186/2001

Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus mittayksikköasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun mittayksikköasetuksen (371/1992) 3 §,

muutetaan 1 §:n johtolause, 4 ja 5 § ja 6 §:n johtolause, sekä

lisätään 13 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 luku

Perusyksiköt

1 §
Perusyksiköiden määritelmät

Mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain 3 §:n 1 momentissa mainitut kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän (SI) perusyksiköt määritellään seuraavasti:


4 §
Johdannaisyksiköt

Johdannaisyksiköt johdetaan perusyksiköistä kerto- ja jakolaskun avulla siten, että numerojakajana on 1.

5 §
Johdannaisyksiköt, joilla on erityisnimi

Johdannaisyksiköille saadaan käyttää erityisnimiä ja -tunnuksia seuraavasti:

Suure Yksikkö Tunnus Selitys
tasokulma radiaani rad 1 rad = 1 m/m
avaruuskulma steradiaani sr 1 sr = 1 m2/m2
taajuus hertsi Hz 1 Hz = 1 s-1
voima newton N 1 N = 1 kg m/s2
paine, jännitys pascal Pa 1 Pa = 1 N/m2
energia, työ joule J 1 J = 1 N m
teho watti W 1 W = 1 J/s
sähkövaraus coulombi C 1 C = 1 A s
jännite voltti V 1 V = 1 W/A
kapasitanssi faradi F 1 F = 1 C/V
resistanssi ohmi 1 Ω = 1 V/A
konduktanssi siemens S 1 S = 1 A/V
magneettivuo weber Wb 1 Wb = 1 V s
magneettivuon tiheys tesla T 1 T = 1 Wb/m2
induktanssi henry H 1 H = 1 Wb/A
celsiuslämpötila celsiusaste °C 1 °C = 1 K
valovirta luumen lm 1 lm = 1 cd srv
valaistusvoimakkuus luksi lx 1 lx = 1 lm/m2
aktiivisuus becquerel Bq 1 Bq = 1 s-1
absorboitunut annos gray Gy 1 Gy = 1 J/kg
ekvivalenttiannos sievert Sv 1 Sv = 1 J/kg

Perusyksiköiden avulla johdetut yksiköt voidaan ilmaista myös käyttäen 1 momentissa mainittuja erityisnimiä ja -tunnuksia.

6 §
Mittayksiköiden kerrannaiset

Mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain 3 §:n 1 momentissa mainituista perusyksiköistä ja tämän asetuksen 4 ja 5 §:ssä mainituista johdannaisyksiköistä voidaan muodostaa kerrannaisia seuraavien etuliitteiden avulla:


13 §
Poikkeukset

Tässä asetuksessa tarkoitetun yksikön rinnalla sallitaan määrän osoittaminen muissa mittayksiköissä 31 päivään joulukuuta 2009. Muut mittayksiköt ilmaistaan enintään samansuuruisin numeroin.


Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä maaliskuuta 2001.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/103/EY (31999L0103); EYVL N:o L 34, 9.2.2000, s. 17

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Ministeri
Kimmo Sasi

Ylitarkastaja
Veli Viitala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.