Säädökset alkuperäisinä: 2000

1150/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja kuntoutusrahalain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1149/2000
Valtioneuvoston asetus jalometallituotteista annetun asetuksen kumoamisesta
1148/2000
Valtioneuvoston asetus jalometallituotteista
1147/2000
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
1146/2000
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1145/2000
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1144/2000
Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta
1143/2000
Verohallituksen päätös vuonna 2001 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1142/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteiden vastuunjakosuureesta ja eräiden kertoimien arvoista
1141/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan työeläkekassan lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaista vastuunjakoa varten tarvittavista suureista
1140/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 4 momentin mukaista vastuunjakoa varten tarvittavista suureista
1139/2000
Valtioneuvoston asetus Huoltovarmuuskeskuksesta annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta
1138/2000
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
1137/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden näytteenotto- ja määritysmenetelmistä
1136/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kylvösiementen yhteisen markkinajärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta
1135/2000
Valtioneuvoston asetus yleisradiotoiminnassa noudatettavasta taajuuksien käyttösuunnitelmasta
1134/2000
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
1133/2000
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen 32 §:n 3 momentin kumoamisesta
1132/2000
Valtioneuvoston asetus eräiden opintotukilaissa (28/1972) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
1131/2000
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta
1130/2000
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I ja II liitteen muutosten voimaansaattamisesta
1129/2000
Tasavallan presidentin asetus poliisin ansiorististä ja ansiomitalista
1128/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eräistä maista Suomeen tuotujen nautojen BSE-seurannasta
1127/2000
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
1126/2000
Laki arpajaislain 3 §:n muuttamisesta
1125/2000
Valtioneuvoston asetus suoja-alueista
1124/2000
Valtiovarainministeriön asetus ajoneuvoveron kannosta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1123/2000
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista
1122/2000
Laki Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1121/2000
Laki valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta
1120/2000
Laki tiekuljetussopimuslain muuttamisesta
1119/2000
Rautatiekuljetuslaki
1118/2000
Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta
1117/2000
Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta
1116/2000
Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1115/2000
Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta
1114/2000
Laki kehitysmaihin myönnettävistä korkotukiluotoista
1113/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus levitettäviä ravintorasvoja koskevista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen valvonnasta
1112/2000
Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain muuttamisesta
1111/2000
Laki Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksesta
1110/2000
Laki Elintarvikevirastosta
1109/2000
Laki konkurssisäännön 31 §:n muuttamisesta
1108/2000
Merimiesten palkkaturvalaki
1107/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetussa laissa tarkoitetuista korotuksista aiheutuvien kulujen jakamisesta vakuutusyhtiöiden ja Liikennevakuutuskeskuksen kesken
1106/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyritysryhmän mukautetusta vakavaraisuuslaskelmasta
1105/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista
1104/2000
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linja-autoliikenteen sarjalipputaksoista
1103/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista
1102/2000
Laki kaivoslain muuttamisesta
1101/2000
Opetusministeriön asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista ja hallinnosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.