437/2001

Annettu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröinnistä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä joulukuuta 1994 Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 11 §:n ja maaseutuelinkeinorekisteristä 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1515/1994) 5 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee viljojen ja nurmikasvien maatiaislajikkeiden, vanhojen kauppalajikkeiden ja kauppalajikkeiden muuntuneiden kantojen rekisteröintiä alkuperäiskasvirekisteriin, joka on maaseutuelinkeinorekisteristä annetussa laissa (1515/1994) tarkoitettu maaseutuelinkeinorekisterin toiminnallinen alarekisteri. Rekisterin pitämisessä on noudatettava mainittua lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Rekisteröintivelvoite on säädetty maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (647/2000) 26 §:n 1 momentissa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) alkuperäiskasvilla maatiaislajiketta, vanhaa kauppalajiketta tai vanhan kauppalajikkeen muuntunutta kantaa;

2) maatiaislajikkeella viljakasvien sekä nurmi- ja rehukasvien maatiaislajikkeiden siemenkaupasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (nro 117/00) tarkoitettujen vilja-, nurmi- ja rehukasvilajien pitkään samalla tilalla tai alueella viljeltyä kantaa, joka suurimmaksi osaksi on muuta alkuperää kuin tieteellisesti jalostettua tunnettua vanhaa kauppalajiketta;

3) vanhalla kauppalajikkeella eri jalostusmenettelyillä tieteellisen kasvinjalostustyön tuloksena syntynyttä lajiketta, joka on jalostettu Suomen viljelyolosuhteisiin, mutta poistettu Suomen kansallisesta lajikeluettelosta; sekä

4) vanhan kauppalajikkeen muuntuneella kannalla lajiketta, jota on viljelty pitkään samalla tilalla niin, että lajikkeen alkuperäiset ominaisuudet ovat muuttuneet lajikkeen sopeutuessa tilan olosuhteisiin.

3 §
Rekisteröinti

Kasvintuotannon tarkastuskeskus, jäljempänä tarkastuskeskus, ylläpitää alkuperäiskasvirekisteriä sen selvittämiseksi, onko maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 26 §:ssä tarkoitettuun sopimukseen haettu lajike sellainen, että kyseisen lajikkeen viljelystä voidaan tehdä asetuksen mukainen sopimus alkuperäiskasvien viljelystä.

Lajike voidaan rekisteröidä alkuperäiskasvirekisteriin hakijalle tarkastuskeskuksen rekisteröintipäätöksellä, jos

1) lajike on alkuperäiskasvilajike;

2) lajikkeelle on tehty tarkastuskeskuksen tai jonkin muun vastaavan viranomaisen suorittama lajiketutkimus, jossa se on todettu riittävän erottuvaksi muista tunnetuista lajikkeista, riittävän yhtenäiseksi ja pysyväksi;

3) lajike ei ole Suomen kansallisessa tai muussa vastaavassa lajikeluettelossa;

4) sillä ei ole voimassa olevaa lajikesuojausta;

5) lajikkeen nimi ei ole lain, järjestyksen tai hyvän tavan vastainen, eikä se ole sekoitettavissa toiseen saman lajiryhmän lajikkeen nimeen, tavaramerkkiin tai toiminimeen;

6) rekisteröinnin hakijalla on edellytykset ylläpitää lajiketta; sekä

7) hakija on esittänyt hyväksyttävät perustelut omistusoikeudestaan lajikkeeseen.

Tarkastuskeskus julkaisee kahdesti vuodessa maaliskuussa ja syyskuussa rekisterissä olevien lajikkeiden nimet, rekisteröinnin haltijat ja ylläpitäjät maatalousalan ammattilehdissä.

4 §
Rekisteröintihakemus

Rekisteröintiä varten on tehtävä kirjallinen hakemus, joka on toimitettava tarkastuskeskukselle. Hakemuksen toimittamiselle ei ole määritettyä hakuaikaa, vaan niitä voidaan toimittaa ympärivuotisesti.

Hakemukseen on merkittävä vähintään seuraavat tiedot:

1) hakijan nimi ja osoite;

2) kunta ja tilatunnus;

3) laji ja lajikkeen nimi;

4) lajikkeen kehityshistoria;

5) hakijan esittämät yksityiskohtaiset perustelut hänen omistusoikeudestaan hakemuksessa esitettyyn alkuperäiskasviin;

6) tulokset tarkastuskeskuksen suorittamasta lajiketutkimuksesta, jos sellainen on jo suoritettu; ja

7) hakijan suostumus häntä koskevien rekisteritietojen julkaisemiseen lajikkeen nimen, rekisteröinnin haltijan ja ylläpitäjän nimen osalta.

Hakija voi tarvittaessa täydentää hakemustaan.

5 §
Rekisteröintipäätös

Tarkastuskeskus tekee hakemuksen perusteella päätöksen rekisteröinnistä sen jälkeen kun lajiketutkimuksen tulokset ovat valmistuneet. Rekisteröintipäätös on maksullinen. Maksun suuruudesta on säädetty maa- ja metsätalousministeriön Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta annetussa päätöksessä (950/1998). Rekisteröintipäätös toimitetaan hakijalle maksuosoituksella.

Rekisteröintipäätökseen ja alkuperäiskasvirekisteriin on merkittävä vähintään seuraavat tiedot:

1) hakijan nimi ja osoite;

2) laji ja lajikkeen nimi;

3) mikä 2 pykälän 2―4 kohdassa tarkoitettu lajikemuoto on kyseessä;

4) päivämäärä, jolloin hakemus on jätetty ja rekisteröintipäätös on tehty; ja

5) lajikkeen ylläpitäjän nimi ja osoite.

Rekisteröinti on voimassa niin kauan kuin rekisteröinnin edellytykset ovat olemassa tai kunnes rekisteröinnin saanut henkilö tai hänen edustajansa ilmoittaa kirjallisesti luopuvansa siitä.

6 §
Lajikkeen ylläpito ja rekisteröinnin peruuttaminen

Rekisteröidystä lajikkeesta voidaan tehdä ylläpitosopimus tarkastuskeskuksen kanssa. Rekisteröinnin haltija voi siirtää lajikkeen ylläpidon toiselle henkilölle, joka sitoutuu ylläpitovelvollisuuteen. Uuden ylläpitäjän on tehtävä ylläpitomuutoksista ilmoitus tarkastuskeskukselle. Tarkastuskeskuksella on oikeus kieltää lajikkeen siirtäminen, jos siirtämisen jälkeen tässä asetuksessa asetetut vaatimukset eivät täyty.

Rekisteriin merkitty ylläpito-oikeuden saanut henkilö tai yhteisö on velvollinen ylläpitämään lajiketta. Jos lajikkeen ylläpitäjä ei pysty tuottamaan lajikkeen lisäysaineistoa, jonka lajiketuntomerkit vastaavat rekisteröidyn lajikkeen tuntomerkkejä tai lajikkeen ylläpitäjä ei toimita tarkastuskeskukselle tarpeellisia selvityksiä siitä, että lajiketta ylläpidetään asianmukaisesti eikä salli tarkastaa ylläpitotoimenpiteitä, lajikkeen ylläpitosopimus peruutetaan.

Tarkastuskeskus tekee viljelmällä viljakasvien sekä nurmi- ja rehukasvien maatiaislajikkeiden siemenkaupasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa säädetyt tarkastukset ja alkuperäiskasvien viljelystä tehdyn erityistukisopimuksen edellyttämät tarkastukset.

7 §
Rekisteröinti-ilmoituksen käyttö valvonnassa

Tarkastuskeskuksen on toimitettava kyseessä olevan lajikkeen tarkastusasiakirjat kysymyksessä oleville työvoima- ja elinkeinokeskuksille käytettäväksi viljelijöiden maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten valvonnoissa.

8 §
Muutoksenhaku

Tämän asetuksen nojalla annettuun viranomaisen päätökseen haetaan muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan noudattaen, mitä muutoksenhausta hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan päätöksestä haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen noudattaen, mitä muutoksenhausta hallintolainkäyttölaissa säädetään.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2001. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Marjatta Kemppainen-Mäkelä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.