1074/2001

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan 31 päivänä lokakuuta 1896 annetun ulosottoasetuksen (37/1896) 31 §, 34 §:n 3 momentti ja 37-39 §,

sellaisina kuin ne ovat, 31 § asetuksessa 379/1997, 34 §:n 3 momentti asetuksessa 854/1996, 37 § viimeksi mainitussa asetuksessa ja asetuksessa 1637/1991 sekä 38 ja 39 § asetuksessa 1590/1992, seuraavasti:

31 §

Ulosottolain 4 luvun 5 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla ulosmittauksesta on erotettava työvälineeseen rinnastettava esine, jonka arvo ei todennäköisesti ole suurempi kuin 2 500 euroa. Erityisestä syystä ulosmittauksesta saa erottaa tätä arvokkaamman työvälineeseen rinnastettavan esineen, jos sen arvo ei todennäköisesti ole suurempi kuin 4 200 euroa.

34 §

Jollei kertyneitä varoja voida ulosottolain 6 luvun 24 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tilittää velkojalle ja kun näitä varoja on kertynyt ulosottomiehen virkavarain tilille yhteensä yli 8 400 euroa, ulosottomiehen tulee neljän viikon kuluttua mainitun rahamäärän kertymisestä tallettaa nämä varat oikeusministeriön määräämällä tavalla erilliselle virkavarain tilille. Mainitun rahamäärän kertymisen jälkeen ulosottomiehen on viipymättä ilmoitettava velkojalle kirjallisesti päivämäärä, jolloin varat talletetaan erikseen, sekä mitä velkojan on täytettävä saadakseen nostaa varat. Jos velkojan tulee saada antamansa saamistodiste takaisin, ulosottomiehen on siitä hänelle vastaavasti ilmoitettava.


37 §

Ulosottolain 3 luvun 38 §:ssä tarkoitettua vähäistä jäännössaamista koskevan täytäntöönpanoasiakirjan saa palauttaa hakijalle muihin toimiin ryhtymättä, jos jäännössaaminen on pienempi kuin 7 euroa.

Ulosottolain 6 luvun 25 §:ssä tarkoitettu ulosottoasiassa maksettu vähäinen liikasuoritus saadaan jättää palauttamatta maksajalle, jos se on pienempi kuin 7 euroa.

Jos ulosottolain 6 luvun 25 §:n 2 momentissa tarkoitetut varat, joita ei voida tilittää velkojalle tai muulle varojen nostamiseen oikeutetulle, ovat pienemmät kuin 7 euroa, varat tuloutetaan valtiolle.

38 §

Milloin yrityskiinnityksen kohteena olevasta omaisuudesta on sitä rahaksimuutettaessa saatu enemmän kuin 16 800 euroa, sen jälkeen kun rahaksimuuttokulut on vähennetty, rahaksimuutosta on kuulutettava virallisessa lehdessä siten kuin ulosottolain 6 luvun 15 a §:ssä säädetään.

39 §

Kun useampi kuin yksi velkoja vaatii maksua velallisen omaisuudesta ja havaitaan, että velkojalle ei kertyisi ulosmitatuista varoista 34 euroa suurempaa jako-osaa, voidaan tällaisen velkojan saatava jättää ottamatta huomioon jaossa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Ministeri
Olli-Pekka Heinonen

Vanhempi hallitussihteeri
Marja-Liisa Tolvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.