Säädökset alkuperäisinä: 2000

1000/2000
Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
999/2000
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
998/2000
Valtioneuvoston asetus metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
997/2000
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevaan sopimukseen liittyvien EY-Meksiko-yhteisneuvoston päätösten n:o 1/2000 ja n:o 2/2000 voimaansaattamisesta
996/2000
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
995/2000
Laki tuloverolain muuttamisesta
994/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
993/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteissa käytettävistä vakuutusteknisistä suureista
992/2000
Valtioneuvoston asetus lääninhallitusasetuksen 12 §:n kumoamisesta
991/2000
Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 14 §:n kumoamisesta
990/2000
Valtioneuvoston asetus hätäkeskuslaitoksesta
989/2000
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 31 §:n kumoamisesta
988/2000
Valtioneuvoston asetus eräiden oikeusministeriön hallinnonalan virkasyytteen oikeuspaikkaa koskevien säännösten kumoamisesta
987/2000
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
986/2000
Laki henkilötietolain muuttamisesta
985/2000
Verohallituksen päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä
984/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi ja hävittämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
983/2000
Opetusministeriön päätös Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
982/2000
Opetusministeriön päätös Savon Islamilainen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
981/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
980/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ojitussuunnitelman laatimisesta perittävistä maksuista
979/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus meijerimaidon lisämaksuista
978/2000
Työministeriön työjärjestys
977/2000
Lääkelaitoksen päätös lääkeluettelosta
976/2000
Metsähallituksen ilmoitus Metsähallituksen päätöksestä Oloksen luonnonsuojelualueen perustamisesta
975/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
974/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus maakaasukauppoja koskevasta tiedonvaihdosta ja tasehallinnasta
973/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus maakaasuliiketoimintojen eriyttämisestä
972/2000
Valtioneuvoston asetus asumistukiasetuksen 2 §:n kumoamisesta
971/2000
Valtioneuvoston asetus aluevalvonnasta
970/2000
Valtioneuvoston asetus työvoimapalveluihin liittyvistä etuuksista annetun asetuksen 20 §:n kumoamisesta
969/2000
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
968/2000
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
967/2000
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
966/2000
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
965/2000
Laki luotsauslain muuttamisesta
964/2000
Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta
963/2000
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 4 luvun muuttamisesta
962/2000
Laki eräiden oikeuspaikkaa koskevien säännösten kumoamisesta
961/2000
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
960/2000
Laki käräjäoikeuslain 20 §:n muuttamisesta
959/2000
Laki työtuomioistuimesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta
958/2000
Laki Korkeimmasta oikeudesta annetun lain muuttamisesta
957/2000
Laki hovioikeuslain 2 ja 10 §:n muuttamisesta
956/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista vuonna 2001
955/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
954/2000
Laki merimiesten vuosilomalain 17 §:n muuttamisesta
953/2000
Laki merimieslain 81 §:n muuttamisesta
952/2000
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
951/2000
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.