262/2001

Annettu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2001

Valtiovarainministeriön asetus valtion omistamien osakkeiden, osuustodistusten ja muiden arvopapereiden hoitamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion talousarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (423/1988) 24 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 217/2000, nojalla:

1 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan arvopaperilla osakkeita, osuustodistuksia ja arvo-osuuksia sekä muita arvopapereita, joihin liittyy jokin taloudellinen etuus tai velvoite. Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta velkakirjoihin.

Tämä asetus ei koske valtion liikelaitoksista annetun lain (627/1987) mukaisen liikelaitoksen hallussa olevia arvopapereita.

2 §

Valtion virastot ja laitokset hallinnoivat valtion omistamia arvopapereita, jotka oikeuttavat hallintaan tai käyttöoikeuteen, jollei valtion kiinteistövarallisuuden hallinnosta annetun asetuksen (159/1995) 3 §:stä muuta johdu. Muita valtion omistamia arvopapereita hallinnoivat ainoastaan ministeriöt, ellei asianomainen ministeriö toisin määrää.

Virastojen ja laitosten on huolehdittava hallinnassaan oleviin arvopapereihin liittyvien oikeuksien valvomisesta ja velvollisuuksien täyttämisestä.

Virastojen ja laitosten tulee rekisteröidä hallinnassaan olevat osakkeet Suomen valtion nimiin asianomaisten yhtiöiden osakeluetteloihin ja muut arvopaperit vastaaviin niistä mahdollisesti pidettäviin rekistereihin. Arvo-osuudet kirjataan Suomen valtion nimissä olevalle arvo-osuustilille.

3 §

Tiliviraston on pidettävä hallinnassaan olevista valtion omistamista arvopapereista ajantasaista rekisteriä, jonka tulee sisältää arvopapereittain eriteltyinä seuraavat tiedot:

1) numerot;

2) sarjat;

3) lukumäärät;

4) huoneistopinta-ala, jonka hallintaan osakkeet oikeuttavat;

5) säilytyspaikat;

6) nimellisarvot;

7) kirjanpitoarvot;

8) hankinta-ajat ja hankinta-arvot;

9) luovutusajat ja luovutusarvot;

10) osakkeiden omistusosuus, jos se ylittää 10 prosenttia;

11) markkina-arvot varainhoitovuoden lopussa arvopaperimarkkinalaissa (495/1989) tarkoitetuista julkisen kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista;

12) myyntioikeuksien alaraja, jos eduskunta on antanut valtion osakasvallan käyttöä koskevan lain (740/1991) 5 §:n nojalla suostumuksensa osakkeiden luovuttamiseen;

13) asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden lunastuslausekkeet;

14) saadut osingot; sekä

15) muut saadut voitonjakoon perustuvat suoritukset.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä 1 momentissa tarkoitetun rekisterin pitämisestä.

4 §

Tiliviraston on vuosittain lähetettävä valtiokonttorille tiliviraston tilinpäätöksen liitteenä oleva luettelo varainhoitovuoden päättyessä hallinnassaan olleista valtion omistamista osakkeista ja osuuksista sekä muista osakkeisiin rinnastettavista arvopapereista valtiokonttorin erikseen antaman määräyksen mukaisesti.

5 §

Valtiokonttori kokoaa 4 §:ssä mainituista tiedoista luettelon valtion omistamista arvopapereista. Luettelon tulee sisältää 3 §:n 1 momentin 2―3, 7, 10―12 ja 14 kohdassa mainitut tiedot. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden osalta luetteloon merkitään kuitenkin vain kirjanpitoarvo tilivirastoittain.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan valtiovarainministeriön 27 päivänä toukokuuta 1988 antama päätös valtion omistamien osakkeiden, osuustodistusten ja muiden arvopapereiden hoitamisesta ja luetteloimisesta (463/1988).

Tiliviraston tulee koota 3 §:n 1 momentissa luetellut tiedot yhtenäiseen rekisteriin kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2001

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Vanhempi hallitussihteeri
Petri Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.