557/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esityksestä,

kumotaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 16 päivänä elokuuta 1996 annetun asetuksen (632/1996) 3 §, 13 §:n 2 momentti ja 21 §,

muutetaan 9, 10, 12, 20, 28 ja 33 § sekä

lisätään asetukseen uusi 4 a, 24 a, 28 a ja 30 a § seuraavasti:

4 a §
Kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvat pakkaukset

Jollei kyse ole 1 §:n 2 momentissa tarkoitetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta, kuljetukseen käytettävän kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvan pakkauksen materiaalin on kestettävä haurasmurtumaa vastaan -40 °C:n lämpötilaan saakka.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta materiaalin kestävyydestä pakkauksessa tulee olla merkintä "-40 °C" vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (302/2001) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun vaatimustenmukaisuusmerkinnän ja tarkastuslaitoksen tunnusnumeron jäljessä tai muu turvatekniikan keskuksen hyväksymä merkintä.

9 §
Pakkauksen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävän pakkauksen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta säädetään vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:ssä.

10 §
ADR- ja RID-pakkausten käyttö

Vaarallisten aineiden kuljetuksessa saa pakkauksina, kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvia pakkauksia lukuun ottamatta, käyttää myös voimassa olevien ADR-määräysten tai kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 5/85; COTIF) liitteen B (CIM) liitteenä olevien vaarallisia aineita koskevien RID-määräysten mukaan tyyppihyväksyttyjä pakkauksia, IBC-pakkauksia (suurpakkauksia) ja suurpäällyksiä. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksissa tarkoitetuissa tapauksissa muovipakkausten pudotuskoe on ADR- ja RID-määräyksistä poiketen kuitenkin tehtävä -40 °C lämpötilassa. Pakkauksessa tulee tällöin olla määräysten mukainen merkintä pudotuskokeen lämpötilasta taikka rahtikirjaan tai vastaavaan lähetyskirjaan on tehtävä merkintä: "Pakkaus ADR/RID-määräysten mukainen, koestettu -40 °C". Muuten ulkomaisten tarkastuslaitosten suorittamien vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvien tehtävien ja toimenpiteiden hyväksymisestä säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 13 c §:n 4 momentissa.

Ulkomailla täytetyn, muualla kuin Suomessa ADR- ja RID-määräysten mukaisesti hyväksytyn, kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvan pakkauksen saa ADR-määräysten mukaisen kuljetuksen päätyttyä Suomessa kuljettaa tyhjennettäväksi ja palauttaa ulkomaille tyhjänä takaisin ilman 4 a §:ssä tarkoitettua merkintää, jos lähettäjä vakuuttaa rahtikirjassa, että pakkaus ja sen varusteet ovat kestäviä haurasmurtumaa vastaan –40 °C lämpötilaan saakka, seuraavasti: "Pakkaus ja sen varusteet ovat kestäviä –40 °C:ssa".

12 §
Ilmoitus pakkauksen rikkoutumisesta

Lähettäjä, kuljetuksen suorittaja ja vastaanottaja ovat velvollisia ilmoittamaan tavanomaisissa kuljetusoloissa tapahtuneesta hyväksytyn tai muuten vaatimustenmukaiseksi osoitetun pakkauksen rakenteen rikkoutumisesta säteilyturvakeskukselle, jos rikkoutuminen on tapahtunut radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa, ja turvatekniikan keskukselle, jos rikkoutuminen on tapahtunut muiden vaarallisten aineiden kuljetuksessa.

20 §
Ulkomaisen säiliön käyttöönotto

Ulkomailla valmistetun ja maahantuodun säiliön valmistaja tai maahantuoja ei saa luovuttaa säiliötä käytettäväksi ennen kuin VAK- tarkastuslaitos ja kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvien säiliöiden osalta ilmoitettu laitos on hyväksynyt säiliön rakennetyypin ja tarkastuksessaan todennut, että säiliö on Suomessa voimassa olevien säännösten mukainen. Radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun säiliön hyväksyy käyttöön säteilyturvakeskus.

Jos ulkomailla valmistetun ja maahantuodun säiliön tarkastukset ja testit on suorittanut ADR- tai RID-määräyksissä tarkoitettu toimivaltainen viranomainen tai sen valtuuttama yhteisö Suomessa voimassa olevien säännösten mukaisesti ja tästä esitetään asianmukainen todistus selvityksineen, tarkastusta ei tarvitse uusia, jollei erityistä syytä tarkastuksen uusimiseen ilmene.

24 a §
Radioaktiivisten aineiden kuljetusten hyväksyminen ja ilmoittaminen

Lähettäjän on haettava hyväksyntä radioaktiivisten aineiden kuljetukseen säteilyturvakeskukselta ja ilmoitettava niiden kuljetuksista säteilyturvakeskukselle, jollei liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella toisin säädetä.

28 §
Viranomaiset

Poliisiviranomaiset valvovat vaarallisten aineiden tiekuljetuksia. Suomesta lähteviä ja Suomeen tulevia vaarallisten aineiden tiekuljetuksia valvovat myös tullilaitos ja rajavartiolaitos kumpikin toimialallaan. Puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvista kuljetuksista säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa.

28 a §
Valvontaviranomaisten yhteistyö

Edellä 28 §:ssä mainitut valvontaviranomaiset antavat vaarallisten aineiden kuljetusten valvomiseksi virka-apua ulkomaisille valvontaviranomaisille, jos sen antaminen perustuu Euroopan yhteisöjen säännöksiin tai Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen velvoitteisiin. Suomalaisen valvontaviranomaisen on ilmoitettava toistuvista ja vakavista rikkomuksista, jotka vaarantavat vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuuden, sen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa rikkomukseen osallistunut ajoneuvo on rekisteröity tai yritys perustettu, jos tällainen ilmoittaminen perustuu yhteisön säännöksiin tai kansainvälisen sopimuksen velvoitteisiin.

Edellä 28 §:ssä mainittujen suomalaisten valvontaviranomaisten on ilmoitettava ulkomailla tapahtuneiden, vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuuden vaarantavien, toistuvien ja vakavien rikkomusten seurauksena liikenteenharjoittajaan tai yritykseen nähden Suomessa toteutetuista seuraamuksista ulkomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle, jos ilmoittaminen perustuu Euroopan yhteisöjen säännöksiin tai Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen velvoitteisiin.

30 a §
Ilmoitukset pakkauksen tai säiliön hyväksymisestä

Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun pakkauksen tai säiliön tyyppihyväksymisestä tai muusta vastaavasta vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta turvatekniikan keskukselle.

Säteilyturvakeskus pitää rekisteriä radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitetuista pakkauksista ja säiliöistä, jotka on tyyppihyväksytty tai joiden tyypin vaatimustenmukaisuus on muuten osoitettu. Jos pakkaus tai säiliö on tarkoitettu muiden vaarallisten aineiden kuljetukseen, rekisteriä pitää turvatekniikan keskus.

33 §
Ohjeet

Liikenne- ja viestintäministeriö, sisäasiainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, turvatekniikan keskus, säteilyturvakeskus, geenitekniikan lautakunta, Ajoneuvohallintokeskus, tullilaitos ja rajavartiolaitos voivat tarvittaessa antaa ohjeita toimialaansa kuuluvista asioista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia pakkauksia ja säiliöitä saa edelleen käyttää Suomessa.

Neuvoston direktiivi 95/50/EY (395L0050); EYVL N:o L 249, 17.10.1995, s. 35
Neuvoston direktiivi 1999/36/EY (31999L0036); EYVL N:o L 138, 1.6.1999, s. 20
Komission direktiivi 2001/7/EY (32001L0007); EYVL N:o L 30, 1.2.2001, s. 43

Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Liikenneneuvos
Seija Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.