788/2001

Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan 14 päivänä marraskuuta 1994 annetun valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 3 §:n 2 momentin 1 ja 5 kohta, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 2 momentin 1 kohta asetuksessa 967/1999, seuraavasti:

3 §

Siitä poiketen, mitä 1 momentissa säädetään:

1) oikeusministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat hovioikeuksien, hallinto-oikeuksien, käräjäoikeuksien, erityistuomioistuinten, ulosottovirastojen, kihlakunnanvirastojen ulosotto-osastojen, valtion oikeusaputoimistojen, oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin, tietosuojavaltuutetun toimiston, konkurssiasiamiehen toimiston, onnettomuustutkintakeskuksen ja oikeusrekisterikeskuksen sekä Vankeinhoidon koulutuskeskuksen virkoja; päätökset, jotka koskevat vankeinhoitolaitoksen ja kriminaalihuoltolaitoksen virkoja, tekee kuitenkin rikosseuraamusvirasto ja päätökset, jotka koskevat kihlakunnan syyttäjänvirastojen ja kihlakunnanvirastojen syyttäjäosastojen virkoja, tekee valtakunnansyyttäjänvirasto;


5) opetusministeriö tekee korkeakoulun hallintojohtajan virkaa koskevat 1 momentissa tarkoitetut päätökset sekä virkojen perustamis- ja lakkauttamispäätökset silloin, kun valtion ammatillisia tai yleissivistäviä oppi-laitoksia, harjoittelukouluja lukuun ottamatta, perustetaan, lakkautetaan tai yhdistetään;Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä syyskuuta 2001.

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2001

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Vanhempi hallitussihteeri
Pirjo Staffans

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.