271/2001

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annetun asetuksen 2 ja 16 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa 18 päivänä huhtikuuta 1997 annetun asetuksen (325/1997) 2 §:n 1―3 kohta ja 16 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1―3 kohta asetuksessa 732/1998, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) yleissopimuksilla: vuonna 1966 tehtyä kansainvälistä lastiviivayleissopimusta (SopS 52/1968), ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta (SopS 11/1981), alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen liittyvää vuoden 1978 pöytäkirjaa (SopS 51/1983), merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaa vuoden 1978 kansainvälistä yleissopimusta (SopS 22/1984), kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen estämiseksi merellä vuonna 1972 tehtyä yleissopimusta (SopS 30/1977), vuoden 1969 kansainvälistä aluksenmittausyleissopimusta (SopS 31/1982), kauppa-aluksissa noudatettavasta vähimmäistasosta vuonna 1976 tehtyä yleissopimusta (SopS 54/1979) sekä näihin yleissopimuksiin liittyviä pöytäkirjoja ja muutoksia sekä pakollisia koodeja, sellaisina kuin ne ovat 1 päivänä heinäkuuta 1999;

2) PSC-direktiivillä alusturvallisuutta, saastumisen ehkäisemistä ja alusten asumis- ja työskentelyolosuhteita koskevien kansainvälisten standardien soveltamisesta yhteisön satamia käyttäviin ja jäsenmaiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä purjehtiviin aluksiin (satamavaltioiden suorittama valvonta) annettua neuvoston direktiiviä 95/21/EY, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 98/25/EY, sekä komission direktiiveillä 98/42/EY ja 1999/97/EY;

3) MOU:lla satamavaltioiden suorittamia tarkastuksia koskevaa, Pariisissa 26 päivänä tammikuuta 1982 allekirjoitettua yhteisymmärryspöytäkirjaa, sellaisena kuin se on 1 päivänä heinäkuuta 1999;


16 §
Aluksia koskevien tietojen julkaiseminen

Merenkulkulaitoksen on vähintään kerran kuukaudessa julkaistava PSC-direktiivin liitteen VIII osassa I luetellut tiedot aluksista, jotka on pysäytetty Suomen satamassa tai joilta on evätty pääsy Suomen satamaan edellisen kuukauden kuluessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2001.

Komission direktiivi 1999/97/EY (31999L0097); EYVL N:o L 331, 23.12.1999, s. 67

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Hallitusneuvos
Aila Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.