221/2001

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä,

kumotaan 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 22 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 730/2000,

muutetaan 17 §:n 2 momentti, 19 §:n 2 momentti, 21 §:n 2 momentti, 22 §:n 2 momentti ja 23 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 17 §:n 2 momentti, 19 §:n 2 momentti, 21 §:n 2 momentti ja 22 §:n 2 momentti mainitussa asetuksessa 730/2000 sekä 23 §:n 2 momentti asetuksessa 856/1999, sekä

lisätään 21 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 730/2000, uusi 11 a kohta ja 62 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

17 §

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

lääninhallitukset

väestörekisterikeskus

kihlakunnanvirastot, kihlakuntien poliisilaitokset sekä maistraatit

keskusrikospoliisi

suojelupoliisi

liikkuva poliisi

Poliisiammattikorkeakoulu

poliisikoulu

poliisin tekniikkakeskus

Pelastusopisto

hätäkeskuslaitos

palosuojelurahasto

ulkomaalaisvirasto

rajavartiolaitos.

19 §

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta

valtion eläkelautakunta

virkamieslautakunta

valtion eläkerahasto

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

valtiokonttori

verohallinto

tullilaitos

tilastokeskus

Hallinnon kehittämiskeskus

Senaatti-kiinteistöt

Anuukar Holding Oy

Oy Edita Ab

Engel-Yhtymä Oy

Kapiteeli Oy

Medivire Holding Oy

Medivire työterveyspalvelut Oy

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oyj

Rahapaja Oy

Sampo-Leonia Oyj

Sponda Oyj

Solidium Oy

Suomen Vientiluotto Oyj

Tietokarhu Oy

Yrityspankki SKOP Oyj

21 §

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


11 a) rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetussa laissa (1353/1999) säädetyt Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastoa, kalatalouden ohjauksen rahoitusvälinettä, LEADER-yhteisöaloiteohjelmaa sekä kalatalouden yhtenäistä ohjelma-asiakirjaa koskevat viranomaistehtävät;


Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

maanmittauslaitos

Metsähallitus

maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Metsäntutkimuslaitos

kasvintuotannon tarkastuskeskus

Geodeettinen laitos

riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Elintarvikevirasto

Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos

maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Siemenperunakeskus

Avena Oy

Boreal Kasvinjalostus Oy

maaseutuelinkeinojen valituslautakunta.


22 §

Liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

Tiehallinto

Merenkulkulaitos

Ratahallintokeskus

Ajoneuvohallintokeskus

Telehallintokeskus

Merentutkimuslaitos

Ilmatieteen laitos

Saimaan kanavan hoitokunta

Tieliikelaitos

Ilmailulaitos

Raskone Oy

Suomen Autokatsastus Oy

Sonera Oyj

Suomen Posti Oy

Yleisradio Oy

Suomen Erillisverkot Oy

VR-Yhtymä Oy

Finnair Oyj

Liikenneturva.

23 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

Kuluttajavirasto

kuluttajavalituslautakunta

kilpailuvirasto

patentti- ja rekisterihallitus

kuluttajatutkimuskeskus

mittatekniikan keskus

geologian tutkimuskeskus

turvatekniikan keskus

valtion teknillinen tutkimuskeskus

teknologian kehittämiskeskus

matkailun edistämiskeskus

puolustustaloudellinen suunnittelukunta

Huoltovarmuuskeskus

Energiamarkkinavirasto

valtion ydinjätehuoltorahasto.

62 §

Mitä muualla lainsäädännössä säädetään liikenneministeriöstä ja sen tehtävistä, koskee 1 päivästä syyskuuta 2000 liikenne- ja viestintäministeriötä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2001.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2001

Pääministeri
Paavo Lipponen

Ylitarkastaja
Elisa Kumpula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.