792/2001

Annettu Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista 17 päivänä tammikuuta 2001 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (17/2001) 12 §:n 2 momentin 3 kohta, 21 §, 23 § ja liitteet 1, 4 ja 7 sekä

lisätään asetukseen uusi 21 a § seuraavasti:

12 §
Siipikarjan liha

3) siipikarjan lihan mukana on komission päätöksen 94/984/EY liitteen II osan 1 ja osan 2 mallin A tai B mukainen todistus siten kuin liitteessä 4 on määrätty; sekä


21 §
Gelatiini

Gelatiinia saadaan tuoda maahan vain liitteessä 8 mainituista maista.

Tuonnin ehtona on, että:

1) gelatiini täyttää neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteen II luvun 4 vaatimukset;

2) laitos, josta gelatiini on peräisin, on komission hyväksymä ja täyttää rakenteeltaan ja toiminnaltaan neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteen II luvun 4 vaatimukset; sekä

3) gelatiinin mukana on komission päätöksen 2000/20/EY liitteen 1 mukainen terveystodistus.

21 a §
Gelatiinin raaka-aineet

Gelatiinin raaka-aineiden tuonnin ehtona on, että:

1) raaka-aineet täyttävät neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteen II luvun 4 vaatimukset;

2) laitos, josta raaka-aineet ovat peräisin, on komission tai maa- ja metsätalousministeriön hyväksymä; sekä

3) raaka-aineiden mukana on komission päätöksen 2000/20/EY liitteen 2 mukainen terveystodistus.

23 §
TSE-riskiaines

TSE-riskiaineksen tuonnin ehdoista, rajoituksista ja todistuksista säädetään tiettyjen spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä XI.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2001.

Komission päätös 2001/276/EY (32001D0276); EYVL N:o L 95, 5.4.2001, s. 41
Komission päätös 2001/299/EY (32001D0299); EYVL N:o L 102, 12.4.2001, s. 69
Komission päätös 2001/322/EY (32001D0322); EYVL N:o L 112, 21.4.2001, s. 17
Komission päätös 2001/538/EY (32001D0538); EYVL N:o L 193, 17.7.2001, s. 31
Komission päätös 2001/556/EY (32001D0556); EYVL N:o L 200, 25.7.2001, s. 23
Komission päätös 2001/598/EY (32001D0598); EYVL N:o L 210, 3.8.2001, s. 37

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Carmela Hellsten

Liitteet 1, 4 ja 7

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.