1114/2001

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

muutetaan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 5 päivänä lokakuuta 1990 annetun asetuksen (912/1990) 23 §:n 1 momentti, 25, 26 ja 28 § sekä 29 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 23 §:n 1 momentti ja 26 § asetuksessa 1480/1992 sekä 25 ja 28 § ja 29 §:n 2 momentti asetuksessa 1249/2000, seuraavasti:

23 §
Ennakoiden vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen on vuosittain viimeistään 15 päivänä marraskuuta toimitettava työministeriölle arvio työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 30 §:n 1 momentissa tarkoitetuista valtion seuraavana vuonna vastattavista perustuista, lapsikorotuksista ja ylläpitokorvauksista ennakoiden vahvistamista varten.


25 §
Opintososiaalisia etuuksia koskevat selvitykset

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava työministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys maksamistaan opintososiaalisista etuuksista kultakin kalenterikuukaudelta sekä koko siihenastiselta varainhoitovuodelta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Selvityksessä on eriteltävä:

1) maksettu perustuki lapsikorotuksineen;

2) maksetut työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut ylläpitokorvaukset;

3) maksetut 17 §:ssä ja työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 §:n 3 momentissa tarkoitetut korvaukset.

Selvityksessä on lisäksi eriteltävä, mitkä 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut etuudet on maksettu perustuen ja mitkä työmarkkinatuen saajille.

26 §
Valtion lopullisen rahoituksen vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen tilinpäätöksen yhteydessä on vuosittain vahvistettava määrä, joka työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 30 §:n 1 momentin mukaisesti valtion on tullut tilivuonna suorittaa perustukina, lapsikorotuksina ja ylläpitokorvauksina. Maksettujen ennakoiden ja vahvistetun määrän erotus otetaan huomioon tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan elokuun ennakossa.

28 §
Opintososiaalisia etuuksia koskevat selvitykset

Työttömyyskassan on toimitettava työministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys maksamistaan opintososiaalisista etuuksista kultakin kalenterikuukaudelta sekä koko siihenastiselta varainhoitovuodelta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Selvityksessä on eriteltävä:

1) maksetut koulutustuet siten, että selvityksestä käy ilmi perusosa lapsikorotuksineen ja ansio-osa;

2) maksetut työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut ylläpitokorvaukset;

3) maksetut 17 §:ssä ja työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 §:n 3 momentissa tarkoitetut korvaukset.

29 §
Rahoituksen hakeminen

Hakemukseen tulee liittää:

1) ilmoitus kassan jäsenmäärästä vuoden alussa ja lopussa;

2) luettelo, josta käy ilmi kuluneen kalenterivuoden aikana maksetun perusosan määrä lapsikorotuksineen, ansio-osa, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut ylläpitokorvaukset sekä 17 §:ssä ja työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 §:n 3 momentissa tarkoitetut korvaukset;

3) kassan hallituksen antama toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien laatima tilintarkastuskertomus lausuntoineen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2001

Työministeri
Tarja Filatov

Lainsäädäntöneuvos
Pasi Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.