301/2001

Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2001

Laki maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maaseutuelinkeinorekisteristä 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1515/1994) 5 §:n 3 momentti, 7 §:n 1 momentin 2 kohta sekä 2―4 momentti, 8 ja 9 §, 11 §:n 1 momentti ja 12 §, seuraavasti:

5 §
Rekisterin tiedot

Rekisterinpidon yhteydessä voidaan kerätä myös rekisteriyksiköitä koskevia tietoja tilastotarkoituksiin sen mukaan, mitä maaseutuelinkeinotilastoista annetussa laissa (1197/ 1996) säädetään.


7 §
Rekisteritietojen antaminen ja luovutus

Rekisterissä olevia tietoja saa antaa tai luovuttaa sivullisille vain:


2) lain tai sen nojalla annetun määräyksen mukaisesti; tai


Rekisteriyksikön omistajan tai haltijan nimi- ja osoitetietoja sekä puhelinnumero voidaan luovuttaa maaseutuelinkeinoja koskevaa tutkimusta ja neuvontaa varten, jos toiminta tukee uusiutuvien luonnonvarojen kestävää kehitystä ja monipuolista käyttöä ja jos luovutuksen saajalla on henkilötietojen osalta henkilötietolain (523/1999) mukainen oikeus tallettaa tiedot henkilörekisteriin, eikä rekisteriyksikön omistaja tai haltija ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Luovutuksessa saa käyttää valintaperusteena rekisteriin talletettuja yleis- ja henkilötietoja, jos tämä ei loukkaa 11 §:ssä säädettyä salassapitovelvollisuutta. Maaseutuelinkeinoja koskeviin tutkimus- ja neuvontatarkoituksiin voidaan luovuttaa myös 11 §:n 1 momentin 3 ja 5 kohdassa mainittuja rekisterin julkisia tietoja.

Henkilötietojen luovuttamisesta on muutoin voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään.

Rekisterissä olevia tietoja saadaan luovuttaa Euroopan unionin viranomaisille silloin, kun säädökset edellyttävät tietojen antamista.


8 §
Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteriyksikön omistajan ja haltijan oikeuteen tarkastaa rekisteriin talletettuja tietoja sovelletaan henkilötietolakia.

9 §
Virheen oikaisu

Rekisterissä olevien tietojen oikaisuun sovelletaan henkilötietolakia.

11 §
Tietojen salassapito ja salassapito- velvollisuus

Rekisteritiedot ovat salassa pidettäviä. Julkisia ovat kuitenkin:

1) liike- ja yhteisötunnuksen luovuttamisesta annetussa laissa (1126/1990) tarkoitetut tiedot;

2) rekisteriyksikön omistajan tai haltijan nimi- ja osoitetiedot;

3) rekisteriyksiköiden peruslohkojen nimi-, numero-, sijainti- ja pinta-alatiedot sekä rekisterimerkintä peruslohkon tukikelpoisuudesta;

4) tiedot rekisteriyksiköiden toimialasta, tuotantosuunnasta sekä maankäyttölajien pinta-aloista; sekä

5) maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain (1303/1994) 2 §:n mukaisten tavoite 5b- ja 6-ohjelmien sekä Interreg- ja Leader II -yhteisöaloiteohjelmien sekä maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 3 §:n mukaisten tavoite 1 -ohjelman, Leader+- ja Interreg-yhteisöaloiteohjelmien, alueellisen maaseudun kehittämisohjelman sekä maaseutuelinkeinojen rahoituslain 16 §:n mukaisten valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden nimeä, keskeistä sisältöä sekä tavoitteita ja niiden saavuttamista, kustannusarviota sekä rahoituslähdettä koskevat tiedot sekä hyväksytyn hankkeen ja sen vastuullisen toteuttajan nimi-, osoite- ja puhelinnumerotiedot.


12 §
Suhde henkilötietojen suojaa koskevaan lainsäädäntöön

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.


Tämä laki tulee voimaan 4 päivänä huhtikuuta 2001.

HE 165/2000
VJL 2/2001
MmVM 3/2001
EV 198/2000

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.