815/2001

Annettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2001

Ympäristöministeriön asetus Euroopan yhteisön ympäristömerkkiä koskevista maksullisista suoritteista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994 sekä yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä annetun lain (958/1997) 4 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmää koskevista Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitetuista Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n julkisoikeudellisista suoritteista perittävät maksut ovat:

Yhteisön ympäristömerkin myöntämistä koskeva hakemusmaksu on ensihakemuksen osalta 5947,53 markkaa (1 000 euroa) ja uusintahakemuksen osalta 2973,77 markkaa (500 euroa). Hakemusmaksusta myönnetään yhteisön ympäristömerkin hakemusmaksun ja vuosimaksun vahvistamisesta annetun komission päätöksen K (2000)3279 lopull. (jäljempänä komission päätös) 1 artiklan mukaiset alennukset. Pienten ja keskisuurten yritysten sekä kehitysmaiden tuotevalmistajien ja palvelujen tarjoajien hakemusmaksua alennetaan 25 prosentilla. Maksun alennukset ovat kasautuvia.

Yhteisön ympäristömerkin vuosimaksu on komission päätöksen 2 artiklan mukaisesti 0,15 prosenttia ympäristömerkin saaneen tuotteen vuosittaisen myynnin arvosta yhteisössä. Vuosimaksun vähimmäismäärä on hakijaa kohti 2973,77 markkaa (500 euroa) ja enimmäismäärä 148 688,25 markkaa (25 000 euroa) tuoteryhmältä. Vuosimaksusta myönnetään komission päätöksen mukaisesti 25 prosentin alennus pienille ja keskisuurille yrityksille, kehitysmaiden tuotevalmistajille ja palvelujen tarjoajille. Hakijoille, joilla on yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS) tai ISO 14001 -standardin mukainen sertifiointi ja jotka ovat ympäristöpolitiikassaan ja yksityiskohtaisissa ympäristötavoitteissaan sitoutuneet yhteisön ympäristömerkin myöntämisperusteiden vaatimusten täyttämiseen koko merkinnän käyttösopimuksen voimassaoloajan, myönnetään 15 prosentin alennus vuosimaksusta. Sellaisten tuotteiden osalta, joiden raaka-aineena on käytetty välituotteita, joista on jo maksettu yhteisön ympäristömerkin vuosimaksu, maksetaan ainoastaan maksu, joka vastaa tuotteiden vuosittaisen myynnin arvoa sen jälkeen, kun siitä on vähennetty kyseisten välituotteiden kustannusarvo. Maksun alennukset ovat kasautuvia ja niitä sovelletaan myös vähimmäis- ja enimmäismaksuihin.

Hakija vastaa kaikista hakemuksen laatimiseen liittyvistä dokumentointi- ja testauskustannuksista, jotka ovat tarpeellisia vaatimusten toteennäyttämiseksi. Ympäristömerkin käyttöoikeuden hakijalta peritään matkakustannukset, jotka aiheutuvat valvonta- ja tarkastuskäynneistä.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2001 ja se on voimassa vuoden 2001 loppuun.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2001

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Vanhempi hallitussihteeri
Riitta Rönn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.