Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

621/2001

Annettu Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 4 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojelulain (86/2000) 13, 22 ja 24 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä 22 § on laissa 586/2001:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan 3 ja 4 §:ssä tarkoitettuihin ulkona käytettäviin laitteisiin, jotka on saatettu Euroopan talousalueen markkinoille tai on tarkoitettu ottaa siellä käyttöön yhtenä käyttötarkoitukseensa sopivana kokonaisuutena.

Tätä asetusta ei sovelleta:

1) ilman omaa voimanlähdettä oleviin lisä- tai työlaitteisiin, jotka on saatettu markkinoille tai otettu käyttöön erikseen, lukuun ottamatta käsin kannateltavia betonimurskaimia ja kivihakkuja sekä hydraulisia iskuvasaroita;

2) henkilöiden tai tavaroiden maantie-, rautatie-, ilma- tai vesiväyläkuljetuksiin ensisijaisesti käytettäviin laitteisiin;

3) laitteisiin, jotka on suunniteltu tai valmistettu sotilas-, rajavartiointi-, poliisi- tai pelastuskäyttöön.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ulkona käytettävillä laitteilla, jäljempänä laite, koneiden turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen (1314/1994) 2 §:ssä määriteltyjä kaikkia sellaisia koneita, jotka liikkuvat omalla käyttövoimalla tai joita voidaan siirtää ja jotka liikkeelle panevista osista riippumatta on tyyppinsä mukaisesti tarkoitettu käytettäviksi ulkona ja jotka aiheuttavat ympäristömelulle altistumista, sekä teollisessa toiminnassa tai ympäristönsuojelullisissa tai -teknologisissa sovelluksissa käytettäviksi tarkoitettuja muulla kuin konevoimalla toimivia laitteita, jotka on tyyppinsä mukaisesti tarkoitettu käytettäviksi ulkona ja jotka aiheuttavat ympäristömelulle altistumista;

2) laitteiden käytöllä ulkona laitteiden käyttöä avoimen ulkotilan lisäksi sellaisessa ympäristössä, joka ei vaikuta äänen etenemiseen lainkaan tai merkittävästi, kuten teltoissa, sateensuojiksi tarkoitettujen katosten alla tai talojen suojapeiterakenteissa.

3) vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyillä tämän asetuksen liitteissä 3-6 säädettyjä menettelyjä, jotka perustuvat teknistä yhdenmukaistamista koskevien direktiivien vaatimusten mukaisuuden arviointimenettelyjen eri vaiheissa käytettäviksi tarkoitetuista moduuleista ja CE-merkinnän kiinnittämistä koskevista säännöistä ja käytöstä annettuun neuvoston päätökseen 93/465/ETY;

4) merkinnällä tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE-merkinnällä annetussa laissa (1376/1994) määriteltyjä näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi laitteeseen kiinnitettyä CE-merkintää sekä merkintää taatusta äänitehotasosta;

5) äänitehotasolla LWA A-painotettua äänitehotasoa desibeleinä suhteessa yhteen pikowattiin sellaisena kuin se on määritelty EN ISO 3744:1995 ja EN ISO 3746:1995-standardeissa tai niiden kanssa yhdenmukaisissa kansallisissa standardeissa;

6) mitatulla äänitehotasolla ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/14/EY, jäljempänä laitemeludirektiivi, liitteessä III säädettyjen mittausten perusteella joko kyseistä laitetyyppiä edustavasta yksittäisestä laitteesta tai usean laitteen keskiarvosta määritettyä äänitehotasoa;

7) taatulla äänitehotasolla äänitehotasoa, joka on määritelty laitemeludirektiivin liitteessä III säädettyjen vaatimusten mukaisesti ja joka sisältää tuotannon vaihtelusta ja mittausmenetelmistä johtuvat epävarmuudet ja josta valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja vahvistaa, että se ei käytettyjen ja teknisissä asiakirjoissa mainittujen teknisten mittauslaitteiden mukaan ylity.

Tässä asetuksessa tarkoitettujen laitteiden määritelmät on annettu laitemeludirektiivin liitteessä I.

3 §
Melupäästöjen raja-arvot

Seuraavien markkinoille saatettavien tai käyttöön otettavien laitteiden taattu äänitehotaso ei saa ylittää taulukossa esitettävää sallittua äänitehotasoa:

Laitetyyppi Asennettu nettoteho P (kW) Sallittu äänitehotaso (dB / 1 pW) LWA
Sähköteho Pel(*) (kW)
Laitteen paino m (kg) I vaihe II vaihe
Leikkuuleveys L (cm) 3.1.2002 alkaen 3.1.2006 alkaen
Tiivistyslaitteet (täryjyrät, tärylevyt, täryjuntat) P ≤ 8 108 105
8<P≤70 109 106
P>70 89 + 11 lg P 86 + 11 lg P
Telaketjupuskutraktorit (<500 kW), -kuormaajat P≤55 106 103
(<500 kW) ja -kaivurikuormaajat (<500 kW) P>55 87 + 11 lg P 84 + 11 lg P
Pyörillä varustetut puskutraktorit (<500 kW), P≤ 55 104 101
pyörillä varustetut kuormaajat (<500 kW), P> 55 85 + 11 lg P 82 + 11 lg P
pyörillä varustetut kaivurikuormaajat (<500 kW), dumpperit (<500 kW), tiehöylät (<500 kW), kauhalla varustetut kuormaajatyyppiset piikkipyöräjyrät (< 500 kW), polttomoottorikäyttöiset vastapainotrukit **), ajoneuvonosturit, tiivistyslaitteet (muut kuin täryttävät jyrät), asfalttilevittimet (lukuun ottamatta asfalttilevittimet, joissa on erittäin tiivistävä perälevy), hydrauliaggregaatit
Kaivukoneet (<500 kW), tavaroiden siirtoon ra- P ≤ 15 96 93
kennustyömailla tarkoitetut nostolaitteet, nostotaljat, puutarhajyrsimet (<3 kW) P < 15 83 + 11 lg P 80 + 11 lg P
Käsin kannateltavat betoninmurskaimet ja kivihakut m ≤ 15 107 105
15 < m < 30 94 + 11 lg m 92 + 11 lg m
m ≥ 30 96 + 11 lg m 94 + 11 lg m
Torninosturit 98 + lg P 96 + lg P
Hitsausgeneraattorit ja generaattorit (<400 kW) Pel ≤ 2 97 + lg Pel 95 + lg Pel
2 < Pel ≤ 10 98 + lg Pel 96 + lg Pel
Pel > 10 97 + lg Pel 95 + lg Pel
Kompressorit (<350 kW) P ≤ 15 99 97
P > 15 97 + 2 lg P 95 + 2 lg P
Ruohonleikkurit, nurmikon ja nurmikon reunan viimeistelyleikkurit L ≤ 50 96 94***
50 < L ≤ 70 100 98
70 < L ≤ 120 100 98***
L > 120 105 103***

(*) Pel hitsausgeneraattoreiden osalta: tavanomainen hitsausvirta kerrottuna tavanomaisella työjännitteellä valmistajan ilmoittaman toimintakertoimen alimman arvon osalta

Pel generaattoreiden osalta: standardin ISO 8528-1:1993 13.3.2 lausekkeen mukainen pääteho

(**) Melupäästöjen raja-arvot asetetaan muille polttomoottorikäyttöisille vastapainotrukeille kuin laitemeludirektiivin liitteessä I olevan 36 kohdan toisessa luetelmakohdassa määritellyille vastapainotrukeille, joiden nimellinen nostokyky on enintään 10 tonnia. Tällaisilta polttomoottorikäyttöisiltä vastapainotrukeilta edellytetään pelkästään melumerkintää.

(***) Vain ohjeellisia lukuja. Lopulliset luvut riippuvat siitä, mitä päätetään laitemeludirektiivin tarkistamisesta 20 artiklan 3 kohdassa vaaditun kertomuksen perusteella. Jos tarkistusta ei tehdä, vaiheen I lukuja sovelletaan edelleen vaiheessa II.

Sallittu äänitehotaso pyöristetään lähimpään kokonaislukuun (kun äänitehotaso on alle 0,5, pyöristetään pienempään lukuun; kun se on enemmän tai yhtä suuri kuin 0,5, pyöristetään suurempaan lukuun).

Edellä mainittujen laitteiden määritelmät on annettu laitemeludirektiivin liitteessä I ja niiden melupäästöjen mittausmenetelmät on esitetty laitemeludirektiivin liitteessä III.

4 §
Melumerkinnällä varustettavat laitteet

Merkintää taatusta äänitehotasosta edellytetään 3 §:ssä tarkoitetuilta sekä seuraavilta laitteilta:

1) polttomoottorikäyttöiset henkilönostimet;

2) raivaussahat;

3) tavaroiden siirtoon rakennustyömailla tarkoitetut nostimet (sähkömoottorikäyttöiset);

4) rakennustyömaavannesahat;

5) rakennustyömaapyörösahat;

6) kannettavat moottorisahat;

7 yhdistetyt korkeapainehuuhtelu- ja imupuhdistusajoneuvot;

8) tiivistyslaitteet (ainoastaan dieselmoottorikäyttöiset juntat);

9) betonin ja laastin sekoittimet;

10) nostotaljat (sähkömoottorikäyttöiset);

11) betonin ja laastin siirto- ja ruiskutuslaitteet;

12) hihnakuljettimet;

13) kuorma-autojen jäähdytyslaitteet;

14) porauslaitteet;

15) ajoneuvojen säiliöiden kuormaus- ja purkulaitteet;

16) lasinkierrätyssäiliöt;

17) nurmikon ja nurmikon reunan viimeistelyleikkurit;

18) pensasleikkurit;

19) korkeapainehuuhtelulaitteet;

20) korkeapainepesurit;

21) hydrauliset iskuvasarat;

22) saumanleikkauslaitteet;

23) lehtipuhaltimet;

24) lehti-imurit;

25) sellaiset polttomoottorikäyttöiset vastapainotrukit, jotka on määritelty laitemeludirektiivin liitteessä I olevan 36 kohdan toisessa luetelmakohdassa ja joiden nimellinen nostokyky on enintään 10 tonnia;

26) siirrettävät jätesäiliöt;

27) asfalttilevittimet (joissa on erittäin tiivistävä perälevy);

28) paalutuskoneet;

29) putkenlaskukoneet;

30) rinnekoneet;

31) generaattorit (≥ 400 kW);

32) kadunlakaisukoneet;

33) jäteautot;

34) tiejyrsimet;

35) nurmikonelvyttimet;

36) silppurit ja hakkurit;

37) lumilingot (vain omalla käyttövoimalla liikkuvat, eivät lisälaitteina käytetyt lumilingot);

38) loka-autot;

39) ketjukaivukoneet;

40) ajoneuvoalustaiset betonisekoittimet;

41) vesipumppuyksiköt (uppopumput eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan).

Edellä mainittujen laitteiden määritelmät on annettu laitemeludirektiivin liitteessä I ja niiden melupäästöjen mittausmenetelmät on esitetty laitemeludirektiivin liitteessä III.

5 §
Laitteiden markkinoille saattaminen, käyttöönotto ja vapaa liikkuvuus

Laite voidaan saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön vasta sen jälkeen, kun valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja on varmistanut, että:

1) laite täyttää tämän asetuksen melupäästöjä koskevat vaatimukset;

2) laitteen 6 §:ssä tarkoitetut vaatimuksenmukaisuuden arviointimenettelyt on saatettu päätökseen;

3) laitteeseen on kiinnitetty 7 §:ssä tarkoitettu CE-merkintä ja merkintä taatusta äänitehotasosta sekä laitteeseen on liitetty 6 §:n mukaisesti liitteen 1 mukainen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Jos valmistaja tai tämän valtuutettu edustaja ei ole sijoittunut yhteisön alueelle, laitemeludirektiivin mukaisten velvoitteiden täyttäminen kuuluu jokaiselle, joka saattaa laitteen markkinoille tai ottaa sen käyttöön yhteisön alueella.

Laite voidaan asettaa näytteille messuilla, näyttelyissä, esittelyissä tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa, vaikka laite ei täytä tämän asetuksen vaatimuksia. Tällöin laitteessa näkyvässä merkinnässä on kuitenkin selvästi ilmoitettava, että laite ei ole vaatimustenmukainen eikä sitä saateta markkinoille tai oteta käyttöön ennen kuin valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja on saattanut laitteen vaatimustenmukaiseksi. Näytteillä olon aikana on toteutettava riittävät turvatoimenpiteet henkilöiden suojelun varmistamiseksi.

6 §
Vaatimustenmukaisuuden arviointi ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Laitteen valmistajan tai tämän yhteisön alueelle sijoittuneen valtuutetun edustajan on laadittava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus jokaiselle valmistamalleen tai markkinoille saattamalleen laitetyypille. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen edellytetään sisältävän vähintään liitteessä 1 mainitut tiedot.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus laaditaan suomeksi ja ruotsiksi, jos laite otetaan käyttöön Suomessa.

Vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi laitteeseen on kiinnitettävä CE-merkintä, jonka malli on esitetty asetuksen liitteessä 2.

Ennen 3 §:ssä tarkoitetun laitteen markkinoille saattamista tai käyttöön ottamista on valmistajan tai tämän yhteisön alueelle sijoittuneen valtuutetun edustajan suoritettava kunkin laitetyypin vaatimustenmukaisuuden arviointi jollakin seuraavista menettelyistä, joiden tarkemmat määrittelyt on esitetty tämän asetuksen liitteissä 3-5:

1) valmistuksen sisäinen tarkastus sekä teknisten asiakirjojen arviointi ja määräajoin tapahtuvat tarkastukset (liite 3);

2) yksikkökohtainen tarkastusmenettely (liite 4);

3) täydellinen laadunvarmistus (liite 5).

Ennen kuin 4 §:ssä luetellut laitetyypit, joilta edellytetään pelkästään merkintää taatusta äänitehotasosta, voidaan saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön, valmistajan tai tämän yhteisön alueelle sijoittuneen valtuutetun edustajan on tehtävä liitteen 6 mukainen valmistuksen sisäinen tarkastus.

Laitteen valmistajan tai tämän yhteisön alueelle sijoittuneen valtuutetun edustajan on säilytettävä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös sekä liitteen 3 kohdassa 3, liitteen 4 kohdassa 2 sekä liitteen 5 kohdissa 3.1 ja 3.3 sekä liitteen 6 kohdassa 3 säädetyt tekniset asiakirjat 10 vuotta siitä päivästä, jolloin laitetta viimeksi valmistettiin.

7 §
CE-merkintä

Laitteiden katsotaan täyttävän 3 ja 4 §:ssä tarkoitetut vaatimukset, jos laitteisiin on tehty liitteen 2 mukainen vaatimuksenmukaisuutta osoittava CE-merkintä, merkintä taatusta äänitehotasosta sekä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. CE-merkintä ja merkintä taatusta äänitehotasosta on kiinnitettävä laitteeseen näkyvästi, pysyvästi ja sen on oltava helposti luettavissa.

Laitteeseen voidaan kiinnittää muita merkintöjä, jos CE-merkinnän ja taattua äänitehotasoa koskevan merkinnän näkyvyys ja luettavuus ei heikkene.

Jos 3 §:ssä tarkoitetut laitteet, joille on asetettu melupäästöjen raja-arvot, ja 4 §:ssä tarkoitetut laitteet, joilta edellytetään pelkästään merkintää taatusta äänitehotasosta, kuuluvat muiden CE-merkintää edellyttävien säädösten soveltamisalaan, CE-merkinnällä on ilmoitettava, että laitteet täyttävät myös näiden säädösten mukaiset vaatimukset. Jos jossakin näistä säädöksissä annetaan valmistajalle siirtymäkauden aikana vapaus valita sovellettava järjestelmä, CE-merkintä osoittaa laitteiden täyttävän ainoastaan kyseisen valmistajan soveltamien säädösten vaatimukset. Tällöin sovellettavien säädösten viitetiedot on merkittävä laitteiden mukana oleviin asiakirjoihin, ilmoituksiin tai ohjeisiin.

8 §
Valvontaviranomaiset

Työsuojeluviranomaiset valvovat tämän asetuksen noudattamista. Kulutustavaroina myytävien laitteiden osalta tämän asetuksen noudattamista valvovat osaltaan tuoteturvallisuuslaissa (914/1986) tarkoitetut valvontaviranomaiset.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen viranomaisten on ilmoitettava asianomaiselle alueelliselle ympäristökeskukselle, jos valvonnan yhteydessä todetaan, että tämän asetuksen säännösten vastaisia laitteita on saatettu markkinoille tai otettu käyttöön. Alueellinen ympäristökeskus saattaa asian ympäristöministeriön tietoon.

Pakkokeinoista ja seuraamuksista tapauksissa, joissa tässä asetuksessa säädettyjä velvollisuuksia rikotaan, säädetään ympäristönsuojelulain (86/2000) 13 luvussa.

9 §
Ilmoitettu laitos

Ympäristöministeriö nimeää laitteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa tarvittavat ilmoitetut laitokset. Ilmoitettujen laitosten on täytettävä liitteen 7 mukaiset vähimmäisvaatimukset. Jos ilmoitettu laitos ei enää ole liitteen 7 vähimmäisvaatimusten mukainen, laitokselta perutaan sen oikeus suorittaa sille kuuluvia ilmoitetun laitoksen tehtäviä.

10 §
Melutietojen kokoaminen

Laitteen valmistajan tai tämän yhteisön alueelle sijoittuneen edustajan on toimitettava jäljennös EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta Suomen ympäristökeskukselle kustakin laitetyypistä, jos se on valmistettu Suomessa tai se on tarkoitettu käyttöönotettavaksi Suomessa ensimmäisenä Euroopan talousalueen markkinoilla. Suomen ympäristökeskuksen on toimitettava jäljennökset EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksista komissiolle.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä tammikuuta 2002.

Edellä 3 §:ssä asetetut toisen vaiheen melupäästöjen raja-arvot tulevat voimaan 3 päivänä tammikuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan rakennuskoneiden melupäästöjen rajoittamisesta ja määrittämisestä 29 päivänä lokakuuta 1992 annettu valtioneuvoston päätös (994/1992) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja ruohonleikkureiden melupäästöjen rajoittamisesta 29 päivänä lokakuuta 1992 annettu valtioneuvoston päätös (995/1992).

12 §
Siirtymäsäännös

Tällä asetuksella kumottujen valtioneuvoston päätösten mukaan annettuja tyyppitarkastustodistuksia ja niiden mukaan suoritettuja laitteiden mittauksia voidaan käyttää laadittaessa tämän asetuksen liitteen 3 kohdassa 3, liitteen 4 kohdassa 2, liitteen 5 kohdissa 3.1 ja 3.3 sekä liitteen 6 kohdassa 3 säädettyjä teknisiä asiakirjoja.

Jos laite on tämän asetuksen vaatimusten mukainen 11 päivästä heinäkuuta 2001 alkaen, sen katsotaan myös täyttävän niiden valtioneuvoston päätösten vaatimukset, jotka kumotaan tällä asetuksella.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/14/EY, EYVL N:o L162/1, 3.7.2000, s. 1

Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2001

Ministeri
Ville Itälä

Hallitussihteeri
Oili Rahnasto

Liitteet 1 - 8

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.