517/2001

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 11 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla 11 päivänä tammikuuta 1995 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (27/1995) 11 § seuraavasti:

11 §
Koirat ja kissat

Yli kolmen kuukauden ikäisten koirien ja kissojen sisämarkkinakaupassa on noudatettava seuraavaa:

1) eläimessä ei lähtöpäivänä saa olla tarttuvien tautien oireita;

2) eläimen on oltava tunnistettavissa tatuoinnilla tai mikrosirulla;

3) eläimellä on oltava virkaeläinlääkärin tai lähtötilasta vastaavan eläinlääkärin antama todistus, josta ilmenee, että se on kolmen kuukauden iän jälkeen rokotettu raivotautia vastaan vuosittain tai kyseiselle rokotteelle hyväksytyn väliajoin ja että rokotteena on käytetty inaktivoitua, Euroopan pharmakopean mukaisesti valmistettua rokotetta;

4) 3 kohdan mukaisesta todistuksesta tulee ilmetä myös käytetyn rokotteen nimi ja eränumero;

5) koiran on oltava rokotettu penikkatautia vastaan;

6) eläimellä on oltava eläinlääkärin antama todistus, josta ilmenee, että eläimelle on vähintään 24 ja enintään 72 tuntia ennen sen saapumista Suomeen tai ennen Suomeen päättyvän lento- tai laivamatkan alkamista annettu asianmukainen annos pratsikvantelia sisältävää, asianomaiselle eläinlajille hyväksyttyä lääkettä ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan;

7) 6 kohdassa tarkoitetusta todistuksesta on ilmettävä myös lääkkeen nimi, annostus ja antotapa;

8) eläimeltä ei vaadita 6 kohdassa tarkoitettua lääkitystä, jos se tuodaan suoraan Ruotsista, Norjasta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta tai Irlannista, taikka jos eläin tuodaan Suomeen enintään 24 tunnin kuluessa siitä, kun se on viety pois Suomesta; sekä

9) eläimellä on oltava neuvoston direktiivin 92/65/ETY 10 artiklan 2 kohdan mukainen eläinlääkärin todistus tai yksilöllinen koira- tai kissapassi, josta ilmenevät tunnistusta, rokotusta ja heisimatolääkitystä koskevat tiedot.

Alle kolmen kuukauden ikäisten koirien ja kissojen sisämarkkinakaupassa on noudatettava seuraavaa:

1) eläimen on oltava 1 momentin 1 ja 9 kohdan mukainen;

2) eläin ei saa olla peräisin tilalta, jolla on voimassa viranomaisten määräämiä rajoituksia eläintautien vuoksi; sekä

3) eläimen on oltava lähtötilalla syntynyt ja siellä jatkuvasti syntymästään lähtien pidetty.

Yksityishenkilöiden Ruotsista, Norjasta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Irlannista mukanaan tuomien yli kolmen kuukauden ikäisten koirien ja kissojen on oltava 1 momentin 1 kohdan mukaisia ja muista jäsenmaista vastaavissa tapauksissa tuotavien eläinten 1 momentin 1, 3, 4 ja 6―8 kohdan vaatimusten mukaisia, sekä Huippuvuorilta vastaavissa tapauksissa tuotavien eläinten 1 momentin 1, 3 ja 4 kohdan vaatimusten mukaisia. Yksityishenkilöiden kaikista jäsenmaista mukanaan tuomien alle kolmen kuukauden ikäisten koirien ja kissojen on oltava 1 momentin 1 kohdan mukaisia.

Koirien ja kissojen viennissä Ruotsiin, Norjaan, Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan tai Irlantiin on noudatettava neuvoston direktiivin 92/65/ETY 10 artiklan 3 kohdan säännöksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 2001. Asetuksen 11 §:n 1 momentin 6―8 kohdissa säädettyjä vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2001 alkaen Suomeen tuotaviin eläimiin.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Sirpa Kemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.