855/2001

Annettu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 8 §:ssä tarkoitetun tutkimuksen ja hoidon korvaamista koskevan taksan perusteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tutkimuksen ja hoidon korvaamista koskevan taksan perusteista 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 13 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1653/1992, seuraavasti:

1 §
Yleisiä määräyksiä

Kansaneläkelaitoksen tulee vahvistaessaan sairausvakuutuslain (364/1963) 8 §:ssä tarkoitettua taksaa noudattaa sairausvakuutusasetuksen 4 §:ssä ja tässä asetuksessa mainittuja perusteita.

Kansaneläkelaitos vahvistaa luettelon tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä sekä niiden taksat, joihin sisältyy myös toimenpiteen suorittaneen lääkärin palkkio, jollei jäljempänä ole toisin sanottu.

2 §
Laboratoriotutkimukset

Laboratoriotutkimuksen taksoja vahvistettaessa käytetään perusteena enintään 21,70 euron määrää tutkimukselta, kuitenkin vaativien ja aikaa vievien tutkimusten osalta enintään 577,73 euron määrää tutkimukselta.

3 §
Patologian alaan kuuluvien tutkimukset

Patologian alaan kuuluvien tutkimusten taksoja vahvistettaessa käytetään perusteena enintään 70,64 euron määrää tutkimukselta.

4 §
Näytteen ottaminen

Tutkimus- ja hoitolaitoksessa suoritetun vaativan näytteen ottamisen taksoja vahvistettaessa käytetään perusteena, johon ei sisälly toimenpiteen suorittaneen lääkärin palkkiota, enintään 18,67 euron määrää.

Tutkimus- ja hoitolaitoksessa suoritetun muualla tutkittavaksi lähetettävän näytteen ottamisen ja lähetyskuntoon saattamisen taksaa vahvistettaessa käytetään perusteena enintään 8,41 euron määrää.

Edellä mainittuja euromääriä voidaan korottaa näytteen lähettämisestä aiheutuneiden kohtuullisten kulujen määrällä.

Vakuutetun luona suoritetun näytteen ottamisen taksaa voidaan korottaa enintään 50 prosentilla.

5 §
Sairaanhoitotoimenpiteet

Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) mukaisessa laitoksessa annetun tai sairausvakuutusasetuksen 5 §:ssä tarkoitetun asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön antaman sairaanhoidon taksoja vahvistettaessa käytetään perusteena enintään 15,47 euron määrää hoitokerralta. Jos hoito on kestänyt yli tunnin, käytetään korvausperusteena jokaiselta alkavalta neljännestunnilta enintään 3,87 euron määrää.

Jos tässä pykälässä tarkoitettu hoito on annettu vakuutetun luona, voidaan edellä mainittuja euromääriä korottaa enintään 50 prosentilla.

6 §
Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet

Radiologisten tutkimusten taksoja vahvistettaessa käytetään perusteena enintään 188,37 euron määrää tutkimukselta, kuitenkin vaativien tutkimusten ja toimenpiteiden osalta enintään 2 810,25 euron määrää tutkimukselta.

Jos varjoainetutkimukseen on käytetty varjoainetta tavallista enemmän tai jos tutkimuksen yhteydessä on jouduttu käyttämään erityis-/lisälääkkeitä, voidaan edellä tarkoitettuja euromääriä korottaa enintään todellisia lisäkustannuksia vastaavalla määrällä.

Jos vaativissa toimenpiteissä on käytetty kertakäyttöistä erikoisvälineistöä, joka ei sisälly tutkimuksen hintaan, voidaan edellä tarkoitettuja euromääriä korottaa enintään todellisia lisäkustannuksia vastaavalla määrällä kuitenkin enintään 840,94 euron määrällä.

7 §
Säde- ja sytostaattihoito

Säde- ja sytostaattihoitojen taksoja vahvistettaessa käytetään perusteena hoitokerralta enintään 67,28 euron määrää.

8 §
Fysioterapia

Liike- ja liikuntahoitojen sekä niihin liittyvän hieronnan taksoja vahvistettaessa käytetään perusteena enintään 15,47 euron määrää hoitokerralta, erityisen vaativissa ja aikaavievissä tapauksissa kuitenkin enintään 20,69 euron määrää hoitokerralta.

Lääketieteellisesti asianmukaisella laitteella tai menetelmällä annetun fysikaalisen hoidon taksoja vahvistettaessa käytetään perusteena enintään 6,73 euron määrää toimenpiteeltä.

Fysioterapeuttisten tutkimusten sekä neuvonnan taksoja vahvistettaessa käytetään perusteena enintään 13,96 euron määrää tutkimukselta tai neuvontakäynniltä.

Jos tässä pykälässä tarkoitettu hoito on annettu tai tutkimus suoritettu vakuutetun luona, voidaan edellä mainittuja euromääriä korottaa enintään 50 prosentilla.

9 §
Psykologin suorittamat tutkimukset

Psykologin suorittamien tutkimusten taksoja vahvistettaessa käytetään perusteena enintään 49,62 euron määrää, kuitenkin persoonallisuustutkimusten osalta enintään 123,11 euron määrää tutkimukselta.

10 §
Keinomunuaishoito

Keinomunuaishoidon taksaa vahvistettaessa käytetään perusteena hoitokerralta enintään 338,06 euron määrää, johon ei sisälly toimenpiteen suorittaneen lääkärin palkkiota.

11 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 14 päivänä syyskuuta 1994 antama päätös sairausvakuutuslain 8 §:ssä tarkoitetun tutkimuksen ja hoidon korvaamista koskevan taksan perusteista (827/1994).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Hallitussihteeri
Lauri Pelkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.