393/2001

Annettu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljetettavista painelaitteista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/1994) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) tarkoitettuja kuljetettavia painelaitteita.

Mitä tässä asetuksessa säädetään kuljetettavasta painelaitteesta ja siihen liittyvästä venttiilistä ja muusta lisälaitteesta, koskee myös vaarallisten aineiden alus- tai ilmakuljetukseen tarkoitettua kuljetettavaa painelaitetta ja siihen liittyvää venttiiliä ja muuta lisälaitetta.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kuljetettavalla painelaitteella säiliöitä ja pakkauksia, jotka ovat kuljettavista painelaitteista annetussa neuvoston direktiivissä 1999/36/EY tarkoitettuja kuljetettavia painelaitteita sekä niihin liittyviä venttiileitä ja muita lisälaitteita;

2) yhteisöön kuuluvilla valtioilla Euroopan unioniin ja Euroopan talousalueeseen kuuluvia valtioita;

3) liikenne- ja viestintäministeriön asetuksilla vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annettua liikenneministeriön päätöstä (660/1997) ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annettua liikenneministeriön päätöstä (901/1997) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

3 §
Kuljetettavien painelaitteiden ryhmät

Kuljetettavat painelaitteet luokitellaan seuraavasti:

Ryhmä 1 Astiat, joiden koepaineen ja tilavuuden tulo on enintään 30 MPa x litra (300 bar x litra)
Ryhmä 2 Astiat, joiden koepaineen ja tilavuuden tulo on yli 30 mutta enintään 150 MPa x litra (300 ja 1500 bar x litra)
Ryhmä 3 Astiat, joiden koepaineen ja tilavuuden tulo on yli 150 MPa x litra (1500 bar x litra), sekä säiliöt.
4 §
Kuljetettavia painelaitteita koskevat vaatimukset

Kuljettavien painelaitteiden teknisistä vaatimuksista säädetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksilla ja määrätään merenkulkulaitoksen ja Ilmailulaitoksen päätöksillä.

5 §
Uusien kuljetettavien painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi

Uusiin kuljetettaviin painelaitteisiin sovellettavat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyssä käytettävät moduulit ovat liitteessä 1.

Kuljetettavan painelaitteen valmistajan, tämän yhteisöön kuuluvien valtioiden alueelle sijoittautuneen edustajan tai muun laitteen markkinoille saattajan on sovellettava uusiin kuljetettaviin painelaitteisiin laitteelle 3 §:ssä tarkoitetun ryhmän perusteella valintansa mukaan yhtä 1 momentissa tarkoitettua vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä seuraavasti:

1 ryhmän laite: moduuli A1, moduuli D1 tai moduuli E1
2 ryhmän laite: moduuli H, moduuli B yhdessä moduuli E:n kanssa, moduuli B yhdessä moduuli C1:n kanssa, moduuli B1 yhdessä moduuli F:n kanssa tai moduuli B1 yhdessä moduuli D:n kanssa
3 ryhmän laite: moduuli G, moduuli H1, moduuli B yhdessä moduuli D:n kanssa, tai moduuli B yhdessä moduuli F:n kanssa.

Astioiden arvioinnissa voidaan soveltaa myös jotain korkeamman ryhmän laitteille tarkoitettua arviointimenettelyä.

Laadunvarmistusmenettelyjen yhteydessä ilmoitetun laitoksen on ennalta ilmoittamatta tarkastuskäyntejä tehdessään otettava laite näytteeksi valmistus- tai varastotiloista tehdäkseen tai teettääkseen vaatimusten noudattamista koskevan tarkastuksen. Tätä tarkoitusta varten valmistajan on ilmoitettava ilmoitetulle laitokselle suunniteltu tuotantoaikataulu. Ilmoitetun laitoksen on tehtävä vähintään kaksi käyntiä ensimmäisen valmistusvuoden aikana. Ilmoitettu laitos määrittää seuraavien käyntien väliajat liitteessä 1 olevien, asiaa koskevien moduulien 4.4 kohdassa asetettujen vaatimusten perusteella.

6 §
Vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointimenettelyt

Olemassa olevien kuljetettavien painelaitteiden, jotka täyttävät liikenne- ja viestintäministeriön asetuksissa säädetyt ja muutoin sovellettavien säännösten tekniset vaatimukset, vaatimustenmukaisuus arvioidaan liitteessä 2 säädetyn vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointimenettelyn mukaisesti.

7 §
Määräaikaistarkastuksia koskevat menettelyt

Kuljetettaville painelaitteille on suoritettava säädetyt määräaikaistarkastukset liitteen 3 mukaisesti. Säiliöiden ja niihin liittyvien venttiilien ja muiden lisälaitteiden määräaikaistarkastukset suoritetaan mainitussa liitteessä olevassa moduulissa 1 esitettyä menettelyä noudattaen sekä astioiden määräaikaistarkastukset moduulissa 1 tai 2 esitettyä menettelyä noudattaen.

8 §
Lisälaitteita koskevat vaatimukset

Uuden venttiilin ja muun lisälaitteen tulee täyttää liikenne- ja viestintäministeriön asetuksissa säädetyt ja muutoin sovellettavien säännösten vaatimukset.

Turvallisuuden kannalta tärkeän venttiilin ja muun lisälaitteen vaatimustenmukaisuus on arvioitava vähintään sellaisessa menettelyssä, jota on noudatettava sen säiliön tai astian arvioinnissa, johon venttiili tai muu lisälaite on asennettu. Tällaiseen venttiiliin ja muuhun lisälaitteeseen voidaan soveltaa astiaan tai säiliöön liittyvästä menettelystä erillistä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä.

Jos liikenne- ja viestintäministeriön asetuksissa ei ole 2 momentissa tarkoitettua venttiiliä tai lisälaitetta koskevia yksityiskohtaisia vaatimuksia, venttiilin ja lisälaitteen on täytettävä painelaitteita koskevan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/23/EY täytäntöönpanemiseksi annetuissa säännöksissä olevat vaatimukset. Tällöin venttiiliin ja lisälaitteeseen sovelletaan painelaitteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (938/1999) 11 §:n 1 momentissa olevaa II, III tai IV luokalle tarkoitettua vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä sen mukaan, kuuluuko astia tai säiliö tämän asetuksen 3 §:n mukaan ryhmään 1, 2 vai 3.

9 §
Liittäminen toiseen laitteeseen

Jos kuljetettava painelaite liitetään toiseen laitteeseen liitoksen on oltava turvallinen.

10 §
Vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät merkinnät

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, uudelleenarvioinnin tai määräaikaistarkastuksen suorittanut tarkastuslaitos kiinnittää tarkastuslaitoksen tunnusnumeron pysyvästi ja näkyvästi kuljettavaan painelaitteeseen tai vastaa siitä, että laitteen valmistaja, tämän yhteisöön kuuluvien valtioiden alueelle sijoittautunut edustaja, omistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioiden alueelle sijoittautunut edustaja taikka haltija suorittaa kiinnittämisen.

11 §
Värikoodit

Tilavuudeltaan enintään 450 litraa olevan kuljetettavan painelaitteen sisältö on ilmaistava standardin SFS-EN 10 89―3 mukaisella tunnusvärillä. Nestekaasupullon tunnusvärinä käytetään nestekaasuasetuksen soveltamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (344/1997) 4 §:ssä säädettyä väriä.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001. Asetuksen voimaantulosta kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvien säiliöiden, kaasuastioiden, pullokonttien ja pullopakettien sekä niihin liittyvien venttiilien ja muiden lisälaitteiden osalta säädetään kuitenkin erikseen liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.

13 §
Siirtymäsäännökset

Tämän asetuksen voimaan tullessa markkinoilla olevaan kaasupulloon, jossa on saumattomia teräskaasupulloja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 84/525/ETY, seostetusta tai seostamattomasta alumiinista valmistettuja saumattomia kaasupulloja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 84/526/ETY tai seostamattomasta teräksestä valmistettuja hitsattuja kaasupulloja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 84/527/ETY mukainen vaatimustenmukaisuusmerkintä, saa kiinnittää vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (302/2001) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun π (pii)-merkinnän ja määräaikaistarkastuksen suorittaneen tarkastuslaitoksen tunnusnumeron ensimmäisen tämän asetuksen mukaisesti suoritetun määräaikaistarkastuksen yhteydessä sekä materiaalin kestävyyttä osoittavan merkinnän "-40 °C", jos tarkastuslaitos toteaa kaasupullon kestävän tämän lämpötilan.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia kaasupulloja, putkiastioita ja kryoastioita sekä niihin liittyviä venttiileitä ja muita lisälaitteita saa Suomessa saattaa markkinoille 30 päivään kesäkuuta 2003 asti ja ottaa täällä käyttöön tämän jälkeenkin, jos ne on saatettu markkinoille viimeistään mainittuna päivänä.

Neuvoston direktiivi 1999/36/EY (31999L0036); EYVL N:o L 138, 1.6.1999, s. 20
Komission direktiivi 2001/2/EY (32001L0002); EYVL N:o L 5, 10.1.2001, s. 4

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Liikenneneuvos
Seija Miettinen

Liitteet 1, 2 ja 3

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.