854/2001

Annettu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 7 §:ssä tarkoitetun lääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään lääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteista 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 13 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1653/1992, seuraavasti:

1 luku

Yleisiä määräyksiä

1 §

Kansaneläkelaitoksen tulee vahvistaessaan sairausvakuutuslain (364/1963) 7 §:ssä tarkoitettua lääkärinpalkkiotaksaa noudattaa sairausvakuutusasetuksen 4 §:ssä ja tässä päätöksessä mainittuja perusteita.

Kansaneläkelaitos vahvistaa luettelon tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä sekä niiden taksat.

2 §

Lääkärin palkkiotaksan mukaan korvataan palkkioista, jotka on peritty lääkärin suorittamasta tutkimuksesta ja antamasta hoidosta.

Tämän päätöksen mukaan ei kuitenkaan suoriteta korvausta laboratorio- eikä röntgentutkimuksista perityistä palkkioista.

Lääkärin palkkiotaksa jakautuu lääkärin vastaanottopalkkiotaksaan, lääkärin toimenpidetaksaan ja lääkärin sairaalapalkkiotaksaan.

3 §

Lääkärin vastaanottopalkkiotaksaa sovelletaan, kun on kysymys muusta kuin 2 ja 3 momentin mukaan korvattavasta lääkärinpalkkiosta.

Lääkärin toimenpidetaksaa sovelletaan, kun on kysymys lääkärin suorittamasta vaativasta tutkimus- tai hoitotoimenpiteestä peritystä palkkiosta.

Lääkärin sairaalapalkkiotaksaa sovelletaan, kun on kysymys sairaanhoitolaitoksessa hoidettavalta potilaalta peritystä hoitopäiväpalkkiosta.

4 §

Jos korvattavan tutkimuksen on suorittanut tai hoidon on antanut erikoislääkärin oikeudet saanut lääkäri ja tutkimus tai hoito on kuulunut hänen erikoisalaansa, korotetaan taksan mukaisia euromääriä 50 prosentilla.

5 §

Tässä asetuksessa tarkoitettuja euromääriä voidaan korottaa enintään 100 prosentilla sen mukaan kuin kansaneläkelaitos määrää, kun käynti tai toimenpide on suoritettu muuna kuin säännölliseksi katsottavana vastaanottoaikana.

2 luku

Lääkärin palkkiotaksa

Lääkärin vastaanottopalkkiotaksa
6 §

Käyntimaksujen taksoja vahvistettaessa noudatetaan perusteena enintään 35,32 euron määrää.

7 §

Jos lääkärin käynti potilaan luona kestää yli tunnin, käytetään korvausperusteena jokaiselta alkavalta neljännestunnilta enintään 8,75 euron määrää.

Lääkärin suorittamien vaativien tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden taksa
8 §

Lääkärin suorittamista vaativista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä perittyjen palkkioiden korvaamista varten kansaneläkelaitos vahvistaa luettelon toimenpiteistä ja niiden taksat. Toimenpiteiden taksaa vahvistettaessa käytetään perusteena enintään 280,03 euron määrää.

Jos korkeimman taksan mukaisen toimenpiteen suorittaminen sen laadun tai vaikeusasteen johdosta kestää huomattavasti normaalia kauemmin korotetaan taksaa tältä osin 50 prosentilla.

Lääkärin sairaalapalkkiotaksa
9 §

Lääkärin sairaalapalkkiotaksan mukaan suoritetaan korvausta hoitopäiväpalkkiosta, jonka taksaa vahvistettaessa käytetään enintään 12,11 euron määrää hoitopäivältä. Lääkärin suorittamista vaativista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä perittyihin palkkioihin sisältyy myös hoitopäiväpalkkio.

3 luku

Voimaantulo

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 14 päivänä syyskuuta 1994 antama päätös sairausvakuutuslain 7 §:ssä tarkoitetun lääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteista (826/1994).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Hallitussihteeri
Lauri Pelkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.