736/2001

Annettu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2001

Valtioneuvoston asetus hylkeidensuojelualueista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n 1 ja 3 momentin sekä 18 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Suojelualueiden perustamistarkoitus

Hylkeiden, erityisesti harmaahylkeiden suojelemiseksi ja niiden elinolosuhteiden häiriöttömäksi turvaamiseksi, tieteellisen tutkimuksen ja hyljekantojen seurannan edistämiseksi sekä merellisten luontotyyppien säilyttämiseksi perustetaan valtion omistamille merialueille luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaisiksi luonnonsuojelualueiksi (hylkeidensuojelualue) 2 §:ssä luetellut alueet.

2 §
Suojelualueet

Hylkeidensuojelualueita ovat:

1) Sandkallanin - Stora Kölhällenin alue, johon kuuluu noin 7570 hehtaaria valtion omistamia alueita Porvoon kaupungissa (liite 1);

2) Kallbådanin alue, johon kuuluu noin 1520 hehtaaria valtion omistamia alueita Kirkkonummen ja Inkoon kunnissa (liite 2);

3) Mastbådanin alue, johon kuuluu noin 900 hehtaaria valtion omistamia alueita Nauvon kunnassa (liite 3);

4) Grimsörarnan alue, johon kuuluu noin 2430 hehtaaria valtion omistamia alueita Korppoon kunnassa (liite 4);

5) Södra Sandbäckin - Sandbäckin alue, johon kuuluu noin 2750 hehtaaria valtion omistamia alueita Kustavin kunnassa (liite 5);

6) Snipansgrundin - Medelkallan alue, johon kuuluu noin 3260 hehtaaria valtion omistamia alueita Mustasaaren kunnassa (liite 6);

7) Möylyn alue, johon kuuluu noin 760 hehtaaria valtion omistamia alueita Kemin kaupungissa (liite 7).

Hylkeidensuojelualueiden rajat on merkitty punaisella katkoviivalla tämän asetuksen liitteenä oleviin karttoihin.

3 §
Rauhoitus

Rauhoituksesta hylkeidensuojelualueella on voimassa, mitä luonnonsuojelulain 13 §:ssä säädetään.

Poikkeuksista rauhoitukseen on voimassa, mitä luonnonsuojelulain 14 §:n 1 momentin 8 kohdassa ja 2 momentissa sekä 15 §:n 1 ja 2 kohdassa säädetään.

4 §
Liikkumisen rajoittaminen

Hylkeidensuojelualueella ei saa liikkua ilman Metsähallituksen lupaa lähempänä kuin puolen merimailin etäisyydellä alueella olevista luodoista tai luotoryhmistä siten kuin liitteenä oleviin karttoihin on merkitty.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, hylkeidensuojelualueella ei saa liikkua 1.2 - 15.6. ilman Metsähallituksen lupaa.

Hylkeidensuojelualueilla voidaan 1 ja 2 momentin estämättä liikkua virallisilla vesikulkuväylillä ja ryhtyä muuallakin merialueiden valvontaan, pelastustoimintaan sekä merenkulun turvalaitteiden huoltoon ja vesikulkuväylien kunnossapitoon liittyviin toimiin.

Sandkallanin - Stora Kölhällenin hylkeidensuojelualueen läpi voidaan 1 ja 2 momentin säännösten estämättä kulkea liitekarttaan 1 rasterilla merkityllä reitillä.

5 §
Kalastus

Ammattikalastajien harjoittama troolikalastus, kalastus ohutlankaisilla verkoilla sekä sellaisilla rysillä ja loukuilla, joiden nielusta hylje ei pääse sisään ja kalastukseen liittyvä liikkuminen on sallittu hylkeidensuojelualueilla muissa kuin 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa osissa suojelualuetta.

6 §
Hoito- ja käyttösuunnitelma

Kallbådanin hylkeidensuojelualueella sijaitsevan majakan muukin kuin 4 §:n 3 momentin mukainen käyttö on luonnonsuojelulain 13 §:n estämättä sallittu alueelle laadittavan hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisella tavalla. Myös muille hylkeidensuojelualueille voidaan tarvittaessa laatia hoito- ja käyttösuunnitelmat, joissa voidaan erityisesti ottaa huomioon mahdollisuudet hylkeiden tarkkailuun.

Hoito- ja käyttösuunnitelman laatii Metsähallitus yhteistyössä niiden kanssa, joita asia koskee, ja sen vahvistaa ympäristöministeriö.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2001.

Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2001

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Hallitusneuvos
Hannu Karjalainen

Kuva

LIITE 1

SANDKALLAN - STORA KÖLHÄLLEN

Kuva

LIITE 2

KALLBÅDAN

Kuva

LIITE 3

MASTBÅDAN

Kuva

LIITE 4

GRIMSÖRARNA

Kuva

LIITE 5

SÖDRA SANDBÄCK - SANDBÄCK

Kuva

LIITE 6

SNIPANSGRUND - MEDELKALLA

Kuva

LIITE 7

MöYLY

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.