418/2001

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2001

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä,

muutetaan 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 5 §:n 7 kohta, 16 §:n 2 momentti, 19 §:n 2 momentti, 24 §:n 2 momentti ja 31 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 7 kohta asetuksessa 255/2000, 16 §:n 2 momentti ja 24 §:n 2 momentti asetuksessa 730/2000 ja 19 §:n 2 momentti asetuksessa 221/2001, sekä

lisätään 9 §:ään siitä mainitulla asetuksella 255/2000 kumotun 7 kohdan tilalle uusi 7 kohta seuraavasti:

5 §

Valtioneuvoston yleisistunnossa käsitellään ja ratkaistaan seuraavat yleiset asiat:


7) määrärahakehykset hallinnonaloille ja niihin liittyvät kannanotot, lakisääteiset valtakunnalliset suunnitelmat sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet;


9 §

Sen lisäksi mitä 5―8 §:ssä säädetään, seuraavat laissa tai asetuksessa valtioneuvoston ratkaistaviksi säädetyt asiat ratkaistaan yleisistunnossa:


7) sisärajatarkastusten palauttamismenettelyyn liittyvät päätökset;


16 §

Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

korkein oikeus

korkein hallinto-oikeus

hovioikeudet

hallinto-oikeudet

Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

käräjäoikeudet

maaoikeudet

vankilaoikeus

markkinatuomioistuin

vakuutusoikeus

työtuomioistuin

valtakunnansyyttäjänvirasto

valtion oikeusaputoimistot

kihlakuntien syyttäjänvirastot ja kihlakunnanvirastojen syyttäjäosastot

Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjävirasto

kihlakuntien ulosottovirastot ja kihlakunnanvirastojen ulosotto-osastot

Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirasto

vankeinhoitolaitoksen vankilat ja avolaitokset, nuorisovankilat, pakkolaitokset, kurssikeskukset, vankimielisairaala ja vankeinhoidon koulutuskeskus

Kriminaalihuoltoyhdistys

tietosuojalautakunta ja tietosuojavaltuutetun toimisto

konkurssiasiamiehen toimisto

oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

oikeusrekisterikeskus

onnettomuustutkintakeskus

Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti

Saamelaiskäräjät

tuomarinvalintalautakunta.

19 §

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta

valtion eläkelautakunta

virkamieslautakunta

valtion eläkerahasto

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

valtiokonttori

verohallinto

tullilaitos

tilastokeskus

Hallinnon kehittämiskeskus

Senaatti-kiinteistöt

Anuukar Holding Oy

Oy Edita Ab

Engel-Yhtymä Oy

Kapiteeli Oy

Medivire Holding Oy

Medivire työterveyspalvelut Oy

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oyj

Rahapaja Oy

Sampo Oyj

Sponda Oyj

Solidium Oy

Suomen Vientiluotto Oyj

Tietokarhu Oy

Yrityspankki SKOP Oyj.

24 §

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

kansanterveyslaitos

lääkelaitos

sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus

sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

säteilyturvakeskus

tarkastuslautakunta

terveydenhuollon oikeusturvakeskus

työterveyslaitos

työsuojelun piirihallinto

työttömyysturvalautakunta

tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvovaltuutetun toimisto

kansaneläkelaitos

Vakuutusvalvontavirasto

Alko Oy

työsuojelurahasto

koulutus- ja erorahasto

työttömyysvakuutusrahasto

työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta.

31 §

Ministeriössä esittelevät asioita valtioneuvoston esittelijöinä ja ylimääräisinä valtioneuvoston esittelijöinä toimivat ministeriön virkamiehet ja ne virkamiehet, joiden tehtäviin se on säädetty kuuluvaksi, sekä ne ministeriön muut virkamiehet, jotka ministeriö siihen on määrännyt.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2001.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2001

Pääministeri
Paavo Lipponen

Hallitusneuvos
Seija Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.