288/2001

Annettu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään 16 päivänä maaliskuuta 2001 annetun yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 20 §:n nojalla:

1 §
Ilmoitusten vastaanotto

Yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001) tarkoitetut perustamis-, muutos- ja lopet-tamisilmoitukset sekä ilmoitus toiminnan keskeyttämisestä voidaan toimittaa mille tahansa lain 10 §:n 1 momentissa mainitulle viranomaiselle. Postitse tapahtuva ilmoitus voidaan toimittaa myös yritys- ja yhteisötietojärjestelmää ylläpitävien viranomaisten yhteiseen käyttöön varattuun postilokeroon.

Ilmoituksia vastaanottavan viranomaisen on pidettävä tarkoitusta varten vahvistettuja lomakkeita yleisön saatavilla.

2 §
Yritys- ja yhteisötunnuksen antaminen

Yritys- ja yhteisötunnus annetaan perustamisilmoituksen perusteella. Tunnuksen antaa se viranomainen, joka kirjaa perustamisilmoituslomakkeen perusosassa yritys- ja yhteisötietojärjestelmään ilmoitettavat tiedot. Maistraatille tulleisiin maistraatin käsiteltäviä asioita koskeviin ilmoitusasiakirjoihin merkitsee maistraatti Patentti- ja rekisterihallituksen tarkoitusta varten erikseen antaman yritys- ja yhteisötunnuksen.

3 §
Yritys- ja yhteisötunnuksen tekninen muoto

Yritys- ja yhteisötunnuksen muodostavat järjestysnumero ja tarkistusnumero mainitussa järjestyksessä. Järjestysnumero on enintään seitsemännumeroinen.

Tarkistusnumeron laskemiseksi kerrotaan oikealta vasemmalle lukien järjestysnumeron

ensimmäinen numero luvulla 2,
toinen " " 4,
kolmas " " 8,
neljäs " " 5,
viides " " 10,
kuudes " " 9,
seitsemäs " " 7 sekä

lasketaan näin saadut tulot yhteen ja jaetaan summa luvulla 11. Tarkistusnumero määräytyy jakolaskun jakojäännöksen perusteella siten, että jos jakojäännös on nolla, on tarkistusnumero nolla, jos jakojäännös on suurempi kuin yksi, on tarkistusnumero erotus, joka saadaan vähentämällä jakojäännös luvusta 11, ja jos jakojäännös on yksi, jätetään tarkistusnumeroa vastaava järjestysnumero käyttämättä.

4 §
Yritys- ja yhteisötunnusten säilytys

Yritys- ja yhteisötunnukset säilytetään pysyvästi yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä.

Yritys- ja yhteisötunnusrekisteristä voidaan poistaa kuolleen henkilön yritys- ja yhteisötunnus ja siihen liittyvät tiedot sen jälkeen kun kuolinvuodesta on kulunut 10 vuotta. Rekisteristä poistettua tunnusta ei saa ottaa uudelleen käyttöön toista yritystä tai yhteisöä varten. Muun yrityksen tai yhteisön purkautuminen tai sen toiminnan lopettaminen muulla tavoin ei vaikuta tunnusten säilyttämiseen rekisterissä.

5 §
Lomakkeiden vahvistaminen

Perustamis-, muutos- ja lopettamisilmoituslomakkeen perusosan vahvistaa Verohallitus kuultuaan sitä ennen Patentti- ja rekisterihallitusta. Verohallitus vahvistaa mainittujen ilmoituslomakkeiden ne sivut, jotka koskevat vain veroviranomaisia. Patentti- ja rekisterihallitus vahvistaa sivut, jotka sisältävät kauppa- tai säätiörekisteriin merkittäviä tietoja sekä toimintamuodon perusteella määräytyvät liitteet.

6 §
Asiakirjojen säilytys ja arkistointi

Yritys- ja yhteisötietolaissa tarkoitetut ilmoitusasiakirjat liitteineen säilytetään ja arkistoidaan Patentti- ja rekisterihallituksessa, kuitenkin niin, että kaupparekisteriin tehtävien asunto-osakeyhtiöitä koskevien ilmoitusten asiakirjat säilyttää ja arkistoi kaupparekisterilain 19 a §:n mukaisesti määräytyvä maistraatti. Jos ilmoitusasiakirja koskee vain veroviranomaiselle toimitettavaa tietoa, asiakirja säilytetään ja arkistoidaan asianomaisessa verovirastossa.

7 §
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän ylläpito

Patentti- ja rekisterihallitus ja Verohallitus vastaavat kumpikin puoliksi yritys- ja yhteisötietojärjestelmän ylläpidosta aiheutuvista menoista. Lisäksi kumpikin edellä mainittu viranomainen vastaa yksin tarvittavista kantarekisteriyhteyksistä omiin järjestelmiinsä.

Jos oikeudet yritys- ja yhteisötietojärjestelmän käyttöön laajennetaan koskemaan muita viranomaisia kuin Patentti- ja rekisterihallitusta tai verohallintoa, tasataan jär-jestelmän ylläpidosta aiheutuvat menot siten, että mainittu muu viranomainen osallistuu menojen kattamiseen sen arvioidun järjestelmäkäytön mukaan määräytyvällä suhteellisella osuudella.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2001.

Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2001

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitusneuvos
Timo Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.