553/2001

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus aikuiskoulutustuen ansio-osan perusteena olevan palkan määrittämisestä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään aikuiskoulutustuesta 28 päivänä joulukuuta 2000 annetun lain (1276/2000) 12 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Aikuiskoulutustuesta annetun lain (1276/ 2000) 12 §:ssä tarkoitetun ansio-osan laskemisen perusteena käytetään päätoimesta saatua vakiintuneena pidettävää palkkatuloa (vakiintunut palkka) yhteensä vähintään 12 kuukauden ajalta.

Vakiintunut palkka määritetään työnantajan hakemusvuotta ja edellistä kalenterivuotta sekä tarvittaessa myös aikaisempia vuosia koskevien palkkatodistusten perusteella.

Palkkatodistuksen tulee sisältää tiedot palvelussuhteen alkamis- ja päättymisajankohdista, ja siihen merkitään erikseen lomaraha tai lomaltapaluuraha, lomakorvaus ja muut erät, joita 3 §:n mukaan ei voida ottaa huomioon vakiintunutta palkkaa määritettäessä. Työnantajan on lisäksi tarvittaessa ilmoitettava ajanjaksoon sisältyvät 2 §:n 3 momentissa tarkoitetut kaudet.

2 §

Vakiintunut palkka lasketaan siten, että hakemisvuotta aiemman ajan vuosipalkka jaetaan luvulla 12 ja näin laskettuja keskimääräisiä kuukausiansioita lisätään hakemusvuoden ansioihin niin monta, että ansiot tulevat huomioon otetuiksi yhteensä 12 kuukaudelta. Ansio-osan perusteena oleva kuukausipalkka saadaan jakamalla näin laskettu palkan määrä luvulla 12.

Jos palkanmaksukausi on muu kuin kalenterikuukausi, palkka lasketaan vastaavasti päivien perusteella siten, että edellisen kalenterivuoden ansiot jaetaan luvulla 365 ja näin laskettuja keskimääräisiä päiväansioita lisätään hakemusvuoden ansioihin niin monta, että ansiot tulevat huomioon otetuiksi yhteensä 365 päivältä.

Jos henkilö on aikuiskoulutustuesta annetun lain 7 §:n 3 momentissa tarkoitetun syyn, opiskelun, sairauden, laitoshoidon, lomautusten tai näihin rinnastettavan syyn vuoksi taikka määräaikaisten työsuhteiden välillä ollut pois työstä yhdenjaksoisesti vähintään kuukauden saamatta tältä ajalta palkkaa, näitä ajanjaksoja ei oteta huomioon laskettaessa vakiintunutta palkkaa 1 momentin mukaisesti. Jos edellä tarkoitettu ajanjakso on muu kuin kalenterikuukausi, palkka lasketaan päivien perusteella siten kuin 2 momentissa säädetään.

3 §

Vakiintunut palkka määritetään veron ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, josta on vähennetty lomaraha tai lomaltapaluuraha ja vuosilomakorvaus sekä satunnaiset kerran vuodessa tai muutoin epäsäännöllisesti maksetut lisät tai korvaukset. Vakiintunutta palkkaa määritettäessä otetaan huomioon palkkatulot, jotka on maksettu palkan määrittämisen perusteena olevana ajanjaksona, vaikka ne olisi ansaittu muuna ajanjaksona tehdystä työstä. Palkan määrittämisen ajanjaksona ansaittuja palkkoja ei oteta huomioon siltä osin, kuin ne on maksettu palkan määrittämisjakson jälkeen.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Hallitussihteeri
Ari Pulkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.