321/2001

Annettu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2001

Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin ja dieselöljyn laatuvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan moottoribensiinin ja dieselöljyn laatuvaatimuksista 28 päivänä joulukuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (1271/2000) liitteen taulukko 1 seuraavasti:

Taulukko I

Moottoribensiinin laatuvaatimukset vuonna 2000

Laatusuure Yksikkö Laaturaja Määritysmenetelmä
Minimi Maksimi
Oktaaniluku RON 95 -- EN 25164; 1993
MON 85 -- EN 25163; 1993
Höyrynpaine Reid
- 1.6 - 31.8 kPa -- 70,0 prEN 13016-1(DVPE); 1997
Tislaus: pr EN ISO 3405; 1998
-haihtunut 100 °C:ssa % v/v 46,0 --
-haihtunut 150 °C:ssa % v/v 75,0 --
Hiilivedyt:
-olefiinit 1) 2) 3) % v/v -- 18,0 4) ASTM D1319; 1995
-aromaatit 1) 2) 3) % v/v -- 42,0 ASTM D1319;1995
-bentseeni 5) % v/v -- 1,0 EN 12177; 1998
EN 238; 1996
Happipitoisuus 6) % m/m -- 2,7 EN 1601; 1997
prEN 13132; 1998
Happipitoiset yhdisteet: 6) EN 1601; 1997
prEN 13132; 1998
-metanoli 7) % v/v -- 3
-etanoli 8) % v/v -- 5
-isopropyylialkoholi % v/v -- 10
-tert-butyylialkoholi % v/v -- 7
-isobutyylialkoholi % v/v -- 10
- eetterit, joissa on vähintään 5 hiiliatomia % v/v -- 15
Muut happipitoiset yhdisteet 6) 9) % v/v 10 EN 1601; 1997
prEN 13132; 1998
Rikkipitoisuus 10) mg/kg -- 150 EN ISO 14596;1998
EN ISO 8754;1995
EN 24260;1994
Lyijypitoisuus g/l -- 0,005 EN 237;1996

__________________________________________________________________________

1) Happipitoisten yhdisteiden pitoisuus on määritettävä tulosten laskemiseksi ASTM D 1319 (1995) - menetelmän lausekkeen 13.2 mukaisesti.

2) Kun näyte sisältää etyyli-tert-butyylieetteriä (ETBE), aromaattialue määritetään vaaleanpunaruskeasta renkaasta, joka sijaitsee sen punaisen renkaan alapuolella, jota käytetään normaalisti määrityksessä silloin, kun näyte ei sisällä ETBE:ä. ETBE:n esiintyminen näytteessä voidaan päätellä alaviitteessä 1 selostetussa analyysissä.

3) ASTM D 1319 (1995) -menetelmän lausekkeita 6.1, 10.1 ja 14.1.1 ei sovelleta.

4) Lukuun ottamatta matalaoktaanista lyijytöntä bensiiniä (MON vähintään 81 ja RON vähintään 91), jonka olefiinipitoisuus on enintään 21 % v/v. Nämä raja-arvot eivät estä muun lyijyttömän bensiinin, jonka oktaaniluvut ovat tässä taulukossa mainittuja pienemmät, markkinoille saattamista.

5) Kiistatapauksissa käytetään standardia EN 12177 (1998).

6) Kiistatapauksissa käytetään standardia EN 1601 (1997)

7) Stabilointiainetta on lisättävä.

8) Stabilointiaineet voivat olla välttämättömiä.

9) Muut yksinkertaiset alkoholit, joiden tislauksen loppupiste ei ole korkeampi kuin kansallisissa laatuvaatimuksissa asetettu tislauksen loppupiste tai niiden puuttuessa moottoripolttoaineiden teollisten laatuvaatimusten mukainen tislauksen loppupiste.

10) Kiistatapauksissa käytetään standardia EN ISO 14596 (1998).

__________________________________________________________________________


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2001.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/70/EY, EYVL N:o L 350, 28.12.1998, s. 58 ja komission direktiivi 2000/71/EY, EYVL N:o L 287, 14.11.2000, s. 46

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2001

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Hallitussihteeri
Oili Rahnasto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.