133/2001

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarvikeviraston suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Elintarvikeviraston maksullisista suoritteista ja niistä perittävistä maksuista.

Lihantarkastuksen, teurastamojen ja niiden yhteydessä olevien leikkaamojen ja kylmävarastojen sekä kala-alan laitosten valvonnan ja Euroopan yhteisön maksamien tukien edellytyksenä olevien tarkastusten maksullisuudesta säädetään erikseen.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Elintarvikeviraston julkisoikeudellisia suoritteita, joista maksu peritään omakustannusarvon mukaisena, ovat:

1) teurastamojen yhteydessä olevien muiden laitosten kuin leikkaamojen ja kylmävarastojen valvonta;

2) luonnonmukaisen tuotannon valvonta;

3) naudanlihan vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän valvonta.

Luonnonmukaisen tuotannon valvontamaksua ei kuitenkaan peritä luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistuksen valvonnasta silloin, kun valmistus tapahtuu luonnonmukaisen tuotannon yhteydessä maatilalla ja siinä käytetään pääosin kyseisellä maatilalla tuotettuja raaka-aineita.

Elintarvikeviraston maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään maksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti, ovat:

1) päätökset;

2) todistusten antaminen.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Maksullisia suoritteita, jotka Elintarvikevirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) asiakkaan pyynnöstä toimitettavat Elintarvikeviraston tuottamat ja kustantamat julkaisut ja muu aineisto;

2) muut kuin viranomaisvalvontaan liittyvät koulutus-, konsultointi- ja tietopalvelut;

3) Elintarvikeviraston tiedostojen tai niiden käyttöoikeuksien luovuttaminen sekä tiedostoissa olevien tietojen luovuttaminen tilauksesta;

4) tilojen ja laitteiden käyttö;

5) valokopio- ja muut jäljennökset ja niiden lähettäminen;

6) muut edellä tarkoitettuihin verrattavat, tilaukseen perustuvat suoritteet.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2001 saakka. Tässä asetuksessa säädetyt maksut peritään sen voimassaoloaikana tilatuista suoritteista.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tilatuista suoritteista peritään maksu sen mukaan kuin kyseisten suoritteiden maksullisuudesta Elintarvikeviraston maksullisista suoritteista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (394/1997), Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (626/1993) ja Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista perittävistä maksuista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1243/2000) säädetään.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Hallitusneuvos
Kristiina Pajala

Liite

MAKSUTAULUKKO

Tämän maksutaulukon mukainen maksu peritään myös silloin, jos hakemusta ei hyväksytä. Jos asia raukeaa hakijasta johtuvasta syystä peritään asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset, kuitenkin enintään tämän maksutaulukon mukainen maksu.

I Elintarvikeviraston päätökset / kiinteä maksu

1) Teurastamon hyväksymishakemuksen käsittely:

a) laitoksen, jonka teurastuskapasiteetti on enintään 10 000 000 kg vuodessa, 3 000 mk;

b) laitoksen, jonka teurastuskapasiteetti on yli 10 000 000 kg vuodessa, 6 000 mk;

2) teurastamon yhteydessä toimivan laitoksen hyväksymishakemuksen käsittely 3 000 mk.

Samalla laitosalueella sijaitsevien, toiminnallisesti toisiinsa liittyvien laitosten lupahakemusten käsittelystä määrätään yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määrätään siten, että lupahakemusten käsittelystä määrättävään suurimpaan kiinteään maksuun lisätään muiden lupahakemusten osuutena 50 prosenttia niiden kiinteistä maksuista.

3) vitamiinien ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetun asetuksen (281/1972) 1 ja 9 §:ssä tarkoitetun hakemusasian käsitteleminen 2 900 mk;

4) erityisvalmisteasetuksen (349/1989) 14 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsitteleminen 1 700 mk;

5) pakasteasetuksen valvonnasta ja siinä käytettävistä menetelmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (340/1994) 3 §:ssä tarkoitetun hyväksymispyynnön käsitteleminen 950 mk;

6) erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (662/2000) 8 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsitteleminen 1 400 mk;

7) luontaisten kivennäisvesien hyödyntämistä ja markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/777/ETY 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun luontaisen kivennäisveden tunnustamista koskevan hakemusasian käsitteleminen 5 000 mk;

8) juustoasetuksen soveltamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (316/1977) 8, 9 ja10 §:ssä tarkoitettujen hakemusasioiden käsitteleminen 1 000 mk;

9) maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen VI sisällöstä ja mainitun asetuksen 5 artiklan 4 kohdan säännösten soveltamisesta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 207/1993 3 artiklan b kohdassa tarkoitetun tavanomaisesti tuotetun maataloudesta peräisin olevan ainesosan käyttöä luonnonmukaisesti tuotetuissa elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa koskevan lupahakemuksen käsitteleminen 450 markkaa; luvan uusiminen 120 mk;

10) toiminnanharjoittajan merkitseminen luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin 500 markkaa / toiminnanharjoittaja sekä luonnonmukaisen tuotannon valvonnan vuosittainen perusmaksu 300 markkaa / toiminnanharjoittaja.

II Elintarvikeviraston päätökset / tuntihinnan (275 mk / tunti) mukaan määräytyvä maksu

1) elintarvikelisäaineista annetun asetuksen (521/1992) 5 §:n säännöksestä poikkeamista koskevan hakemusasian käsitteleminen;

2) helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen valvonnasta annetun asetuksen 5 §:n 2 momentissa (15/1999) tarkoitetun testauslaitoksen hyväksymisasian käsitteleminen; lisäksi peritään asian käsittelyssä tarvittavien asiantuntijalausuntojen hankkimisesta aiheutuvat kustannukset sekä välttämättömät matkakustannukset;

3) kliinisistä ravintovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (406/2000) 11 §:ssä tarkoitetun kliinisen ravintovalmisteen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen käsitteleminen;

4) maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 6 a kohdassa tarkoitetun kolmannesta maasta maahantuodun luonnonmukaisesti tuotetun maataloustuotteen, elintarvikkeen ja alkoholijuoman kaupanpitoa koskevan hakemusasian käsitteleminen;

5) teurastamojen ja niiden yhteydessä olevien laitosten toiminnan muuttamista koskevien lupahakemusten käsittely.

III Elintarvikeviraston toimialaan kuuluvien todistusten antaminen

1) sertifikaatit 90 mk
2) muu pyynnöstä annettu todistus 60 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.