1065/2001

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus yleisestä oikeusavusta ja maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan yleisestä oikeusavusta 6 päivänä helmikuuta 1998 annetun lain (104/1998) 4, 20 ja 30 §:ien sekä maksuttomasta oikeudenkäynnistä 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (87/1973) 5, 5 a ja 28 §:ien nojalla sellaisina kuin niistä 5 ja 5 a § ovat laissa 105/1998, oikeusavusta ja maksuttomasta oikeudenkäynnistä 6 helmikuuta 1998 annetun asetuksen (358/1998) 2 § 1 ja 2 momentit, 5 §, 6 §, 7 §, 9 §, 16 § 4 momentti, 17 §, 18 § 2 momentti ja 19 §, seuraavasti:

2 §

Edun myöntämisen perusteena on hakijan nettotulo siten kuin jäljempänä säädetään. Nettotulo lasketaan vähentämällä hakijan ja hänen aviopuolisonsa tai hänen kanssaan avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän (puolisot) kuukausittaisista tuloista ennakonpidätyksen tai ennakonkannon mukainen vero ja siihen liittyvät työntekijän lakisääteiset maksut. Tuloista vähennetään myös välttämättömät menot siltä osin kun niiden yhteismäärä ylittää 252 euroa markkaa kuukaudessa. Välttämättömiksi menoiksi katsotaan asumismenot, päivähoitomaksut, elatusapumaksut, ulosottosuoritukset sekä velkajärjestelyn maksuohjelman mukaiset suoritukset.

Kun hakijan taloudessa on alle 18-vuotiaita huollettavia, tuloista vähennetään 252 euroa lasta kohti. Jos lapsella on säännölliset, omaan elatukseen riittävät tulot, hänen osaltaan ei tehdä vähennystä. Vähennys voidaan tehdä 18 vuotta täyttäneestä lapsesta, jota hakija tosiasiallisesti elättää.


5 §

Korvauksetta etu myönnetään, kun 2 §:n mukainen nettotulo on yksinäisellä henkilöllä enintään 656 euroa ja puolisoilla enintään 521 euroa henkilöltä.

6 §

Omavastuuosuus määräytyy nettotulon mukaan seuraavasti:

Yksinäisellä henkilöllä

enintään 757 euroa 25 %

enintään 841 euroa 50 %

enintään 925 euroa 75 %

enintään 1 009 euroa 90 %

Puolisoilla henkilöä kohden

enintään 589 euroa 25 %

enintään 673 euroa 50 %

enintään 757 euroa 75 %

enintään 841 euroa 90 %

Omavastuuosuus on enintään 2 §:n mukaisen nettotulon kolminkertainen määrä.

7 §

Jos hakijalla on pankkitalletuksia tai muuta niihin verrattavaa helposti realisoitavaa varallisuutta, jonka arvo on yli 5 045 euroa, omavastuuosuus on vähintään 50 prosenttia 5 045 euroa ylittävän varallisuuden arvosta riippumatta siitä, saako hän edun nettotulon perusteella korvauksetta.

Omavastuuosuutta korotetaan edun saajan korvausvelvollisuutta määrättäessä 1 momenttia vastaavalla tavalla, jos edun saaja saa yli 5 045 euron hyödyn perinnönjaossa tai osituksessa, jossa etu on myönnetty. Omavastuuosuutta ei kuitenkaan koroteta, jos hakijan saama hyöty ei ole helposti realisoitavissa.

9 §

Etua ei myönnetä, kun 2 §:n mukainen nettotulo on yksinäisellä henkilöllä yli 1 009 euroa ja puolisoilla yli 841 euroa henkilöltä.

Jos asian käsittelyn vaatimat menot asian laajuuden tai vaikeuden vuoksi muodostuisivat hakijan maksukykyyn nähden kohtuuttoman suuriksi, etu voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti myöntää, vaikka hakijan nettotulo ylittää 1 momentissa mainitut määrät. Omavastuuosuus on tällöin vähintään 3 364 euroa.

16 §

Hakijan talletukset ja muu helposti realisoitava omaisuus lasketaan nettovarallisuuteen, jos sen arvo on 5 045 euroa tai sitä vähemmän. Jos hakijan helposti realisoitavan omaisuuden arvo on yli 5 045 euroa, omaisuutta ei lasketa nettovarallisuuteen, vaan se otetaan huomioon siten kuin 7 § 1 momentissa säädetään.

17 §

Kun 16 §:n mukainen nettovarallisuus on yli 25 228 euroa tai maatalousyrittäjällä ja elinkeinonharjoittajalla yli 33 638 euroa, ylimenevästä osasta lisätään 1 prosentti 2 §:n mukaiseen nettotuloon.

18 §

Kun etua haetaan perinnönjakoa tai ositusta varten, lasketaan hakijan arvioitu pesänosuus hänen varoikseen. Jos pesänosuuden helposti realisoitavan omaisuuden arvo on yli 5 045 euroa, pesänosuutta ei lasketa nettovarallisuuteen, vaan se otetaan huomioon siten kuin 7 § 2 momentissa säädetään.

19 §

Oikeusapumaksua tai maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain (87/1973) 5 §:n mukaista maksua oikeusaputoimiston antamasta tuloselvityksestä ei peritä, jos hakijan 2 §:n mukainen nettotulo on alle 505 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Asetusta sovelletaan myönnettäessä oikeusapua tai maksuton oikeudenkäynti mainitun päivämäärän jälkeen.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

Ministeri
Olli-Pekka Heinonen

Hallitussihteeri
Merja Muilu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.