594/2001

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä 2 päivänä helmikuuta 2001 annetun lain (101/2001) 24 §:n 1 momentin nojalla:

Irrottaminen elävältä henkilöltä
1 §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lupa elävän ihmisen elimen tai kudoksen irrottamiseen toisen ihmisen sairauden tai ruumiinvamman hoitoa varten on sen terveydenhuollon toimintayksikön haettava, jossa elin tai kudos aiotaan irrottaa.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen, joka koskee uusiutumattoman elimen tai kudoksen irrottamista 18-vuotta täyttäneestä täysivaltaisesta luovuttajasta, on liitettävä:

1) selvitys siitä, että luovuttajalle on selostettu toimenpiteen merkitys ja vaikutukset hänelle itselleen ja vastaanottajalle;

2) selvitys siitä, että luovuttajalle on selostettu suostumuksen vapaaehtoisuus ja se, että luovuttaja voi perua suostumuksensa ilman syytä milloin hyvänsä ennen irrotusta;

3) luovuttajan allekirjoittama kirjallinen suostumus irrottamiseen;

4) irrottamisesta päättävän erikoislääkärin ja psykiatrian erikoislääkärin lausunnot, joista tulee käydä selville luovuttajan terveydentila ja sopivuus luovuttajaksi;

5) vastaanottajaa hoitavan erikoislääkärin lausunto, josta tulee käydä selville vastaanottajan terveydentila, elinsiirron merkitys sairauden hoitokeinona ja vastaanottajan sopivuus elinsiirtoon sekä sukulaisuussuhde luovuttajaan;

6) selvitys elimestä tai kudoksesta, joka aiotaan irrottaa.

3 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen, joka koskee uusiutuvan kudoksen irrottamista alaikäisestä tai vajaakykyisestä luovuttajasta, on liitettävä:

1) selvitys siitä, että huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle ja luovuttajalle, sikäli kuin se luovuttajan ikään ja kehitystasoon nähden taikka muutoin on mahdollista, on selostettu toimenpiteen merkitys ja vaikutukset luovuttajalle ja vastaanottajalle;

2) selvitys luovuttajan mielipiteestä, sikäli kuin se hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden taikka muutoin on mahdollista;

3) huoltajan tai muun laillisen edustajan allekirjoittama kirjallinen suostumus irrottamiseen;

4) tarvittaessa selvitys laillisesta edustajasta;

5) erikoislääkärin lausunto luovuttajan kehitysasteesta ja terveydentilasta sekä sopivuudesta luovuttajaksi, tarvittaessa lisäksi lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian tai psykiatrian erikoislääkärin lausunto luovuttajan psyykkisestä terveydentilasta ja sopivuudesta luovuttajaksi;

6) selvitys irrottamisen erityisestä syystä; selvityksestä tulee käydä ilmi vastaanottajan sairaus ja hoitomahdollisuudet sekä sukulaisuussuhde luovuttajaan;

7) selvitys siitä, mitä uusiutuvaa elintä tai kudosta aiotaan irrottaa.

Sikiön sekä raskauden keskeyttämisen tai keskenmenon yhteydessä poistettujen elimien ja kudoksien talteenotto
4 §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lupa raskauden keskeyttämisen tai keskenmenon yhteydessä poistettujen elimien ja kudoksien talteenottoon lääketieteellistä tarkoitusta varten on sen terveydenhuollon toimintayksikön haettava, jossa talteenotto tapahtuu.

5 §

Edellä 4 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä selvitys:

1) elimistä tai kudoksista, joita aiotaan ottaa talteen;

2) talteenottotoimenpiteestä;

3) talteenoton erityisestä lääketieteellisestä syystä;

4) siitä, miten naisen suostumus pyydetään;

5) siitä, että hoitoon osallistuvat lääkärit eivät osallistu talteenotosta tai käytöstä päättämiseen;

6) hoitotilanteessa naisen sukulaisuussuhteesta vastaanottajaan;

7) siitä, missä mahdollinen elimien ja kudoksien edelleen käsittely tapahtuu;

8) siitä, kuka vastaa toiminnasta elimien ja kudoksien käsittelyn eri vaiheissa;

9) toiminnan laajuudesta ja jatkuvuudesta.

Ruumiinavauksen yhteydessä tapahtuva tutkimustoiminta
6 §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lupa vainajan ruumiin käyttöön tai vainajan elimen ja kudoksen irrottamiseen lääketieteellistä tutkimustoimintaa varten on sen terveydenhuollon toimintayksikön, laitoksen tai lääninhallituksen haettava, joka vastaa ruumiinavauksen suorittamisesta.

7 §

Edellä 6 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä selvitys:

1) elimistä ja kudoksista, joita aiotaan käyttää tai irrottaa;

2) mahdollisesta irrotustoimenpiteestä;

3) tutkimuksen erityisestä lääketieteellisestä syystä;

4) siitä, missä mahdollinen kudoksien ja elimien edelleen käsittely tapahtuu;

5) siitä, kuka vastaa toiminnasta elimien ja kudoksien käsittelyn eri vaiheissa;

6) toiminnan laajuudesta ja jatkuvuudesta.

Ruumiinavauksen yhteydessä tapahtuva opetustoiminta
8 §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lupa vainajan ruumiin käyttöön tai vainajan elimen ja kudoksen irrottamiseen lääketieteellistä opetustoimintaa varten on sen terveydenhuollon toimintayksikön, laitoksen tai lääninhallituksen haettava, joka vastaa ruumiinavauksen suorittamisesta.

9 §

Edellä 8 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä:

1) opeteltavaa erikoisalaa edustavalta asiantuntijalta lausunto, josta tulee käydä ilmi erityinen lääketieteellinen tarve ja syy kuolleen ruumiin käytölle;

2) selvitys siitä, kuinka kuolleen ruumista käytetään opetustoiminnassa;

3) toiminnan laajuus ja jatkuvuus.

Elimien ja kudoksien muuttunut käyttö
10 §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lupa elimien ja kudoksien käyttämiseen muuhun lääketieteelliseen tarkoitukseen kuin mihin ne on irrotettu on sen terveydenhuollon toimintayksikön haettava, jonka toimintaa varten elimet tai kudokset on irrotettu tai otettu talteen.

11 §

Edellä 10 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä selvitys:

1) elimistä tai kudoksista, joita aiotaan käyttää muuhun kuin niiden irrottamisen syynä olleeseen tarkoitukseen;

2) syystä, joka on estänyt elimien tai kudoksien käytön alkuperäiseen irrotuksen syynä olleeseen tarkoitukseen;

3) siitä uudesta lääketieteellisestä käyttö- tarkoituksesta, johon elin tai kudos aiotaan käyttää;

4) siitä, missä mahdollinen elimien ja kudoksien edelleen käsittely tapahtuu;

5) siitä, kuka vastaa toiminnasta elimien ja kudoksien käsittelyn eri vaiheissa;

6) toiminnan laajuudesta ja jatkuvuudesta.

Kudosnäytteiden tutkimuskäyttö
12 §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lupa kudosnäytteiden käyttämiseen lääketieteelliseen tutkimukseen on sen terveydenhuollon toimintayksikön, laitoksen tai lääninhallituksen haettava, jonka toimintaa varten kudosnäytteet on otettu tai jossa tutkimus tehdään.

13 §

Edellä 12 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä selvitys:

1) kudosnäytteistä, joita tutkimuksessa aiotaan käyttää;

2) tutkimuksista joita kudosnäytteille aiotaan suorittaa;

3) tarvittavien kudosnäytteiden määrästä, tutkimustoiminnan laajuudesta ja kestosta;

4) tutkimuksen erityisestä lääketieteellisestä syystä;

5) siitä, missä mahdollinen kudosnäytteiden edelleen käsittely tapahtuu;

6) siitä, kuka vastaa toiminnasta näytteiden käsittelyn eri vaiheissa.

Ohjeet
14 §

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

Voimaantulo
15 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2001

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Hallitussihteeri
Harri Sintonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.