Säädökset alkuperäisinä: 2000

1200/2000
Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta
1199/2000
Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta annetun lain voimaantulosta
1198/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1197/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus TSE-riskiaineksen käsittelystä
1196/2000
Valtioneuvoston asetus valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun asetuksen muuttamisesta
1195/2000
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta
1194/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen eräiden perus- ja lisätoimenpiteiden sekä lannan käytön tehostamista koskevien erityistukisopimusten valvonnasta ja tavanomaisen hyvän maatalouskäytännön puutteiden aiheuttamista seuraamuksista maatalouden ympäristötukeen ja luonnonhaittakorvaukseen
1193/2000
Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta
1192/2000
Laki valmismatkaliikkeistä annetun lain muuttamisesta
1191/2000
Laki lääkelain muuttamisesta
1190/2000
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
1189/2000
Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä
1188/2000
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
1187/2000
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta suoritettavista korvauksista
1186/2000
Tasavallan presidentin asetus valtionavusta hevoskasvatuksen edistämiseen ja hevosurheilun tukemiseen annetun asetuksen 1 ja 6 §:n muuttamisesta
1185/2000
Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta
1184/2000
Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1183/2000
Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta
1182/2000
Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta
1181/2000
Laki oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:n muuttamisesta
1180/2000
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
1179/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
1178/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetun kertoimen vahvistamisesta
1177/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksun vahvistamisesta
1176/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten
1175/2000
Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 83 §:n muuttamisesta
1174/2000
Valtioneuvoston asetus kalastusasetuksen 3 luvun kumoamisesta
1173/2000
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1172/2000
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1171/2000
Valtioneuvoston asetus eräistä aravalainojen lainoitusperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1170/2000
Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1169/2000
Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta
1168/2000
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1167/2000
Vuoden 2001 veroasteikkolaki
1166/2000
Laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1165/2000
Laki tuloverolain muuttamisesta
1164/2000
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1163/2000
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta
1162/2000
Valtioneuvoston asetus hirvieläinvahinkojen korvaamisesta
1161/2000
Valtioneuvoston asetus valtakunnansyyttäjänvirastosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1160/2000
Valtioneuvoston asetus kihlakunnansyyttäjästä annetun asetuksen muuttamisesta
1159/2000
Laki vakuutusyhtiölain 8 luvun 1 a §:n muuttamisesta
1158/2000
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
1157/2000
Opetusministeriön asetus museoviraston suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön päätöksen 6 §:n muuttamisesta
1156/2000
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1155/2000
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1154/2000
Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamistoiminnan käytännön toimeenpanosta
1153/2000
Valtioneuvoston asetus sotilasrikoksia koskevien rangaistussäännösten soveltamisalasta
1152/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1151/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.