitettu JHTT-tilintarkastaja.

Tilintarkastuksessa noudatetaan tilintarkastuslain (936/1994) säännöksiä.

20 §
Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

21 §
Tuoton tilittäminen

Yhdistyksen on ennakkotuottona tilitettävä sosiaali- ja terveysministeriölle arvioitu vuosineljänneksen voitto kuukauden kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisestä.

Yhdistyksen on tilikauden tuottona tilitettävä sosiaali- ja terveysministeriölle tilikauden voitto vähennettynä 1 momentissa tarkoitetuilla ennakkotuotoilla kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta.

22 §
Toiminnan lopettaminen

Yhdistyksen esityksen yhdistyksen toiminnan lopettamisesta on perustuttava kahden perättäisen, vähintään kuukauden väliajoin pidettyjen yhdistyksen kokousten tekemiin päätöksiin, jotka on tehty kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen lakatessa valtioneuvosto jakaa sen varat sellaisiin tarkoituksiin, joihin arpajaislain mukaan voidaan tuottoa käyttää.

23 §
Asetuksen muuttaminen

Yhdistykselle tulee varata tilaisuus antaa lausunto ennen tämän asetuksen muuttamista.

24 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan 29 päivänä joulukuuta 1967 annettu raha-automaattiasetus (676/1967) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Raha-automaattiasetuksen kumoamisesta huolimatta sen nojalla valitut tai määrätyt yhdistyksen hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat jatkavat tehtävissään, kunnes tämän asetuksen mukaisesti valitaan uusi hallitus ja uudet tilintarkastajat.

Yhdistyksen nykyiset jäsenyhteisöt tai -säätiöt jatkavat sen jäseninä 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Neuvotteleva virkamies
Matti Pulkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.