506/2001

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 9 ja 9 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9 päivänä lokakuuta 1992 annetun asetuksen (912/1992) 9 §:n 2 momentti ja 9 a §, sellaisena kuin niistä on 9 §:n 2 momentti asetuksessa 1309/1999 ja 9 a § asetuksessa 772/1998, seuraavasti:

9 §
Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

Edellä 1 momentissa säädetyn perusmaksun lisäksi voidaan tutkimuksesta ja hoidosta periä kulloinkin voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen suun terveydenhuollon toimenpiteistä enintään seuraavat maksut:

1) Tutkimukset
a) Toimenpideluokituksen SA- ryhmän tutkimuksista käyntikerralta 30 mk
b) lisäksi tehdyistä kuvantamistutkimuksista
― hammaskuvalta 30 mk
― leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta 60 mk
2) Ehkäisevä hoito
Toimenpideluokituksen SC- ryhmän ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpi teistä käyntikerralta 30 mk
3) Sairauksien hoito
Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta kohdassa 4 lueteltuja proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä:
vaativuusluokka maksu mk
0 ― 2 30
3 ― 4 60
5 ― 7 125
8 ― 10 180
11 ― 250
4) Proteettiset toimenpiteet
a) proteesin huolto:
pohjauksella 180 mk
korjaus 125 mk
b) akryyliosa- ja kokoproteesi 600 mk
c) kruunut ja sillat hampaalta 600 mk
d) rankaproteesi 730 mk

9 a §
Suun ja leukojen erikoissairaanhoito

Terveyskeskuksessa annetusta suun ja leukojen erikoissairaanhoidosta voidaan periä 9 §:ssä säädetyn maksun sijasta enintään 8 §:n 1 momentissa tai 8 a §:ssä säädetty maksu silloin kun tutkimuksen ja hoidon perusteena on:

a) hampaiston, leukojen ja kasvojen kehityshäiriö,

b) vaikea, toimintaa haittaava laaja-alainen synnynnäinen hampaistopuutos tai kehityshäiriö,

c) pään ja leukojen alueen kiputila,

d) kaulan ja pään alueen säteilytys tai sytostaattihoito taikka

e) muun kuin hammassairauden takia välttämätön suun hoito.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, terveyskeskusta ylläpitävä kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevaa 9 §:n 2 momenttia voidaan soveltaa 31 päivään joulukuuta 2001 saakka. Maksujen perusteena käytetään tällöin kansaneläkelaitoksen 8 päivänä huhtikuuta 1998 vahvistamaa sairasvakuutuskorvaustaksaa.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Hallitusneuvos
Pekka Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.