814/2001

Annettu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001

Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen maksutaulukon muuttamisesta

Ympäristöministeriö on

muuttanut Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista 10 päivänä toukokuuta 2000 annetun ympäristöministeriön asetuksen (420/2000) liitteenä olevan maksutaulukon Teollisuusyritysten vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään annetun lain (1412/1994) mukaiset suoritteetkohdan seuraavasti:


MAKSUTAULUKKO
Organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden
hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 761/2001 mukaiset suoritteet
1. Rekisteröinnin perusmaksu mk
- jos rekisteröintihakemus koskee yhden (1) alueellisen ympäristökeskuksen
alueella tapahtuvaa toimintaa, peritään perusmaksu seuraavin perustein:
- maksuluokka 1 (organisaation henkilömäärä 50 tai enemmän) 10 000
- maksuluokka 2 (organisaation henkilömäärä 10 - 49) 6 000
- maksuluokka 3 (organisaation henkilömäärä 1 - 9) 3 000
- mikäli organisaation liikevaihto viimeksi päättyneeltä tilikaudelta
ennen hakemuksen vireille tuloa ylittää 50 milj. markkaa,
rekisteröintimaksuna peritään organisaatio henkilömäärästä
riippumatta maksuluokan 1 mukainen maksu 10 000
2. Rekisteröinnin lisämaksu
- mikäli rekisteröintihakemus koskee useamman kuin yhden alueellisen
ympäristökeskuksen alueella tapahtuvaa toimintaa, peritään rekisteröinnin
perusmaksun ohella lisämaksuna 30 % rekisteröinnin perusmaksusta
kutakin seuraavaa alueellista ympäristökeskusta kohden
3. Koerekisteröityjen organisaatioiden rekisteröintimaksut
- kansallisessa koerekisterissä 26.4.2001 merkittyinä olleiden
organisaatioiden rekisteröinnistä peritään kohdissa 1 ja 2 tarkoitetut
maksut 50 %:lla alennettuina
4. Rekisteröinnin vuosimaksu
- vuosimaksu kaikissa maksuluokissa 1 000
5. Rekisteristä poistaminen
- mikäli organisaatio joudutaan EMAS-asetuksen 6 artiklan
säännösten nojalla poistamaan rekisteristä pysyvästi tai väli-
aikaisesti, peritään poistamisesta vastaava maksu kuin rekisteröinnistä
- väliaikaisen rekisteristä poistamisen peruuttamisesta ei peritä maksua

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2001 ja on voimassa vuoden 2001 loppuun.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämä asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Talousjohtaja
Oili Hintsala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.