933/2001

Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2001

Opetusministeriön asetus opetushallituksen ja lääninhallituksen toimivallasta rakennerahastoasioissa

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain (1353/1999) 35 §:n nojalla seuraavaa:

1 §
Asetuksen soveltamisala

Opetushallitus ja lääninhallitus vastaavat opetusministeriön niille osoittamilla rakennerahastovaroilla ja niitä vastaavilla valtion rahoitusosuuksilla toteutettavien hankkeiden sekä lääninhallitus opetusministeriön sille osoittamilla valtion rahoitusosuuksilla toteutettavien Interreg-yhteisöaloitehankkeiden rahoituspäätösten valmistelusta, rahoituksen myöntämisestä, hankkeiden seurannasta ja valvonnasta, hankkeiden tarkastuksesta ja varojen takaisinperinnästä siten kuin tässä asetuksessa säädetään. Lääninhallitus vastaa tavoite 1- ja 2-ohjelmien toimeenpanon ja alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovittamisesta maakunnan yhteistyöryhmässä sekä Interreg-yhteisöaloiteohjelman toimeenpanosta hallintokomiteassa siten kuin tässä asetuksessa säädetään. Opetusministeriö voi asettaa opetushallitukselle ja lääninhallitukselle osoitettujen rakennerahastovarojen ja niitä vastaavien kansallisten rahoitusosuuksien sekä Interreg-yhteisöaloitehankkeiden osalta lääninhallitukselle osoitettujen valtion rahoitusosuuksien käyttöä, seurantaa, valvontaa, tarkastusta ja varojen takaisinperintää sekä muuta hallinnointia koskevia ohjeita, ehtoja ja määräyksiä.

2 §
Toimivallan käyttäminen maakunnan yhteistyöryhmässä ja hallintokomiteassa

Opetusministeriölle kuuluvaa toimivaltaa tavoite 1- ja 2-ohjelmien maakunnan yhteistyöryhmässä ja sen sihteeristössä sekä jaostoissa ja Interreg III A -yhteisöaloiteohjelmien osalta hallintokomiteassa ja sen sihteeristössä käyttää lääninhallitus.

3 §
Päätösvallan käyttäminen

Mikäli 1 §:ssä tarkoitetussa hankkeessa ja Interreg-yhteisöaloitehankkeessa poiketaan tai on tarkoitus poiketa valtioneuvoston, opetusministeriön tai opetushallituksen ratkaisuvaltaan kuuluvasta päätöksestä tai mainittujen viranomaisten kanssa tehdyistä tulos- tai muusta sopimuksesta, tulee asia ennen hankkeesta päättämistä saattaa mainitun toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.

Opetusministeriön käsiteltäväksi on aina saatettava hankkeet ja Interreg-yhteisöaloitehankkeet, jotka koskevat korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen aloittamista (uusia koulutusohjelmia tai opiskelijamäärän lisäystä), sekä yliopistojen rakennusinvestointeja koskevat hankkeet. Muusta tutkintoon johtavan tai valmistavan koulutuksen aloittamista koskevasta hankkeesta on ilmoitettava opetusministeriölle.

4 §
Seuranta ja valvonta

Opetushallitus ja lääninhallitus vastaavat siitä, että niillä on rahoittamiensa hankkeiden ja Interreg-yhteisöaloitehankkeiden osalta sellainen hallinto- ja valvontajärjestelmä, jolla moitteeton ja tehokas varainkäyttö varmistetaan.

Opetushallitus ja lääninhallitus vastaavat rahoittamiensa hankkeiden sekä lääninhallitus rahoittamiensa Interreg-yhteisöaloitehankkeiden osalta siitä, että varat hankkeissa sekä opetusministeriön osoittamat valtion rahoitusosuudet Interreg-yhteisöaloitehankkeissa käytetään ja hallinnoidaan asianmukaisesti ja todetut virheellisyydet oikaistaan. Mainittujen viranomaisten on ilmoitettava opetusministeriölle toimenpiteistä, joihin ne ovat todettujen virheellisyyksien oikaisemiseksi ryhtyneet rahoittamiensa hankkeiden ja Interreg-yhteisöaloitehankkeiden osalta.

Mainittujen viranomaisten on annettava opetusministeriölle komission asetuksen (EY) N:o 1681/94 mukaisesti kutakin neljännesvuotta seuraavan kuukauden kuluessa selvitys siitä, onko tietoon tullut sääntöjenvastaisia tapauksia, joista on tehty esitutkinta. Jos epäsäännönmukaisuudet rasittavat Euroopan yhteisön talousarviota vähintään 4 000 euron arvosta, on ilmoitus tehtävä komission vahvistamalla lomakkeella. Jos epäsäännönmukaisuudet rasittavat Euroopan yhteisön talousarviota alle 4 000 euron arvosta, tiedot epäsäännönmukaisuudesta on toimitettava vain kun sääntöjenvastaisuutta ei ole komission asetuksen (EY) N:o 438/2001 ja 448/2001 mukaisesti tyydyttävästi käsitelty.

5 §
Tarkastus

Opetushallitus ja lääninhallitus vastaavat rahoittamiensa hankkeiden osalta sekä lääninhallitus Interreg-yhteisöaloitehankkeissa opetusministeriön sille myöntämän valtionrahoitusosuuden osalta tarkastamisesta siten kuin komission asetuksessa (EY) N:o 438/2001 säädetään.

Mainitut viranomaiset vastaavat siitä, että rahoituksen myöntöpäätöksissä mainitaan Euroopan komission, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja jäsenvaltion asianomaisten virkamiesten oikeudesta valvoa ja tarkastaa varojen käyttöä.

Lääninhallituksen ja opetushallituksen tulee toimittaa opetusministeriöön komission asetuksen (EY) N:o 438/2001 15―17 artiklojen mukainen rakennerahasto-ohjelmien hallinnosta ja valvonnasta riippumattoman tahon lausuma.

Lääninhallituksen ja opetushallituksen on, kolmen vuoden ajan komission suorittamasta loppuerän maksusta säilytettävä komission saatavilla kaikki kyseisen tukitoimen kustannuksiin ja valvontaan liittyvät asiakirjat, jotka ovat joko alkuperäiset tai yleisesti hyväksyttyjä tietojärjestelmiä käyttäen oikeaksi todistetut jäljennökset, ellei komission asetuksen (EY) N:o 1260/1999 38 artiklan 6 kohta tai kansallinen säännöstö edellytä pitempää säilytysaikaa.

6 §
Varojen takaisinperintä

Opetushallitus ja lääninhallitus vastaavat rahoittamiensa hankkeiden rakennerahastovarojen ja vastaavan valtion rahoitusosuuden sekä lääninhallitus rahoittamiensa Interreg-yhteisöaloitehankkeiden osalta opetusministeriön sille myöntämän valtion rahoitusosuuden takaisinperinnästä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan opetusministeriön 15 päivänä maaliskuuta 2000 antama asetus (280/2000) opetushallituksen ja lääninhallituksen toimivallasta rakennerahastoasioissa sekä 29 päivänä helmikuuta 2000 voimaan tullut opetusministeriön päätös (4/011/2000) toimivallan käyttämisestä maakunnan yhteistyöryhmässä.

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2001

Opetusministeri
Maija Rask

Neuvotteleva virkamies
Juha Mäntyvaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.