51/2001

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon maksuista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Omakustannusarvon mukaiset julkis- oikeudelliset suoritteet

Tiehallinnon maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) lupa käyttää yleistä tietä lentokoneiden tilapäisenä lasku- ja nousuratana;

2) lupa moottoriteiden erikoiskäyttöön;

3) kelirikkoajan poikkeuslupa;

4) lupa poikkeuksen tekemiseen yleisistä teistä annetun lain 41 §:n 3 momentissa tarkoitetusta kiellosta;

5) erikoiskuljetuslupa; sekä

6) erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan lupa.

Edellä 1 momentissa mainituista suoritteista peritään oheisen maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut.

2 §
Alennetun omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Tiehallinto perii oheisen maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun ovat:

1) lupa suorittaa yleisistä teistä annetun lain 53 §:n mukaisia töitä tiealueella;

2) lupa asettaa yleiselle tielle pysyväisluontoinen liikenteen ohjauslaite;

3) liittymälupa; sekä

4) maksu kielteisistä lupapäätöksistä.

3 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Tiehallinto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) Tiehallinnossa tuotettujen menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien, audiovisuaalisten tuotteiden ja vastaavien myynti ja käyttöoikeuden luovuttaminen sekä käyttö- ja tukipalvelut ulkopuolisille;

2) toimeksiantoon perustuvat tutkimus- ja tilastopalvelut;

3) Tiehallinnon henkilöstön käyttö ulkopuolisissa koulutus-, konsultointi- ja muissa asiantuntijatehtävissä sekä koulutuspalvelut;

4) ulkopuolisille myytävät Tiehallinnon julkaisut;

5) tienkäyttäjien erikoispalvelut;

6) asiakirjojen kopiointi, muu jäljentäminen sekä lähettäminen; sekä

7) Tiehallinnon hallitsemien tilojen käyttö.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001 ja on voimassa vuoden 2001 loppuun.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä asetuksella kumotaan tielaitoksen maksuista 16 päivänä marraskuuta 1994 annettu liikenneministeriön päätös (1007/ 1994).

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Hallitusneuvos
Kaisa Leena Välipirtti

Liite

MAKSUTAULUKKO

Suorite Maksu mk
Lupa suorittaa yleisistä teistä annetun lain 53 §:n mukaisia töitä tiealueella
paikallistiellä taajama-alueen ulkopuolella 590
muilla yleisillä teillä 910
Lupa asettaa yleiselle tielle pysyväisluontoinen liikenteen ohjauslaite
viitat, opasteet, liikennemerkit 460
palvelukohteiden viitoitus 910
Lupa käyttää yleistä tietä lentokoneiden tilapäisenä lasku- ja nousuratana 400
Lupa moottoriteiden erikoiskäyttöön 400
Kelirikkoajan poikkeuslupa 400
Liittymäluvat
asunto-, loma-asunto- ja maa- ja metsätalousliittymät 520
elinkeinonharjoittajan liittymä 1 040
Lupa poikkeuksen tekemiseen yleisistä teistä annetun lain 41 §:n 3 momentissa mainitusta kiellosta
suoja- ja vierialueet 400
Erikoiskuljetusluvat
kun ylitetään ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 20, 21, 23 ja 30 b―30 e §:n massa-arvot
massa enintään 90 tonnia 400
massa yli 90 tonnia, kuitenkin enintään 200 tonnia 900
massa yli 200 tonnia 2 000
kun ajoneuvolle yleisesti tiellä sallittujen massa-arvojen rajoissa
korkeus on yli 7 metriä tai leveys on yli 6 metriä 400
muut luvat 150
lisäreitti tai ennakkopäätös kuljetusmahdollisuudesta puolet lupamaksusta
lupamaksun lisäksi sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena 1 500
Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan lupa
liikenteenohjaajan kortti 400
kaksoiskappale kortista 100
Taulukossa mainituista kielteisistä lupapäätöksistä 50

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.