314/2001

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2001

Laki telemarkkinalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1997 annetun telemarkkinalain (396/1997) 8 §:n 2 momentin 6 kohta, 16 §:n 1 momentin 3 kohta ja 18 §:n 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 8 §:n 2 momentin 6 kohta laissa 566/1999, sekä

lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 566/1999, uusi 17 a kohta, lakiin uusi 9 a―9 c §, 15 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi viimeksi mainitussa laissa, uusi 2 a ja 2 b kohta, 15 §:ään uusi 2―4 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 5 momentiksi, 18 §:ään uusi 5 momentti sekä lakiin uusi 35 a ja 56 §, seuraavasti:

4 §
Määritelmiä

Tässä laissa tarkoitetaan:


17 a) verkkovierailulla televerkkopalvelujen tarjoamista matkaviestinverkossa toiselle televerkkoyritykselle alueella, jossa molemmilla televerkkoyrityksillä on toimilupa;


2 luku

Teletoiminnan harjoittaminen

8 §
Teleyrityksen velvollisuudet

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, teleyrityksen tulee:


6) huolehtia telepalveluiden laskutuksesta asianmukaisella tavalla sekä luovuttaa käyttäjien laskuttamisen kannalta tarpeellisia tietoja toiselle teleyritykselle laskutuksen järjestämiseksi siten kuin ministeriön asetuksella 11 §:n ja 15 §:n 5 momentin nojalla säädetään;


9 a §
Velvollisuus neuvotella verkkovierailusta

GSM-matkaviestinverkossa televerkkopalveluita tarjoavalla teleyrityksellä, jolla on huomattava markkinavoima, on velvollisuus neuvotella verkkovierailusta kolmannen sukupolven matkaviestinverkossa televerkkopalveluita tarjoavan teleyrityksen kanssa.

9 b §
Pakollisen verkkovierailun edellytykset

Telehallintokeskuksen on verkkovierailua pyytävän televerkkoyrityksen pyynnöstä määrättävä verkkovierailu pakolliseksi, jos:

1) 9 a §:ssä tarkoitetut neuvottelut eivät ole johtaneet sopimukseen kuuden kuukauden kuluessa neuvotteluja koskevan pyynnön esittämisestä;

2) verkkovierailua pyytävällä televerkkoyrityksellä ei ole kyseisellä alueella omaa digitaalista matkaviestinverkkoa tai sopimukseen perustuvaa oikeutta verkkovierailuun kolmannen sukupolven matkaviestinverkostaan jonkin kolmannen osapuolen GSM-verkossa; ja

3) verkkovierailua pyytävän televerkkoyrityksen oman kolmannen sukupolven matkaviestinverkon kattamalla alueella asuu vakituisesti vähintään 20 prosenttia sen toimilupa-alueen väestöstä.

Oikeus pakolliseen verkkovierailuun voidaan myöntää teleyritykselle ainoastaan kerran ja vain yhden televerkkoyrityksen GSM-matkaviestinverkkoon.

9 c §
Päätös pakollisesta verkkovierailusta ja päätöksen ehdot

Telehallintokeskuksen tulee ratkaista pakollista verkkovierailua koskeva asia kuuden kuukauden kuluessa 9 b §:ssä tarkoitetusta pyynnöstä. Pakollinen verkkovierailu on toteutettava Telehallintokeskuksen päätöksessä määrätyin ehdoin ja Telehallintokeskuksen määräämässä laajuudessa.

Telehallintokeskuksen päätöksessä on oltava seuraavat ehdot, jos osapuolet eivät ole keskenään muuta sopineet:

1) pakollinen verkkovierailu määrätään kahdeksan vuoden määräajaksi;

2) pakollinen verkkovierailu päättyy kullakin maantieteellisellä alueella viimeistään kaksi vuotta sen jälkeen, kun verkkovierailun järjestämiseen velvollisen televerkkoyrityksen oma kolmannen sukupolven matkaviestinverkko kattaa vähintään 80 prosenttia kyseisestä alueesta;

3) pakollista verkkovierailua pyytävä televerkkoyritys korvaa verkkovierailun järjestämiseen velvolliselle televerkkoyritykselle tämän toimenpiteistä verkon välityskyvyn lisäämiseksi ne kustannukset, jotka aiheutuvat sen verkkovierailusta, jos siitä aiheutuva televiestintä on pysyvästi yli 10 prosenttia verkkovierailun järjestämiseen velvollisen televerkkoyrityksen GSM-matkaviestinverkon televiestinnän määrästä kyseisellä maantieteellisellä alueella; sekä

4) pakollinen verkkovierailu koskee kaikkia televerkkopalveluita, joita sekä verkkovierailua pyytävä että verkkovierailun järjestämiseen velvollinen televerkkoyritys tarjoavat, jollei se teknisistä syistä ole mahdotonta.

Maantieteellisellä alueella tarkoitetaan 2 momentissa alueiden kehittämisestä annetun lain (1135/1993) 7 §:n mukaista seutukuntaa. Osapuolilla ei ole oikeutta sopia toisin 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetusta seikasta sellaisten seutukuntien osalta, joiden asukastiheys on enintään viisi asukasta neliökilometrillä.

Ministeriön asetuksella annetaan tarvittaessa tarkemmat säännökset siitä, mitä Telehallintokeskuksen on otettava huomioon pakollisen verkkovierailun ehdoista määrätessään. Säännösten tulee edistää keskenään kilpailevien kolmannen sukupolven matkaviestinverkkojen leviämistä koko maahan.

Telehallintokeskus antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset niistä radioteknisistä ominaisuuksista, joita matkaviestinverkolta edellytetään 2 momentin 2 kohdassa ja 9 b §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua kattavuutta arvioitaessa sekä muut tarvittavat määräykset verkkovierailun teknisestä järjestämisestä.

15 §
Käyttäjän oikeudet

Jokaisella on oikeus:


2 a) vuokrata televerkkoyrityksiltä liittymäsopimuksen tehneen käyttäjän kiinteän televerkon tilaajayhteyden vapaana olevaa välityskykyä tilaajayhteyden varustamiseksi teknisillä laitteilla siten, että tilaajayhteydellä samanaikaisesti tarjotaan useita palveluita, jollei välityskyky ole tarpeen televerkkoyrityksen omaa käyttöä tai kohtuullista tulevaa tarvetta varten, eikä ministeriö 1 kohdassa tarkoitetuilla perusteilla toisin määrää;

2 b) vuokrata televerkon avulla tarjottavien palveluiden tarjoamisessa tarpeellisten vähäisten laitteidensa sijoittamiseksi välttämättömiä kiinteän televerkon laitetiloja, jotka eivät ole tarpeen televerkkoyrityksen omaa käyttöä tai kohtuullista tulevaa tarvetta varten, jollei ministeriö 1 kohdassa tarkoitetuilla perusteilla toisin määrää;


Televerkkoyritys on velvollinen sallimaan, että 12 §:n mukaisesti valtuutettu teleurakoitsija pääsee televerkkoyrityksen laitetiloihin tekemään 1 momentin 2 a ja 2 b kohdan mukaisten oikeuksien toteuttamisen edellyttämät asennus-, huolto- ja ylläpitotyöt.

Ministeriön asetuksella annetaan tarvittaessa tarkemmat säännökset siitä, mitä on otettava huomioon 1 momentin 2 a ja 2 b kohdassa tarkoitettua televerkkoyrityksen kohtuullista tulevaa tarvetta arvioitaessa.

Telehallintokeskus antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset 1 momentin 2 a ja 2 b kohdassa tarkoitetun vuokrauksen laitetiloissa edellyttämien teknisten järjestelyjen toteuttamisesta.


16 §
Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjän tulee:


3) noudattaa televerkon tai telepalvelun toimittamisesta teleyrityksen kanssa tekemäänsä, 15 §:n 5 momentin nojalla annettujen toimitusehtojen yleisten perusteiden mukaista sopimusta.


18 §
Teleyritysten keskinäiset maksut

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen teleyritysten keskinäisten maksujen tulee olla tasapuoliset ja kohtuulliset suoritteen tuottamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin nähden, milloin:

1) maksun perii 15 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella toiselle telepalveluyritykselle vuokratusta tilaajayhteydestä televerkkoyritys, jolla on huomattava markkinavoima ja joka toimii televerkossaan myös telepalveluyrityksenä;

2) teleyrityksen huomattavan markkinavoiman vuoksi vapaa hinnoittelu muutoin johtaisi siihen, että 1 §:n mukaisia tavoitteita ei saavuteta;

3) maksu peritään 15 §:n 1 momentin 2 a tai 2 b kohdassa tarkoitetusta suoritteesta;

4) maksu peritään 9 b §:n mukaisesta pakollisesta verkkovierailusta;

5) teleyritys perii maksun 8 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta suoritteesta; tai

6) Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä edellytetään joidenkin telemaksujen tällaista sääntelemistä.


Tilaajayhteyden välityskyvyn vuokrasta perittävä, 3 momentin 3 kohdassa tarkoitettu maksu saa olla korkeintaan puolet vuokrasta, jonka televerkkoyritys perii vastaavasta 15 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla vuokraamastaan tilaajayhteydestä, jollei teleyritys osoita Telehallintokeskukselle, että suoritteen tuottamisesta aiheutuneet kustannukset ovat korkeammat.

35 a §
Euroopan yhteisöjen säädöksissä tarkoitettu kansallinen valvonta- ja sääntely- viranomainen

Euroopan yhteisöjen säädöksissä tarkoitettuna kansallisena valvonta- ja sääntelyviranomaisena toimii Telehallintokeskus, jollei laissa toisin määrätä.

56 §
Verkkovierailuun liittyviä neuvotteluja koskeva siirtymäsäännös

Ennen lain voimaantuloa esitetty 9 a §:ssä tarkoitettu neuvottelupyyntö voidaan ottaa huomioon 9 b §:ssä tarkoitettua pakollista verkkovierailua määrättäessä.

Neuvottelupyynnön huomioon ottamisesta päättää Telehallintokeskus televerkkoyrityksen pyynnöstä.


Tämä laki tulee voimaan 13 päivänä huhtikuuta 2001.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 73/2000
LiVM 1/2001
PeVL 34/2000
PeVL 5/2001
EV 12/2001
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2887/2000

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.