17/2001

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1192/1996) 2 ja 5 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on turvata Euroopan unionin ulkopuolisista maista (kolmannet maat) Suomeen tuotavan, elintarvikkeeksi tarkoitetun lihan ja lihatuotteiden elintarvikehygieeninen laatu sekä estää eräiden eläintautien leviäminen Suomeen kyseisen maahantuonnin yhteydessä.

Asetuksessa säädetään ehdoista, joilla lihaa ja lihatuotteita saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista. Asetusta sovelletaan myös toisen Euroopan unionin jäsenvaltion kautta kolmansista maista Suomeen tuotavaan lihaan ja lihatuotteisiin.

Tätä asetusta ei sovelleta lihaan tai lihatuotteisiin, jotka:

1) kuljetetaan Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan; tai

2) tuodaan Suomeen varastoitaviksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan.

Kolmansista maista tuotavan lihan ja lihatuotteiden eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta säädetään erikseen.

2 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Lihalle ja lihavalmisteille asetettavista vaatimuksista säädetään lisäksi elintarvikelaissa (361/1995) ja sen nojalla annetuissa säädöksissä.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) lihalla nauta- ja kavioeläinten, sian, lampaan, vuohen, siipikarjan, poron, kanin, luonnonvaraisten ja tarhattujen riistaeläinten sekä matelijoiden lihaa;

2) punaisella lihalla kotieläiminä pidettyjen nauta- ja kavioeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien lihaa;

3) siipikarjan lihalla kotieläiminä pidettyjen kanojen, kalkkunoiden, helmikanojen, ankkojen ja hanhien lihaa;

4) tarhatun riistan lihalla tarhattujen luonnonvaraisiin lajeihin kuuluvien maanisäkkäiden ja lintujen lihaa;

5) luonnonvaraisen riistan lihalla metsästettävien luonnonvaraisten maanisäkkäiden ja lintujen lihaa;

6) suurriistalla luonnonvaraisia sorkkaeläimiä ja muita suuria riistaeläimiä, kuten karhua;

7) jauhelihalla jauhettua tai muulla tavalla hienonnettua lihaa;

8) raakalihavalmisteella kypsentämätöntä lihatuotetta, joka on valmistettu kokonaan tai osittain lihasta tai jauhelihasta ja jota ei ole käsitelty kuumentamalla, kypsyttämällä, kuivaamalla tai savustamalla taikka näiden käsittelyjen yhdistelmällä;

9) lihavalmisteella lihatuotetta, joka on käsitelty kuumentamalla, kypsyttämällä, kuivaamalla tai savustamalla taikka näiden käsittelyjen yhdistelmällä ja jonka leikkauspinnalla ei enää ole tuoreen lihan ominaisuuksia; lihavalmiste voi sisältää myös muita elintarvikkeita kuin lihaa;

10) eräillä teuraseläimistä saatavilla muilla elintarvikkeilla lihauutetta, sulatettua elintarvikkeeksi tarkoitettua eläinrasvaa, rasvan sulatuksessa saatua valkuaisjäännöstä, lihajauhetta, kamarajauhetta, suolattua tai kuivattua verta tai veriplasmaa sekä puhdistettuja joko kuumennettuja tai kuumentamattomia mahoja, suolia tai virtsarakkoja, jotka ovat suolattuja tai kuivattuja;

11) lihatuotteella jauhelihaa, raakalihavalmisteita, lihavalmisteita, eräitä teuraseläimistä saatavia muita elintarvikkeita ja gelatiinia;

12) teurastuksen sivutuotteella kaikkia muita elintarvikkeeksi soveltuvia osia paitsi ruhoa;

13) laitoksella teurastamoa, lihankäsittelylaitosta sekä lihaa ja lihatuotteita käsittelevää muuta yksikköä;

14) alkuperälaitoksella Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitsevaa laitosta, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on valmistettu tai pakattu ja jonka hyväksymisnumero on pakkauksessa;

15) laivaliikenteen muonituksella Suomen ja muun valtion välisessä, jäsenvaltioiden rannikkoalueiden ulkopuolelle liikennöivässä laivaliikenteessä miehistön ja matkustajien matkan aikana nautittaviksi tarkoitettuja elintarvikkeita;

16) komissiolla Euroopan yhteisöjen komissiota;

17) neuvostolla Euroopan unionin neuvostoa;

18) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota;

19) viejämaalla kolmatta maata, jonka alueella sijaitsee laitos, josta liha ja lihatuotteet tuodaan Suomeen;

20) suojapäätöksellä komission taikka maa- ja metsätalousministeriön tai sen eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston kolmannen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi antamaa erillistä päätöstä.

Viitattaessa tässä asetuksessa Euroopan yhteisön säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

4 §
Tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset yksityishenkilöille

Tämän asetuksen 9 §:n 1 ja 2 momenttia ja 10―22 §:ä ei sovelleta enintään yhden kilogramman suuruiseen erään lihaa ja lihatuotteita, jonka yksityishenkilö tuo mukanaan omaan käyttöönsä liitteessä 7 olevan taulukon mukaisesti. Sama koskee enintään yhden kilogramman suuruista erää lihaa ja lihatuotteita, jotka lähetetään yksityishenkilölle liitteen 7 mukaisesti.

5 §
Metsästysretkellä pyydettyjen riistaeläinten lihan ja siitä valmistettujen lihatuotteiden tuonti omaan käyttöön

Yksityishenkilö saa tuoda maahan metsästysretkellä pyytämiensä riistaeläinten lihaa ja siitä valmistettuja lihatuotteita vain liitteessä 5 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti. Tämän lisäksi yksityishenkilö saa tuoda maahan metsästysretkellä pyytämiensä riistaeläinten lihaa ja siitä valmistettuja lihatuotteita seuraavasti:

1) riistalintujen lihaa ja siitä valmistettuja lihatuotteita Venäjän Karjalan tasavallasta ja Virosta; ja

2) karhun lihaa ja siitä valmistettuja lihatuotteita liitteessä 7 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

Tuonnin ehtona on lisäksi se, että:

1) yksityishenkilön maahan tuoma määrä riistaeläinten lihaa ja siitä saatuja lihatuotteita on peräisin enintään yhdestä suuresta tai muutamasta pienestä metsästysretkellä pyydetystä riistaeläimestä;

2) liha ja siitä valmistetut lihatuotteet käytetään maahantuojan yksityistaloudessa eikä lihaa tai lihatuotteita myydä edelleen; sekä

3) lihaa tai siitä valmistettuja lihatuotteita taikka niistä syntyviä jätteitä ei käytetä eläinten rehuksi.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun tuonnin osalta ei sovelleta tämän asetuksen 9 §:n 1 ja 2 momenttia ja 10―22 §:ä.

Maahan ei kuitenkaan saada tuoda sellaista riistaeläinten lihaa tai siitä valmistettuja lihatuotteita, joiden tuonti on suojapäätöksellä erikseen kielletty.

6 §
Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön

Tämän asetuksen 9 §:n 1 ja 2 momenttia ja 10―22 §:ä ei sovelleta lihaan ja lihatuotteisiin, jotka tuodaan suurlähetystöjen tai diplomaattisia oikeuksia nauttivien kansainvälisten järjestöjen omaan käyttöön liitteessä 7 mainituista maista.

Liha ja lihatuotteet, jotka eivät täytä 9 §:n 1 ja 2 momentissa ja 10―22 §:ssä säädettyjä vaatimuksia, on käytettävä asianomaisen suurlähetystön tai järjestön tiloissa, eikä niistä syntyviä jätteitä saa luovuttaa rehuksi. Suurlähetystön tai järjestön, joka käyttää tässä pykälässä tarkoitettua oikeutta lihan tai lihatuotteiden tuontiin, on tehtävä ilmoitus läänineläinlääkärille siitä, miten lihasta tai lihatuotteista syntyneet jätteet hävitetään.

7 §
Tuonti laivaliikenteen muonitukseen

Tämän asetuksen 9 §:n 1 ja 2 momenttia ja 10―22 §:ä ei sovelleta lihaan ja lihatuotteisiin, jotka tuodaan maahan laivaliikenteen muonitusta varten. Laivaliikenteen muonitukseen ei kuitenkaan saa tuoda sellaista lihaa tai lihatuotteita, joiden pääsy Euroopan yhteisön alueelle on suojapäätöksellä erikseen kielletty.

2 luku

Tuonti Norjasta ja Liechtensteinista

8 §

Norjasta ja Liechtensteinista tuotavaan lihaan ja lihatuotteisiin sovelletaan, mitä lihasta ja lihatuotteista Euroopan unionin sisämarkkinakaupassa annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (164/1997) säädetään.

3 luku

Tuonti muista kolmansista maista kuin Norjasta ja Liechtensteinista

9 §
Tuonnin yleiset edellytykset

Muista kolmansista maista kuin Norjasta ja Liechtensteinista saadaan tuoda lihaa ja lihatuotteita, jotka ovat eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain (1195/1996, hygienialaki) ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisia ja jotka lisäksi täyttävät tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.

Kolmansista maista tuotavassa lihassa ja lihatuotteissa taikka niiden kääreissä tai pakkauksissa on oltava terveysmerkki tai tunnistamismerkintä, josta käy ilmi viejämaa ja -laitos.

Maahan ei saa tuoda lihaa tai lihatuotteita, jotka aiheuttavat vaaraa eläinten tai ihmisten terveydelle.

10 §
Tuonnin rajoitukset

Maahan ei saa tuoda lihaa tai lihatuotteita, jotka on saatu sellaisista eläimistä, joille on annettu tyreostaattisia, estrogeenisia, androgeenisia tai gestageenisia aineita taikka β-agonisteja. Maahan saadaan kuitenkin tuoda lihaa ja lihatuotteita, jotka on saatu sellaisista jälkeläisten tuotantoon käytetyistä eläimistä, joita on lisääntymiskautensa aikana käsitelty neuvoston direktiivissä 96/22/EY sallitulla tavalla.

Maahan ei saa myöskään tuoda:

1) karjun tai salakarjun lihaa;

2) verta;

3) luulihaa;

4) naudan pään lihaa;

5) nylkemätöntä suurriistaa, jota ei ole suolistettu.

11 §
Punainen liha

Punaista lihaa saadaan tuoda maahan vain liitteessä 1 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

Tuonnin ehtona on lisäksi, että:

1) liha täyttää liitteessä 1 mainitussa kutakin tuontimaata koskevassa komission päätöksessä säädetyt ehdot;

2) laitos, jossa eläin on teurastettu ja siitä saatu liha käsitelty, on komission hyväksymä;

3) lihan mukana on liitteessä 1 mainitun komission päätöksen mukainen eläintautitodistus sekä neuvoston direktiivin 72/462/ETY liitteen A mukainen terveystodistus;

4) sian ja hevosen liha on joko tutkittu trikiinien varalta kielteisin tuloksin neuvoston direktiivin 77/96/ETY mukaisesti tai se on pakastettu edellä mainitun direktiivin mukaisesti; sekä

5) naudan ja sian lihaa sisältävien lihaerien mukana on todistus alkuperälaitoksessa kyseisestä erästä 13 §:n mukaisesti suoritetusta salmonellatutkimuksesta.

12 §
Siipikarjan liha

Siipikarjan lihaa saadaan tuoda maahan vain liitteessä 4 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

Tuonnin ehtona on lisäksi se, että:

1) siipikarjan liha täyttää komission päätöksessä 94/984/EY säädetyt ehdot;

2) laitos, jossa eläin on teurastettu ja siitä saatu liha käsitelty, on komission hyväksymä;

3) siipikarjan lihan mukana on komission päätöksen 94/984/EY liitteen II mallin A tai B mukainen eläintautitodistus taikka yksittäistä viejämaata koskevan komission päätöksen mukainen eläintautitodistus siten kuin liitteessä 4 on määrätty sekä komission päätöksen 96/712/EY liitteen I mallin mukainen terveystodistus; sekä

4) siipikarjan lihaa sisältävien lihaerien mukana on todistus alkuperälaitoksessa kyseisestä erästä 13 §:n mukaisesti suoritetusta salmonellatutkimuksesta.

13 §
Lihan salmonellatutkimukset ja todistukset

Naudan ja sian liha on tutkittava neuvoston päätöksen 95/409/EY ja siipikarjan liha neuvoston päätöksen 95/411/EY mukaisesti. Tutkimus on tehtävä ISO 6579; 1993 -menetelmällä tai NMKL-menetelmällä N:o 71, 4. painos, 1991 taikka muulla neuvoston tarkoitukseen hyväksymällä menetelmällä. Tutkimustuloksen on oltava kielteinen. Edellä mainittujen neuvoston päätösten sisältö on liitteessä 2. Liitteenä 3 on salmonellatutkimustodistuksen malli, josta käy ilmi mitkä tiedot todistukseen on merkittävä.

Naudan tai sian lihaa sisältävän erän mukana ei tarvitse olla todistusta salmonellatutkimuksen suorittamisesta, jos lihaerä on erää seuraavien asiakirjojen mukaan tarkoitettu käytettäväksi vähintään +70°C lämpötilaan kuumennettavien valmisteiden valmistukseen hygienialain nojalla hyväksytyssä lihavalmistelaitoksessa. Kuumennettaviin tuotteisiin tarkoitettujen naudan ja sian lihaa sisältävien pakkausten on oltava merkittyjä siten, että niistä käy selvästi ilmi lihan käyttötarkoitus.

Naudan, sian ja siipikarjan lihaa sisältävän lihaerän mukana ei tarvitse olla todistusta salmonellatutkimuksen suorittamisesta, jos siinä maassa tai laitoksessa, josta liha on peräisin, toteutetaan komission hyväksymää Suomen salmonellaohjelmaa vastaavaa ohjelmaa.

14 §
Tarhatun ja luonnonvaraisen riistan liha sekä poron ja kanin liha

Tarhattujen strutsien, emujen ja muiden sileälastaisten lintujen lihaa saadaan tuoda maahan vain liitteessä 9 mainituista maista.

Tuonnin ehtona on lisäksi, että:

1) laitos, jossa eläin on teurastettu ja siitä saatu liha käsitelty, on komission hyväksymä; sekä

2) lihan mukana on komission päätöksen 2000/609/EY liitteen II osan 1 ja osan 2 mallin A tai B mukainen eläinlääkärin todistus siten kuin liitteessä 9 on määrätty.

Luonnonvaraisten strutsien, emujen ja muiden sileälastaisten lintujen lihaa saadaan tuoda maahan vain, jos maa ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiehdot määrätään tuontiluvassa.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun tarhatun ja luonnonvaraisen riistan, poron sekä kanin lihaa saadaan tuoda maahan vain liitteessä 5 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

Edellä 4 momentissa tarkoitetun tuonnin ehtona on lisäksi, että:

1) laitos, jossa eläin on teurastettu ja siitä saatu liha käsitelty, on komission hyväksymä; sekä

2) lihan mukana on komission päätöksen 2000/585/EY liitteen III mallin mukainen eläinlääkärintodistus siten kuin samaisen päätöksen liitteessä II on määrätty.

15 §
Matelijoiden liha

Matelijoiden lihaa saadaan tuoda maahan vain, jos maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiehdot määrätään tuontiluvassa.

16 §
Jauheliha

Maahan saadaan tuoda vain kotieläiminä pidettyjen nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien lihasta valmistettua, pakastettua jauhelihaa. Tällaista jauhelihaa saadaan tuoda maahan vain liitteessä 1 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tuonnin ehtona on lisäksi, että:

1) raaka-aineena käytetty liha on peräisin komission hyväksymästä laitoksesta;

2) jauhelihan valmistanut laitos on komission hyväksymä ja täyttää lisäksi rakenteeltaan ja toiminnaltaan myös neuvoston direktiivin 94/65/EY liitteen I vaatimukset;

3) jauhelihan valmistus täyttää neuvoston direktiivin 94/65/EY 3 artiklassa säädetyt vaatimukset ja jauheliha on pakastettu sen valmistaneessa laitoksessa; sekä

4) jauhelihan mukana on komission päätöksen 2000/572/EY liitteen I mallin mukainen eläinlääkärin todistus.

Tämän lisäksi on matelijoiden lihasta valmistetun jauhelihan tuonti sallittua, jos maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiehdot määrätään tuontiluvassa.

17 §
Raakalihavalmisteet

Maahan saadaan tuoda kaikkien tässä asetuksessa tarkoitettujen eläinten, lukuun ottamatta kavioeläinten, lihasta valmistettuja pakastettuja raakalihavalmisteita. Punaisesta lihasta valmistettuja raakalihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain liitteessä 1 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti. Siipikarjan lihasta valmistettuja raakalihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain liitteessä 4 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti. Kanin ja poron sekä muun tarhatun ja luonnonvaraisen riistan kuin strutsin, emun ja muiden sileälastaisten lintujen lihasta valmistettuja raakalihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain liitteessä 5 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti. Tarhattujen strutsien, emujen ja muiden sileälastaisten lintujen lihasta valmistettuja raakalihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain liitteessä 9 mainituista maista.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tuonnin ehtona on lisäksi, että:

1) raaka-aineena käytetty liha on peräisin komission hyväksymästä laitoksesta;

2) raakalihavalmisteet valmistanut laitos on komission hyväksymä ja täyttää lisäksi rakenteeltaan ja toiminnaltaan neuvoston direktiivin 94/65/EY liitteen I vaatimukset;

3) raakalihavalmisteiden valmistus täyttää neuvoston direktiivin 94/65/EY artiklan 5 vaatimukset ja raakalihavalmisteet on pakastettu ne valmistaneessa laitoksessa; sekä

4) raakalihavalmisteiden mukana on komission päätöksen 2000/572/EY liitteen II mallin mukainen eläinlääkärin todistus.

Luonnonvaraisten strutsien, emujen ja sileälastaisten lintujen sekä matelijoiden lihasta valmistettuja raakalihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain, jos maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiehdot määrätään tuontiluvassa.

18 §
Lihavalmisteet

Punaisesta lihasta valmistettuja lihavalmisteita saadaan tuoda maahan liitteen 6 taulukossa A mainituista maista kyseisen taulukon mukaisesti. Siipikarjan, poron, kanin, sekä muun tarhatun ja luonnonvaraisen riistan kuin strutsin, emun ja muiden sileälastaisten lintujen lihasta valmistettuja lihavalmisteita saadaan tuoda maahan liitteen 6 taulukossa B mainituista maista kyseisen taulukon mukaisesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tuonnin ehtona on lisäksi, että:

1) laitos, josta lihavalmisteiden liharaaka-aine on peräisin, on komission hyväksymä;

2) laitos, josta lihavalmisteet ovat peräisin, on komission hyväksymä;

3) lihavalmisteet täyttävät komission päätöksessä 97/221/EY asianomaiselle viejämaalle asetetut vaatimukset ja lihavalmisteiden mukana on mainitussa päätöksessä määrätty eläintautitodistus;

4) punaisesta lihasta valmistettujen lihavalmisteiden mukana on neuvoston direktiivin 72/462/ETY liitteen C mukainen terveystodistus; sekä

5) siipikarjan, tarhatun ja luonnonvaraisen riistan sekä poron ja kanin lihasta valmistettujen lihavalmisteiden mukana on komission päätöksen 97/41/EY mallin mukainen terveystodistus.

Matelijan, strutsin, emun ja muiden sileälastaisten lintujen lihasta valmistettuja lihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain, jos maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiehdot määrätään tuontiluvassa.

19 §
Elintarvikkeeksi käytettävät suolet, mahat ja virtsarakot

Suolia, mahoja ja virtsarakkoja saa tuoda kaikista kolmansista maista.

Tuonnin ehtona on, että:

1) suolet, mahat ja virtsarakot ovat peräisin lihantarkastuksessa hyväksytyistä eläimistä ja suolia, mahoja ja virtsarakkoja on varastoitu ja kuljetettu hygieenisesti;

2) suolet, mahat ja virtsarakot ovat puhdistettuja ja joko suolattuja tai kuivattuja;

3) laitos, jossa suolet, mahat ja virtsarakot on käsitelty on komission hyväksymä ja täyttää lisäksi rakenteeltaan ja toiminnaltaan neuvoston direktiivissä 77/99/ETY säädetyt vaatimukset; sekä

4) suolet, mahat ja virtsarakot täyttävät komission päätöksessä 94/187/EY säädetyt vaatimukset ja niiden mukana on kyseisen komission päätöksen mallin mukainen eläintautitodistus.

20 §
Sulatettu eläinrasva

Sulatettua eläinrasvaa saadaan tuoda maahan vain liitteessä 7 mainituista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

Tuonnin ehtona on lisäksi, että:

1) laitos, josta rasva on peräisin, on komission tai maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston hyväksymä;

2) laitos, jossa rasva on käsitelty, täyttää rakenteeltaan ja toiminnaltaan neuvoston direktiivissä 77/99/ETY säädetyt vaatimukset ja laitos on komission tai maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston hyväksymä;

3) pakattuna tuotava rasva on pakattu pakkauksiin, joita ei ole ennen käytetty. Rasva voidaan kuljettaa myös säiliöissä. Ennen rasvan siirtoa kuljetussäiliöihin on säiliöt, siirtopumput ja -putket tarkastettava ja varmistettava niiden puhtaus. Rasvan käsittelyn on tapahduttava siten, ettei rasva missään käsittelyvaiheessa likaannu; sekä

4) rasvan mukana on maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston hyväksymän mallin mukainen terveystodistus.

21 §
Gelatiini

Gelatiinia saadaan tuoda maahan vain liitteessä 8 mainituista maista.

Tuonnin ehtona on, että:

1) gelatiini on peräisin lihantarkastuksessa hyväksytyistä eläimistä ja gelatiinia on kuljetettu hygieenisesti;

2) laitos, jossa gelatiini on valmistettu, täyttää rakenteeltaan ja toiminnaltaan neuvoston direktiivissä 77/99/ETY säädetyt vaatimukset; sekä

3) gelatiinin mukana on komission päätöksen 2000/20/EY mallin mukainen terveystodistus.

22 §
Eräät teuraseläimistä saatavat muut elintarvikkeet kuin suolet, mahat, virtsarakot, rasva ja gelatiini

Eräitä muita teuraseläimistä saatavia elintarvikkeita, lukuun ottamatta elintarvikkeeksi käytettäviä suolia, mahoja, virtsarakkoja, rasvaa ja gelatiinia, saadaan tuoda maahan vain, jos maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiehdot määrätään tuontiluvassa.

23 §
TSE-riskiaines

Tuotaessa naudan, lampaan tai vuohen lihaa, jauhelihaa, raakalihavalmisteita ja lihavalmisteita, terveystodistukseen on liitettävä päätöksen 2000/418/EY mukainen asianomaisen valvontaviranomaisen allekirjoittama ilmoitus siitä, että eläinperäinen tuote ei sisällä päätöksen 2000/418/EY liitteessä I olevan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua erikseen määriteltyä riskiaineista eikä 31 päivän maaliskuuta 2001 jälkeen tuotettua, nautojen, lampaiden tai vuohien pään luista tai selkärangasta mekaanisesti erotettua lihaa, eikä sitä ole saatu tästä erikseen määritellystä riskiaineksesta tai sellaisesta lihasta. Kyseisestä ilmoituksesta on myös käytävä ilmi, että eläimiä ei ole 31 päivän marraskuuta 2001 jälkeen teurastettu ruiskuttamalla tainnutuksen jälkeen kaasua kallon sisään, lopetettu ilman tainnutusta samalla menetelmällä tai teurastettu tainnutuksen jälkeen vaurioittamalla keskushermostoa pitkänomaisella sauvanmuotoisella kallon sisään pistetyllä välineellä.

4 luku

Muut säännökset

24 §
Todistukset

Tässä asetuksessa tarkoitettujen todistusten on oltava alkuperäisiä, numeroituja, yhdelle paperiarkille laadittuja ja tämän asetuksen säännösten mukaisesti täytettyjä. Todistukset on laadittava vähintään yhdellä eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen suorittavan jäsenvaltion virallisista kielistä. Jos Suomeen tarkoitettu tuontierä tuodaan Suomessa sijaitsevan eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta, saadaan todistukset laatia myös englanninkielellä.

Todistukset allekirjoittaa ja päivää se viejämaan toimivaltaisen viranomaisen edustaja, joka valvoo, että liha ja lihatuotteet ja niiden valvonta vastaavat tämän asetuksen säännöksiä. Todistuksessa on oltava viejämaan toimivaltaisen viranomaisen edustajan nimi, virka-asema ja allekirjoitus sekä toimivaltaisen viranomaisen virallinen leima. Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin todistukseen painettu teksti.

25 §
Muut asiakirjat

Tämän asetuksen 6 ja 7 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa lihan ja lihatuotteiden mukana on oltava asiakirja, josta käy ilmi tuotteiden viejämaa.

26 §
Todistusten ja asiakirjojen säilyttäminen

Maahantuojan on säilytettävä kaikki tässä asetuksessa tarkoitetut asiakirjat ja todistukset vähintään kahden vuoden ajan maahantuonnista.

27 §
Eläintauti- tai terveystilanteen muutos

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, noudatetaan niitä erillisiä suojapäätöksiä, jotka maa- ja metsätalousministeriö tai sen eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto taikka komissio antaa viejämaan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi.

28 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2001. Asetuksen 23 § tulee kuitenkin voimaan 1.4.2001.

Tällä asetuksella kumotaan kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista 19 päivänä maaliskuuta 1998 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Kumotun päätöksen nojalla annetut tuontiluvat jäävät kuitenkin voimaan lupaehtojen mukaisesti. Näiden lupien voimassaoloaikaa voidaan jatkaa siihen asti kunnes komissio on vahvistanut luettelon laitoksista, joista tuonti on sallittu. Tähän saakka voi myös maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto myöntää tuontiluvan 14 ja 17 §:ssä tarkoitetuille tuotteille jos kyseisissä pykälissä mainitut muut tuonnin edellytykset täyttyvät.

Neuvoston direktiivi 71/118/ETY (31971L0118); EYVL N:o L 55, 8.3.1971, s. 23
Neuvoston direktiivi 72/462/ETY (31972L0462); EYVL N:o L 302, 31.12.1972, s. 28
Neuvoston direktiivi 77/96/ETY (31977L0096); EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 67
Neuvoston direktiivi 77/99/ETY (31977L0099); EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 85
Neuvoston direktiivi 79/542/ETY (31979L0542); EYVL N:o L 146, 14.6.1979, s 15
Neuvoston direktiivi 91/495/ETY (31991L0495); EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 41
Neuvoston direktiivi 92/45/EY (31992Lo0045); EYVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 35
Neuvoston direktiivi 94/65/EY (31994L0065); EYVL N:o L 368, 31.12.1994, s. 10
Neuvoston direktiivi 96/22/EY (31996L0022); EYVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 3
Neuvoston direktiivi 96/90/EY (31996L0090); EYVL N:o L 13, 16.1.1997, s. 24
Neuvoston direktiivi 97/76/EY (31997L0076); EYVL N:o L 10, 16.1.1998, s. 25
Neuvoston direktiivi 97/78/EY (31997L0078); EYVL N:o L 24, 30.1.1998, s. 9
Neuvoston päätös 95/409/EY (31995D0409); EYVL N:o L 243, 11.10.1995, s. 21
Neuvoston päätös 95/411/EY (31995D0411); EYVL N:o L 243, 11.10.1995, s. 29
Komission päätös 93/402/EY (31993D0402); EYVL N:o L 179, 22.7.1993, s. 11
Komission päätös 94/85/EY (31994D0085); EYVL N:o L 44, 17.2.1994, s. 31
Komission päätös 94/86/EY (31994D0086); EYVL N:o L 44, 17.2.1994, s. 33
Komission päätös 94/187/EY (31994D0187); EYVL N:o L 89, 6.4.1994, s. 18
Komission päätös 94/984/EY (31994D0984); EYVL N:o L 378, 31.12.1994, s. 11
Komission päätös 95/411/EY (31995D0411); EYVL N:o L 243, 11.10.1995, s. 29
Komission päätös 96/137/EY (31996D0137); EYVL N:o L 31, 9.2.1996, s. 31
Komission päätös 96/712/EY (31996D0712); EYVL N:o L 326, 17,12,1996, s. 67
Komission päätös 97/41/EY (31997D0041); EYVL N:o L 17, 21.1.1997, s. 34
Komission päätös 97/221/EY (31997D0221); EYVL N:o L 89, 4.4.1997, s. 32
Komission päätös 97/222/EY (31997D0222); EYVL N:o L 89, 4.4.1997, s. 39
Komission päätös 98/246/EY (31998D0246); EYVL N:o L 98, 31.3.1998, s. 44
Komission päätös 98/371/EY (31998D0371); EYVL N:o L 170, 16.6.1998, s. 16
Komission päätös 1999/120/EY (31999D0120); EYVL N:o L 36, 10.2.1999, s. 21
Komission päätös 1999/283/EY (31999D0283); EYVL N:o L 110, 28.4.1999, s. 16
Komission päätös 2000/20/EY (32000D0020); EYVL N:o L 6, 11.1.2000, s. 60
Komission päätös 2000/418/EY (32000D0418); EYVL N:o L 158, 30.6.2000, s. 76
Komission päätös 2000/572/EY (32000D0572); EYVL N:o L 240, 23.9.2000, s. 19
Komission päätös 2000/585/EY (32000D0585); EYVL N:o L 251, 6.10.2000, s. 1
Komission päätös 2000/609/EY (32000D0609); EYVL N:o L 258, 12.10.2000, s. 49

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Carmela Hellsten

Liitteet 1-9

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.