595/2001

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön varoista myönnettävän koulumaitotuen täytäntöönpanosta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 3 ja 11 §:n nojalla:

1 §
Tarkoitus

Tässä asetuksessa annetaan tarkemmat säädökset seuraavissa neuvoston ja komission asetuksissa määritellyn tiettyjen maitotuotteiden toimittamiseksi koulujen oppilaille myönnettävän tuen kansallisesta täytäntöönpanosta:

a) neuvoston asetus (EY) N:o 1255/1999 maito ja maitotuotealan yhteisistä markkinajärjestelyistä (jäljempänä neuvoston asetus)

b) komission asetus (EY) N:o 2707/2000 yksityiskohtaisista säännöistä maidon ja tiettyjen maitotuotteiden toimittamiseksi koulujen oppilaille myönnettävän yhteisön tuen osalta (jäljempänä komission asetus).

2 §
Edunsaajat

Edunsaajina voivat olla säännöllisesti koulua käyvät oppilaat, jotka kuuluvat johonkin seuraavista ryhmistä:

a) esiopetuksen oppilaat

Esiopetuksen oppilaiksi katsotaan päiväkodissa tai koulussa lukukauden, elokuun ja tammikuun, ensimmäisenä koulu-/toimintapäivänä, kirjoilla olevat esiopetusta saavat muut kuin tämän momentin b kohdassa mainitut yli 3-vuotiaat lapset.

b) peruskoulujen oppilaat

c) keskiasteen koulujen oppilaat

Tuettuja maitotuotteita saa käyttää myös aterioiden valmistukseen.

Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään, jakelupisteet eivät saa käyttää tuettuja maitotuotteita aterioiden valmistukseen.

Jakelupisteen perustellusta pyynnöstä maa- ja metsätalousministeriö voi kuitenkin antaa kyseiselle pyynnön esittäjälle luvan poiketa 3 momentista.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan "jakelupisteellä" toimittajan tai kunnan hakiessa tukea:

a) tuotteiden välittäjää, jolla ei ole itse tukeen oikeutettuja oppilaita, esimerkiksi vanhainkotia, terveyskeskusta tai kunnan keskuskeittiötä

b) koulun tai päiväkodin keittiötä, joka tekee ruokaa myös muille kuin tukeen oikeutetuille yksiköille.

3 §
Tukikelpoiset maitotuotteet

Tukea voidaan myöntää komission asetuksen (EY) N:o 2707/2000 liitteessä säädetyille I―VII kuuluville maidoille ja maitotuotteille.

4 §
Tuettu enimmäismäärä

Komission asetuksen 5 artiklan mukaisen 0,25 litran enimmäismäärän laskennassa otetaan huomioon seuraavat seikat:

a) hakukauden tukikelpoisten maitotuotteiden kokonaismäärät

b) lukukauden alussa (elokuun ja tammikuun) ensimmäisenä koulu- tai toimintapäivänä, koulussa tai päiväkodissa kirjoilla olevat tukeen oikeutetut oppilaat tai lapset. Tätä määrää käytetään tuen haussa koko lukukauden ajan

c) hakukauden koulu-/toimintapäivät.

5 §
Yleiset tuen myöntämisedellytykset

Tukihakemuksen voivat esittää seuraavat osapuolet:

a) koulu

b) koulusta vastaava viranomainen, joka tekee tukihakemuksen oppilaille jaettavista tuotteista tai

c) maa- ja metsätalousministeriön hyväksymä tuotteiden toimittaja.

Edunsaajien opetusta järjestävillä kouluilla ja päiväkodeilla saa olla edellä 1 momentissa tarkoitettujen tuensaajien kanssa kalenterikuukautta kohti voimassa vain yksi valtuutus.

Rajoittamatta toisen momentin soveltamista edellä 1 momentin a ja b kohdissa määritellyltä hakijalta ei voida hyväksyä kahta hakemusta samalle lukukaudelle.

Tämän pykälän 1 momentin a ja b kohdissa määriteltyjen hakijoiden tulee ilmoittaa 4 §:n b ja c kohdissa määritellyt tiedot tukihakemuksessa. Ilmoitukset tulee perustua kirjallisiin asiakirjoihin, jotka on pidettävä valvontaviranomaisten saatavilla. Tämän pykälän 1 momentin c kohdassa määritellyn hakijan tulee ilmoittaa 4 §:n b ja c kohdissa määritellyt tiedot tukihakemuksessa, jotka perustuvat edunsaajan koulun, päiväkodin tai kunnan antamaan ilmoitukseen. Kyseiset tiedot on pidettävä valvontaviranomaisten saatavilla.

6 §
Hakijoiden hyväksyminen

Koulujen, päiväkotien, jakelupisteiden sekä tukea hakevien kuntien ja tuotteiden toimittajien tulee rekisteröityä maa- ja metsätalousministeriön interventioyksikköön ennen tuen käyttöönottoa. Rekisteröinti tarkoittaa, edunsaajalla tai tuensaajalla on mahdollisuus hakea kyseistä tukea.

Rekisteröintilomakkeen allekirjoituksella rekisteröinnin hakija antaa komission asetuksen 8 ja 9 artiklan mukaisen sitoumuksen. Hyväksynnän saaneen yksikön tulee viipymättä ilmoittaa rekisteröintiin liittyvien tietojen muutoksista maa- ja metsätalousministeriön interventioyksikköön.

7 §
Yleiset hyväksyntäedellytykset

Toimittajan hakiessa tuen on sen heijastuttava välittömästi edunsaajan maksamaan hintaan. Toimittajalla on oltava käytössään kaksihintajärjestelmä, jossa edunsaajalla on mahdollisuus tilata tukeen oikeutettuja maitotuotteita joko normaaliin tai tuettuun hintaan.

Jakelupisteen on haettava 6 §:ssä tarkoitettua rekisteröintiä, mikäli tukea hakee 5 §:n b tai c kohdissa määritelty hakija.

8 §
Maksupyyntö

Tämän asetuksen 5 §:n 1 momentin a ja b kohdissa määritellyt hakijat voivat tehdä maksupyyntöjä kaksi kertaa vuodessa lukukausittain jälkikäteen. Syyslukukauden maksupyynnöt voivat kattaa kalenterikuukaudet 8―12. Kevätlukukauden maksupyynnöt voivat kattaa kalenterikuukaudet 1―7.

Tämän asetuksen 5 §:n 1 momentin c kohdassa määritelty hakija voi tehdä maksupyyntöjä kalenterikuukausittain jälkikäteen.

Maksupyyntö tulee tehdä maa- ja metsätalousministeriöstä saatavalla tukihakemuslomakkeella.

Jos tukea hakee 5 §:n b tai c kohdissa määritelty hakija, tukihakemukseen on oheistettava liitteenä seuraavat tiedot:

a) yksittäiset koulut ja päiväkodit

- tuen hakukausi ja vuosi

- tuen hakijan nimi

- tuen hakijan rekisterinumero

- koulun/päiväkodin, jolle toimittaja on hakukautena tuettuja tuotteita toimittanut tai kunta hakenut tukea, nimi, rekisterinumero, 4 §:n b tai c kohdissa määritellyt koulu-/toimintapäivä- ja oppilas-/lapsimäärätiedot

- hakukautena koulun tai päiväkodin tukeen oikeutetuille oppilaille/lapsille ostetut tuotemäärät ja tuet yhteensä tuotenumeroiden mukaisesti tuotteittain sekä kokonaistuki yhteensä

- maidot ilmoitetaan litroina, jogurtit jogurttikiloina ja juustot juustokiloina

b) keskuskeittiöt ja jakelupisteet

- tuen hakukausi ja vuosi

- tuen hakijan nimi

- tuen hakijan rekisterinumero

- keskuskeittiön/jakelupisteen nimi ja rekisterinumero, jolle toimittaja on hakukautena tuettuja tuotteita toimittanut tai kunta hakenut tukea

- keskuskeittiön/jakelupisteen alaisten koulujen ja päiväkotien 4 §:n b tai c kohdissa määritellyt koulu-/toimintapäivä- ja oppilas-/lapsimäärätiedot

- hakukautena keskuskeittiön/jakelupisteen tukeen oikeutetuille oppilaille/lapsille ostetut tuotemäärät ja tuet yhteensä tuotenumeroiden mukaisesti tuotteittain sekä kokonaistuki yhteensä

- maidot ilmoitetaan litroina ja jogurtit jogurttikiloina ja juustot juustokiloina.

9 §
Valvontatoimenpiteet

Tämän asetuksen 5 §:n c kohdassa määritellyn hakijan valvontaa suorittaa maa- ja metsätalousministeriön ja valtiovarainministeriön väliseen sopimukseen perustuen Tullilaitos. Tämän asetuksen 5 §:n a ja b kohtien hakijoiden osalta sekä 5 §:n b ja c hakijoiden alaisten edunsaajien osalta valvontaa suorittaa maa- ja metsätalousministeriön määräyksellä työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastot ja Ahvenanmaan lääninhallitus.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä heinäkuuta 2001. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksessa tarkoitettujen tukijärjestelyjen valmistelutoimiin.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Tiina Saatsi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.