990/2001

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesäkuuta 1953 annettuun lakiin (263/1953) uusi 1 a § seuraavasti:

1 a §

Sellaisia muovailtavia räjähteitä, joita tarkoitetaan muovailtavien räjähteiden merkitsemisestä tunnistamista varten tehdyssä yleissopimuksessa, ei saa tuoda maahan, valmistaa, pitää hallussa eikä luovuttaa, ellei niihin ole lisätty merkkiainetta sopimuksessa tarkoitetulla tavalla. Tarkemmat säännökset merkkiaineen lisäämistä muovailtaviin räjähteisiin koskevista räjähdysaineteknisistä vaatimuksista annetaan kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella.

Muovailtavien räjähteiden maahantuontia, valmistamista, hallussapitoa ja luovuttamista koskeva kielto ei koske muovailtavia räjähteitä, joita tarvitaan pieniä määriä:

1) uusien tai muunneltujen räjähteiden tutkimukseen, kehittämiseen tai testaukseen;

2) räjähteiden havaitsemisen harjoittelua varten tai räjähteiden havaitsemiseen tarkoitettujen laitteiden kehittämistä ja kokeilua varten; sekä

3) rikosteknisiin tutkimuksiin, rikostutkintamenetelmien kehittämiseen ja muihin oikeuslääketieteellisiin tarkoituksiin.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, muovailtavia räjähteitä voi tuoda Suomeen, vaikka niitä ei ole merkitty sopimuksen mukaisesti, jos räjähteiden vastaanottajana on puolustusvoimat, poliisi tai rajavartiolaitos.

Yleissopimuksessa tarkoitettujen muovailtavien räjähteiden maastaviennistä on voimassa, mitä puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetussa laissa (242/1990) säädetään.


Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.

Ennen tämän lain voimaantuloa valmistettuja ja maahantuotuja muovailtavia räjähteitä saa käyttää, pitää hallussa ja luovuttaa kolmen vuoden ajan lain voimaantulosta, vaikka niihin ei ole lisätty merkkiainetta sopimuksen määräysten mukaisesti.

Puolustusvoimien, poliisin ja rajavartiolaitoksen hallussa olevaa muovailtavaa räjähdysainetta saa kuitenkin käyttää, pitää hallussa ja luovuttaa 15 vuoden ajan lain voimaantulosta, vaikka siihen ei ole lisätty 1 a §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla merkkiainetta. Muovailtavaa räjähdysainetta, joka on yleissopimuksessa tarkoitetun, asianmukaisesti sallitun sotilaallisen laitteen olennaisena osana, saadaan käyttää tämän jälkeenkin siihen merkkiainetta lisäämättä, jos laite on ollut edellä mainitun viranomaisen hallussa tämän lain tullessa voimaan tai se valmistetaan kolmen vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

HE 95/2001
UaVM 9/2001
EV 126/2001

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.