744/2001

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2001

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Finnvera Oyj:n pääomatakuista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta 18 päivänä kesäkuuta 1998 annetun lain (445/1998) 4 a §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 526/2001:

1 §

Luottolaitosten, pääomasijoitusrahastojen ja muiden yhteisöjen sekä yksityishenkilöiden tekemien pääomasijoitusten yhteydessä syntyvän tappionvaaran varalta voi Finnvera Oyj myöntää takuita (pääomatakuu). Tässä asetuksessa annetaan tarkemmat pääomatakuiden myöntämistä, suuntaamista ja korvausten maksamista koskevat säännökset.

2 §

Pääomatakuu voidaan antaa sen varalta, että 1 §:ssä tarkoitetulle sijoittajalle syntyy tappiota sellaisesta pääomasijoituksesta, jonka se on tehnyt muuhun kuin maatilataloutta harjoittavaan pieneen tai keskisuureen yritykseen.

Finnvera Oyj voi myös antaa tarjouksia pääomatakuiden antamisesta tietyin ehdoin sijoituskokonaisuudelle. Pääomatakuun antamiseen tarjouksen mukaisesti sovelletaan muilta osin mitä pääomatakuun antamisesta on muutoin säädetty.

3 §

Pääomatakuu voidaan antaa ulkomailla toimivalle yritykselle tehtyyn pääomasijoitukseen, jos yrityksen omistaa osittain tai kokonaan kotimainen Suomessa toimiva pieni tai keskisuuri yritys edellyttäen, että pääomasijoituksen arvioidaan edistävän myös Suomessa toimivan kotimaisen yrityksen teknologista kehitystä, toimintamenetelmien parantamista tai kansainvälisen kilpailukyvyn kehittymistä.

4 §

Pääomatakuu voidaan myöntää vain osalle pääomasijoituksen yhteydessä syntyvästä tappionvaarasta.

5 §

Pääomasijoituksella tarkoitetaan osakepääomasijoitusta, pääomalainaa, vaihtovelkakirjalainaa ja voitto-osuuslainaa.

6 §

Tämän asetuksen nojalla myönnettyjä takuita saa samanaikaisesti olla voimassa yhteensä 85 miljoonaa euroa.

7 §

Pääomatakuun perusteella Finnvera Oyj korvaa 1 §:ssä tarkoitetulle sijoittajalle takuun kattaman osan siitä tappiosta, joka takuun kohteena olevasta pääomasijoituksesta on sijoittajalle syntynyt.

Siltä varalta, että sijoittaja luopuu sijoituksestaan ilman vastiketta tai sellaista vastiketta vastaan, joka on ilmeisessä epäsuhteessa sijoituksen arvoon, Finnvera Oyj:n on varattava oikeus siihen, että korvauksen maksamisen ehtona Finnvera Oyj voi vaatia, että pääomasijoitukseen liittyvät oikeudet siirretään vastaavin ehdoin Finnvera Oyj:lle, jolla on tällöin oikeus luovuttaa edelleen näin siirretyt oikeudet tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla.

Taattuun pääomasijoitukseen mahdollisesti liittyvät optio-oikeudet, optio-oikeuksien perusteella saadut optiotodistukset ja optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet eivät voi kuulua korvattavan tappion piiriin. Myöskään optiolaina ei voi olla pääomatakuun kohteena.

8 §

Tappio katsotaan syntyneeksi silloin, kun sijoittaja luopuu vastikkeetta tai muodollista vastiketta vastaan pääomasijoituksestaan tai kun pääomasijoituksen kohteena oleva yhtiö on asetettu yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) mukaiseen yrityssaneeraukseen taikka selvitystilaan tai konkurssiin.

Lainamuotoisen pääomasijoituksen osalta tappio katsotaan syntyneeksi myös silloin, kun lainaa ei ole lainaehtojen mukaisena viimeisenä eräpäivänä kokonaisuudessaan takaisinmaksettu.

Tappiota katsotaan syntyneeksi myös silloin, kun pääomasijoituksen realisoinnin yhteydessä pääomasijoituksesta saatu luovutushinta alittaa sijoitetun pääoman.

9 §

Pääomatakuista perittävien takuumaksujen lisäksi Finnvera Oyj voi sopia, että tämän asetuksen mukaisesta pääomasijoituksesta peritään takuusopimuksessa sovittu korvaus pääomasijoituksen arvonnoususta.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2001

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitusneuvos
Sakari Arkio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.