555/2001

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus kemikaaliasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetun kemikaaliasetuksen (675/1993)1 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta sekä 2 momentin 7 kohta, 2 §:n 1 momentin 6 kohta, 4 §, 6 §, 8― 12 §:n otsikot, 15 §:n 1 momentin 5 kohta, 16 §:n 1 momentti, 2 momentin 2, 3 ja 9 kohta sekä 3 momentti, 18 §:n 1 ja 2 momentti sekä 3 momentin 1 ja 8 kohta, 19 §:n 2 momentti sekä 23 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 3 momentti asetuksessa 256/1997, 8 §:n otsikko asetuksessa 1153/1994, 16 §:n 2 momentti asetuksessa 287/1998 ja 19 §:n 2 momentti asetuksessa 369/1998, sekä

lisätään 1 §:n 1 momenttiin uusi 5 kohta ja uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 2 §:n 1 momenttiin uusi 4 kohta, jolloin nykyinen 4―9 kohta siirtyvät 5―10 kohdaksi, 15 §:ään uusi 2 momentti, 16 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 287/1998, uusi 4―6 momentti sekä 17 §:ään uusi 2 momentti, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kemikaalilain soveltamisesta:


3) kemikaalin (aineen ja valmisteen) luokitukseen, päällykseen ja merkitsemiseen;

4) tiedonantovelvollisuuteen ja kemikaalirekisteriin sekä

5) vaarallisen kemikaalin mainostamiseen.

Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin lopulliselle käyttäjälle tarkoitettuihin käyttövalmiisiin valmisteisiin:


7) elimistön sisään asennettavaan (invasiiviseen) tai välittömästi ihmiskehon kanssa kosketuksissa käytettävään lääkinnälliseen laitteeseen, silloin kuin sitä koskevassa erityislainsäädännössä taataan kemikaaleille sama päällysmerkintöjä ja käyttöturvallisuustiedotetta koskeva suojelun taso kuin kemikaalilainsäädännössä.

Räjähteisiin ei sovelleta 15 ja 16 §:ssä tarkoitettuja päällyksen turvallisuutta ja merkintöjä koskevia vaatimuksia.


2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


4) välituotteella kemiallista ainetta, jota yksinomaan valmistetaan ja kulutetaan loppuun tai käytetään kemiallisessa prosessissa aineen muuttamiseksi toiseksi kemialliseksi aineeksi;


6) markkinoille luovuttamisella luovuttamista kolmansien osapuolten saataville; myös maahantuonti Euroopan yhteisön tullialueelle on markkinoille luovuttamista;


4 §
Ominaisuuksien testaaminen ja arviointi

Tässä asetuksessa tarkoitettu kemikaalin testaus on tehtävä yleisesti hyväksyttyjen testimenetelmien mukaisesti siten kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella tarkemmin määrätään. Laboratoriotestit tulee tehdä noudattaen kemikaalilain 57 §:n mukaista hyvää laboratoriokäytäntöä. Hyvää laboratoriokäytäntöä ei kuitenkaan vaadita osoitetuksi valmisteiden fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien testaamisessa.

Kun olemassa olevasta aineesta on tietoja, jotka on hankittu muiden kuin edellä tarkoitettujen testimenetelmien avulla, toiminnanharjoittajan on päätettävä, voidaanko kemikaali luokitella ja merkitä tällaisten tietojen perusteella.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa ympäristöministeriötä kuultuaan uuden aineen terveydelle ja ympäristölle aiheuttaman vaaran arviointimenettelyä koskevat ohjeet.

6 §
Selvitysvelvollisuus

Valmistajan, maahantuojan ja jakelijan on selvitettävä aineen ominaisuuksia koskevat olennaiset ja saatavilla olevat tiedot sellaisesta kaupallisessa käytössä olevien aineiden luetteloon sisältyvästä vaarallisesta aineesta, jota ei ole mainittu 5 §:ssä tarkoitetussa aineluettelossa. Näihin tietoihin perustuen kemikaalit on luokiteltava, pakattava ja merkittävä tämän asetuksen määräysten mukaisesti.

Valmistajan, maahantuojan tai jakelijan tekemät 1 momentissa tarkoitetut luokitukset ja merkinnät ovat voimassa kunnes aineluettelossa toisin määrätään.

8 §

Ilmoitetun uuden aineen markkinoille luovuttaminen

9 §

Poikkeukset uuden aineen ilmoituksista

10 §

Uuden aineen seurantatiedot

11 §

Uuden aineen ilmoitukseen viittaaminen

12 §

Uuden aineen ilmoituksen käsittely

15 §
Päällys

Vaarallisia kemikaaleja ei saa luovuttaa markkinoille tai käyttöön, elleivät niiden päällykset täytä seuraavia vaatimuksia:


5) päällyksessä, joka sisältää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella määrättävää vähittäismyyntiin tarkoitettua kemikaalia, on oltava sellainen lapsiturvallinen suljin (turvasuljin) ja näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella määrätään; sekä


Valmisteiden päällysten katsotaan olevan tämän asetuksen mukaisia, lukuun ottamatta 5)-kohdassa tarkoitettuja erityisiä pakkausvaatimuksia, jos ne täyttävät vaarallisille aineille rautatie-, maantie-, sisävesi-, meri- tai lentokuljetuksessa asetetut vaatimukset.

16 §
Merkinnät

Vaarallista kemikaalia ei saa luovuttaa markkinoille tai käyttöön, elleivät sen päällysmerkinnät täytä tässä pykälässä säädettyjä vaatimuksia.

Päällykseen on merkittävä selkeästi ja pysyvällä tavalla:


2) Euroopan yhteisön alueelle sijoittuneen kemikaalin markkinoille tai käyttöön luovuttamisesta vastaavan toiminnanharjoittajan nimi, osoite ja puhelinnumero;

3) valmisteen sisältämät vaaralliset aineet siten kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella määrätään;


9) muut kemikaalin turvallisen käytön edellyttämät merkinnät siten kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella määrätään.

Tässä asetuksessa tarkoitetun kemikaalin päällyksessä ei saa olla mainintaa "ei-myrkyllinen", "ei-haitallinen", "ympäristöystävällinen", "ekologinen" tai muuta vastaavaa väitettä, joka tarkoittaa, että kemikaali ei ole vaarallinen. Tämä ei kuitenkaan koske torjunta-ainelaissa tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden merkintöjä, joista säädetään erikseen torjunta-ainelainsäädännön nojalla.

Kemikaalilain 17 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetun vaaraa aiheuttavan kemikaalin päällykseen on merkittävä 1 momentin 1, 2 ja 9 kohdissa määrätyt merkinnät. Nämä merkinnät on myös tehtävä niihin valmisteisiin, joita ei luokitella vaaralliseksi, mutta jotka on varustettava turvasulkimella tai näkövammaisten vaaratunnuksella. Lisäksi 1 ja 2 kohdan tiedot on merkittävä kohdassa 9 tarkoitettuihin valmisteisiin, joita ei luokitella vaaralliseksi.

Torjunta-ainelaissa tarkoitetun kasvinsuojeluaineen päällykseen merkitään edellä mainittujen tietojen lisäksi torjunta-aineen hyväksymisen yhteydessä määrätyt päällysmerkinnät sekä teksti: "Noudata käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi". "För att undvika risker för människor och miljö, följ bruksanvisningen."

Erikseen määriteltävien ympäristölle vaarallisten valmisteiden varoitusmerkinnöistä voidaan poiketa siten kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään, jos valmisteiden voidaan osoittaa olevan ympäristöä säästäviä.

17 §
Mainostaminen

Varoitusmerkintöjen mukainen varoitusmerkin nimi tai nimet on mainittava valmistetta kuluttajille mainostettaessa etämyynnin yhteydessä, kun ostosopimuksen voi tehdä näkemättä ensin valmisteen varoitusmerkintöjä. Tämä vaatimus ei kuitenkaan rajoita kuluttajansuojasta etäsopimuksissa annetun lainsäädännön soveltamista.

18 §
Käyttöturvallisuustiedote

Toiminnanharjoittajan, joka vastaa kemikaalilain 17 § 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetun vaaralliseksi luokitellun kemikaalin luovuttamisesta markkinoille tai käyttöön, on toimitettava kemikaalin vastaanottajalle käyttöturvallisuustiedote kemikaalia ensimmäistä kertaa luovutettaessa.

Kemikaalilain 17 § 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettua vaaraa aiheuttavaa, ei luokiteltua valmistetta luovutettaessa markkinoille tai käyttöön, toiminnanharjoittajan on toimitettava käyttöturvallisuustiedote pyynnöstä.

Käyttöturvallisuustiedotteen tulee sisältää seuraavat otsikot ja niiden mukaiset tiedot:

1) kemikaalin ja Euroopan yhteisön alueelle sijoittuneen toiminnanharjoittajan tunnistustiedot;


8) altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet;


19 §
Tietojen toimittaminen kemikaalista

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus saa välittää saamansa salassa pidettävät tiedot valmisteen koostumuksesta myrkytystietokeskukselle myrkytysten hoito-ohjeiden antamista varten.


23 §
Paikallinen valvonta

Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa, että:

1) markkinoille luovutettavat kemikaalit on luokiteltu ja pakattu sekä niiden päällykset on merkitty asetuksen mukaisesti;

2) kemikaaleista on laadittu käyttöturvallisuustiedotteet ja uusista aineista on tehty ilmoitukset; ja että

3) tiedot kemikaalilain 17 § 3 momentissa tarkoitetuista kemikaaleista on toimitettu kemikaalirekisterin tuoterekisteriin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY; EYVL N:o L 200, 30.7.1999, s. 1
Komission direktiivi 2001/ /EY; EYVL N:o L (direktiivin67/548/ETY 28. tekninen mukautus, ei vielä julkaistu EY:n virallisessa lehdessä)

Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 2001

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Neuvotteleva virkamies
Juha Pyötsiä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.